Referat fra ordinær generalforsamling

Næstformand, Christine og dirigent Søren ser beundret på formanden, medens han 
oplæser sin beretning. 

Foto: Jan Kofoed Nielsen

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 20. marts 2023 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.


Der deltog i alt 38 medlemmer – inkl. bestyrelsen.


Formanden Mogens Voigts bød velkommen.


1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Søren Dejgaard Sørensen, der modtog valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen blev lagt på hjemmesiden den 26. februar 2023


2. Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Ivar Christensen og Ea Busch.


3. Formandens beretning.

Formanden bød endnu en gang velkommen til årets generalforsamling - godt at se den store opbakning - især velkommen til 3 nye medlemmer.


Medlemstallet er desværre lidt for nedadgående.
I februar 2023 var der 375 medlemmer med 505 tegnede medlemskaber – foreningen vil i 2023 forsøge at skaffe nogle flere medlemmer til gavn og glæde for politiidrætten.


Stor tak til de medlemmer, der fortsat støtter op om foreningen.


Støtteforeningens fornemste opgave er at yde økonomisk støtte til PI-Københavns medlemmer, når de er ude til idrætsaktiviteter, som PI-København ikke i forvejen yder støtte til.


I modsætning til år 2021, hvor Corona havde ramt befolkningen og også idrættens aktiviteter, kom der i 2022 heldigvis gang i politiidrætten igen, og foreningen kunne   med glæde konstatere, at der kom mange ansøgninger om økonomisk støtte.


Så mange ansøgninger, at den økonomiske støtte var den største i foreningens historie.
Tilskuddenes størrelse vil fremgå af regnskabet.

 

Året startede med, at judoafdelingen i januar sendte en judokæmper til Rusland for at kæmpe.
Det var inden Putin i februar invaderede Ukraine.


I februar, marts, april og maj blev der givet tilskud til hele 8 forskellige gymnastikhold, der var ude i landet og lave opvisning.


Gymnastikafdelingens hold repræsenterer på fornemste vis PI-København med alle deres flotte opvisninger.


Judoafdelingen deltog i april i de nordiske mesterskaber på Island og senere på sommeren til sommerstævne.
Judoafdelingen er ligesom gymnastikafdelingen en afdeling, der repræsenterer PI-København på fornemste vis, men i modsætning til gymnastik, hjemtager judoafdelingen en masse flotte danske mesterskaber og utroligt mange yderligere medaljer til foreningen i løbet af året.


Ikke fordi gymnastikfolkene ikke kunne vinde medaljer, men man kan ikke få medaljer alene for opvisninger.


I april deltog et medlem i maraton i Hamborg, hvortil han fik tilskud, og golfafdelingen fik tilskud til Åbent Hus arrangement på Værebro Golfbane.

Et medlem har været i USA - et medlem til 100 km gang i Belgien – et til Nordic Race i Aarhus - deltagelse Ultramaraton i Ringkøbing.


Et par af foreningens medlemmer været til orienteringsløb i Schweiz og et medlem til HCA-maraton i Odense.

Der er ydet støtte til badmintonafdelingens træningslejr i september og floorballspillere til stævne i Prag.

Foreningen har ydet støtte til mange forskellig idrætter – i alt er 24 ansøgninger med glæde imødekommet – og på den måde levet op til foreningens  formålsparagraf.


Sponsorer:
Igen i 2022 har begravelsesforeningen sponsoreret et beløb til brug til økonomiske uddelinger til forskellige ansøgere.
I år var beløbet hele 15000 kr., hvilket foreningen sætter stor pris på. Stor tak til bestyrelsen i begravelsesforeningen med formand, Henning Aasberg i spidsen.


Nye sponsorer er ”Det lille Apotek” og ”Lille Bornholm” - 2 sponsorer, som nogle heldige vindere i de månedlige udtrækninger kan få stor glæde af.


En af de nye sponsorer har sponsorudvalget skaffet, og den anden, ”Lille Bornholm” kan vi takke PI-Københavns kontorleder, Mette, for.


Sponsorudvalget arbejder ufortrødent videre for at skaffe nye sponsorer - stor tak til dem. Havde foreningen fx hjemsæde i Middelfart, ville det formentlig have været lettere at skaffe sponsorer.
Der er mange om buddet om sponsorater København.


Bankospillet:

Også i 2022 afholdt vi vores bankospil på ”Teglholmen”, hvor der er god plads i kantinen.
Et vejarbejde med ensretning af gaden til Teglholm Alle kunne give nogle problemer med at finde vej, men dette blev løst ved at sende mails ud til de fleste, så de var opmærksom på det.

86 medlemmer med pårørende havde fundet vej til Teglholmen, og PI-Københavns nyindkøbte bankospillemaskine blev tagets i brug af ”banko Mogens”.


Der var vanen tro fuldstændig styr på spil, uddelinger af præmier, salg af øl og vand m.fl. og som sædvanlig flotte præmier.


En særlig tak skal lyde til FL-reklame - udgiver af bladet Politi Idræt -, og tak til PI-København for de flotte købmandskurve.


Også stor tak til alle medhjælperne, der som altid gør et flot stykke arbejde, og især tak til Gunnar, der har sørget for, at bankospillet kan afvikles på Teglholmen.


Bankospillet afholdes i 2023 torsdag den 12. oktober kl. 19.00 på Teglholmen, så noter allerede nu datoen ned.
Som altid skal generalforsamlingens give tilladelse til at afholde bankospillet – dette plejer ikke at være et problem.
Dirigenten spørger forsamlingen.


Hjemmesiden:
Hjemmesiden blev i slutningen af 2022 overtaget af en ny udbyder ,der meddelte, at hjemmesiden nu skulle ”migreres”?
Hvad det betød, var der ingen i bestyrelsen, der vidste noget om.


Det betød, at hjemmesiden fremadrettet skal redigeres på en helt ny måde, og da det er formandens opgave, blev denne opgave selvfølgelig løst.
Det er lykkes, og siden er nu mere læsevenlig med farver og andre finurligheder, som den gamle ikke magtede.
Det gamle indhold kan ikke rettes, men fremadrettet vil siden blive udfærdiget med de nye muligheder og på den nye måde.


Både hjemmesiden og Facebook er godt besøgt, og lægges nye oplæg ud, kan man kort efter se indlægget på PI-Københavns hjemme- og Facebook, så der prøves at komme så langt ud som muligt til medlemmer og interesserede.


Sidstnævnte udlægninger kan foreningen takke Mette for. Man kan se på tidspunkterne, at hun også arbejder i weekends.


Om bestyrelsen, som pt. består af undertegnede som formand, Christine som næstformand, Kurt som kasserer, Anders som sekretær, og Gunnar som PI´s repræsentant, må konstateres, at ikke alle er helt unge mere.
Kun Gunnar trækker gennemsnitsalderen lidt ned, men for de øvrige ligger gennemsnittet nok omkring de 71 år, og der bør fremadrettet tænkes på en fornyelse – ikke mindst i forhold til hjemmesiden og Facebook, som formanden er alene om at redigere.


Det er sårbart, hvis der skulle ske noget, så skulle der være nogle i forsamlingen, der kunne tænke sig at overtage ”redaktørjobbet” ville det være en stor hjælp.


De månedlige udtrækninger af gevinster til medlemmerne forløber helt efter planen, i hvert fald for nogle af medlemmerne.


Nogle undrer sig over, at mange af de samme navne går igen og igen på udtrækningerne, men når man har tegnet fx 8 medlemskaber er det klart, at chancen for at vinde er 8 gange større end dem, der kun har tegnet et medlemskab.


Skulle der være nogle i forsamlingen, der ”kun” har et medlemskab, kan man sagtens i dag aftale med sekretæren om at tegne flere.
Hvert medlemskab koster kun 120 kr. om året, og vinder man bare en gang om året, er udgiften hjemme.

Dog har det vist sig, at også kun 1 medlemskab kan være nok.


Et nyt medlem meldte sig ind i oktober og har allerede vundet 3 gange, så udgiften må være siges at været betalt.


Bestyrelsen:
Som tidligere nævnt må der konstateres, at gennemsnitsalderen i bestyrelsen er noget høj, men det kan ikke ses på deres engagement.
De arbejder alle som sædvanlig ihærdigt, og igen må Anders Norup fremhæves for hans fantastiske arbejdsindsats for foreningen.
Han har styr på alle arbejdsopgaver og løser dem på sin computer både på idrætskontorer og i kælderen på bopælen.


Stor tak til Anders – han kan ikke undværes, selvom også han bliver ældre, men det kan heldigvis ikke ses på ham.
Men resten af bestyrelsen og revisorerne skal naturligvis også have stor tak for deres arbejde.


Kontoret:
Mette er nu kontorleder på idrætskontoret - en funktion hun løser til UG.
Foreningen sætter stor pris på Mette og samarbejdet med hende. Foreningen sætter ligeledes stor pris på, at PI – København giver lov til, at Mette hjælper med nogle opgaver som fx udsendelse, registrering og lign.


Vores samarbejde PI fungerer med stor tilfredshed, og foreningen er glade for, at der fortsat kan holdes bestyrelsesmøder i KP´s lokaler, hvor PI også holder til.


Selvom der ses lidt nedgang i medlemstallet, ses fremtiden for Støtteforeningen alligevel tryg ud. Foreningen håber på fortsat fremgang i idræt og aktivitet, så der bliver mulighed for at honorere de ansøgninger, der måtte komme.


Tak for ordet.

Formandens beretning taget til efterretning.


4. Kassererens beretning

Kassereren gennemgik regnskabet. Det viste et forventet underskud, da der tidligere grundet corona havde været stilstand i idrætsarrangementer – og derfor ingen ansøgninger.

Regnskabet godkendt af de 2 regnskabskontrollanter.


Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning. 
                 
                                                                             Kassereren aflægger beretning


5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.


6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.


7. Valg

Næstformand Christine Bertelsen, villig til genvalg – ikke andre forslag – Christine Bertelsen blev valgt.

Kasserer Kurt Gullits Rasmussen, villig til genvalg – ikke andre forslag – Kurt Gullits Rasmussen blev valgt.

Sekretær Anders Norup, villig til genvalg – ikke andre forslag – Anders Norup blev valgt.

Revisor Poul-Erik Sloth-Andersen villig til genvalg – ikke andre forslag – Poul-Erik Sloth-Andersen blev valgt.


8. Eventuelt

Tilstedeværende medlem Sonja Nielsen oplyste, at hun var villig til at hjælpe med hjemmesiden.

Formanden takkede for tilbuddet.


Intet yderligere at bemærke under punktet evt.


Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.


Christine Bertelsen, Referent

Udsnit af deltagerne

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 21. marts 2022 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.

Der deltog i alt 26 medlemmer – inkl. bestyrelsen.

Formanden Mogens Voigts bød velkommen.

  1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Poul-Erik Sloth Andersen, der modtog valget.


Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet.


2. Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Dan Berthelin og Niels Buchbald.


3. Formandens beretning.

Formanden glædede sig over, at der var så mange fremmødte.

2021 var præget af corona-pandemien, så idrætsaktiviteten var i lange perioder sat på pause, hvilket resulterede i ganske få ansøgninger om økonomisk støtte.
Der blev kun behandlet 2 ansøgninger. Støtteforeningen var især glad for at kunne honorere Judoafdelingens deltagelse i de danske mesterskaber, hvor de hjemtog flere mesterskaber til PI – København. Beløbene fremgår at regnskabet, som fremlægges senere.


Coronaen er formentlig også grund til, at Støtteforeningen har haft en mindre nedgang i antal medlemmer. Der er dog 400 betalende medlemmer, og foreningen fornemmer fortsat en stor opbakning fra både pensionerede og aktive PI – medlemmer – også mange civile medlemmer.


Tak til de, der stadig støtter til glæde for PI – Københavns medlemmer.


Sponsorudvalget forsøger fortsat at skaffe nye sponsorer, men det er ikke en nem opgave. Nogle har vi sagt farvel til, men nye er kommet til.
Flere af disse sponsorer kan bruges til de månedlige lodtrækningspræmier. Nogle er heldige – andre knap så heldige, men det er klart, at chancerne for at vinde er større, hvis man har flere lodder.


En anden sponsor, som igen i 2021 har begunstiget os, er Begravelsesforeningen Disse penge skal selvfølgelig bruges til uddeling til ansøgere fra PI – Københavns idrætsudøvere.

En stor tak til Begravelsesforeningen – med formanden Henning Aasberg i spidsen.


Det er glædeligt, at ansøgningerne i 2022 er begyndt at komme, og der er allerede uddelt ca. kr. 20.000,00 i år.
Flere ansøgere er på vej, så der leves op til formålsparagraffen – at yde økonomisk støtte til PI – Københavns idrætsudøvere, hvor PI ikke i forvejen yder støtte.


Når der nu tales om økonomiske uddelinger, kan der med glæde oplyses, at der i foreningens 30 års eksistens – er uddelt ca. kr. 820.000,00 til PI´s idrætsudøvere.


Tak til sponsorudvalget, der gør, hvad de kan for at skaffe sponsorere til glæde for medlemmerne og PI´s aktive.


Generalforsamlingen i foråret 2021 blev udsat til september, men det lykkedes at holde bankospillet som vanligt.

Som noget nyt blev det afholdt i kantinen i Efterforskningshuset på Teglholmen med hjælp af PI´s formand Gunnar Nørager.

Det var et godt sted med god plads, men der blev ikke meldt ordentlig ud om muligheder for parkering, hvilket selvfølgelig gøres bedre ved næste bankospil, som holdes den 13. oktober.


Der kom mange medlemmer med pårørende, og bestyrelsen og hjælpere sikrede, at det hele fungerede perfekt, som det plejer – igen med mange flotte præmier.


Forsamlingen skal vanen tro give tilladelse til, at foreningen må afvikle bankospil i 2022.


Invitationen sendes ud i god tid – både på PI´s hjemmeside og Facebook og selvfølgelig på Støtteforeningens hjemmeside og Facebook. Invitationen bliver også sendt ud via mail til de civile medlemmer. Der er plads til rigtig mange mennesker, ligesom der som altid er fantastiske præmier.


Støtteforeningens hjemmeside har eksisteret i 12 år, og der har været ca. 196.000 besøgende, så der er mulighed for nå ud til alle medlemmerne, men også andre, der kunne have interesse i foreningen.


Facebook er ikke så gammel. Den blev oprettet 17. oktober 2021, så der har endnu ikke været så mange besøg.
Der er p.t. 41 følgere. Facebook blev oprettet for at følge med tiden på de elektroniske medier, men der er nok ikke alle af foreningens ældre medlemmer, der er på Facebook.
Der er også blevet talt om andre muligheder, men ind til videre nøjes foreningen med hjemmeside og Facebook.


Man kan uden at genere nogen konstatere, at gennemsnitsalderen i bestyrelsen er forholdsvis høj, men det ses ikke på deres engagement. Der arbejdes ihærdigt, men særligt Anders Norup skal roses for den fantastiske arbejdsindsats for foreningen.
Han har styr på alle opgaver og løser dem henholdsvis på Idrætskontoret eller ved computeren i kælderen på bopælen. Stor tak til Anders – uden ham ville foreningen være ilde stedt. Dog også en stor tak til resten af bestyrelsen og revisorer.


Mette på Idrætskontoret har som alle ved overtaget jobbet efter Stine, der hellere ville bruge tiden på at spille golf. Foreningen nåede at hente Stine ind i bestyrelsen, inden hun tog på golfbanen. Foreningen og Mette har glæde af hendes viden om, hvad der sker på Idrætskontoret.


Der kan kun siges rosende ord om Mette. Som datter af Anders Norup har hun arvet faderens servicegen, som Støtteforeningen nyder stor gavn af.

Samarbejdet med Idrætskontoret og PI – København fungerer med stor tilfredshed, og Mette er en stor hjælp, når der skal holdes bestyrelsesmøde i Københavns Politiforenings lokaler.


Alt i alt ser Støtteforeningens fremtid tryg ud, og forhåbentlig kommer politiidrætten godt i gang igen, så foreningen kan honorere de ansøgninger om støtte, der måtte komme.

Formandens beretning taget til efterretning og forsamlingen godkendte afholdelsen af bankospillet.


4. Kassererens beretning

Kassereren fremlagde regnskabet. Han nævnte i den forbindelse, at begravelsesforeningen igen havde besluttet at give et tilskud, og de havde varslet et tilsvarende beløb til næste budget.

Der havde i 2021 ikke været mange ansøgere.

Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning.


5.Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.


6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.


7. Valg

Valg af formand.

Mogens Voigts villig til genvalg – ikke andre forslag – Mogens Voigts blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlem – Gunnar Nørager villig til genvalg – ikke andre forslag - genvalgt.

Nyvalg af suppleant – Nikolaj Kjærsgaard blev valgt.

Revisor Hans Jensen villig til genvalg. Ikke andre forslag – genvalgt.


8: Eventuelt

Dan Berthelin ville blot gøre opmærksom på indholdet af et tidligere forslag. Han mente, at hvis et medlem havde vundet én gang i et kalenderår, skulle han ”pilles” ud af puljen resten af året – dog ikke til de ekstra trækninger.
På den måde ville chancerne for at vinde blive større.

Gunnar Nørager underrettede medlemmerne om, at formanden Mogens Voigts ved PI – Københavns generalforsamling var blevet udnævnt som æresmedlem i DPIF. Godt gået og et fortjent stort tillykke.

Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.

 

Christine Bertelsen,
Referent

Del siden

Referat fra ordinær generalforsamlingen for året 2020

Opdateret 23. september 2021

Formanden for Orienteringsafdelingen, Jan Kofoed Nielsen og FU-medlem, Ea Busch Nielsen var de heldige vindere af 2lodtrækningspræmier af kr. 250 til Føtex

Formanden for Orienteringsafdelingen, Jan Kofoed Nielsen og FU-medlem, Ea Busch Nielsen var de heldige vindere af 2lodtrækningspræmier af kr. 250 til Føtex

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 20. september 2021 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.

Der deltog i alt 26 medlemmer – inkl. bestyrelsen.

Formanden Mogens Voigts bød velkommen.

  1. 1.       Valg af dirigent.

Formanden foreslog Jørgen Fischer, der modtog valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen blev lagt på hjemmesiden den 31. august 2021.

  1. 2.       Valg af stemmeudvalg.

Udsat til det eventuelt blev aktuelt.

  1. 3.       Formandens beretning.

Han bød igen velkommen til – en noget forsinket – generalforsamling, der blev aflyst i foråret 2021 grundet Corona.

År 2020, som beretningen henviser til, har været et mærkeligt år, hvor Corona pandemien lagde Danmark ned – især politiidrætten. Kun ganske få arrangementer har været afholdt i 2020, og det er især gået over de danske politimesterskaber.

Heldigvis ser det ud til, at der igen er kommet gang i politiidrætten og idræt, hvor PI-Københavns medlemmer vil deltage. Vi kan derfor forvente, at der igen kommer i gang i ansøgninger om økonomisk støtte fra vores forening.

Vi nåede dog at uddele kr. 9.500 i støtte til idrætsaktiviteter i 2020. De fleste penge gik til gymnastikholdene, men også til Vasa-løbet og en Ironman

PI-København har også været hårdt ramt af alle disse aflysninger. Især foreningens 100 års jubilæumsfest måtte aflyses, ligesom det store planlagte 5 x danske politimesterskab i marts.

Støtteforeningen nåede lige at holde den ordinære generalforsamling den 10. marts 2020, inden der blev lukket ned for mødeaktiviteter.

Torsdag den 18. marts 2021 kunne foreningen fejre 30-års fødselsdag – den dag, der som så mange andre af vores arrangementer, blev forbigået i tavshed grundet Corona pandemien.

Bestyrelsesmødet den 8. juni 2020 var blot et orienteringsmøde, hvor vi skulle træffe beslutninger om, hvilke møder og eventuelt bankospillet måtte aflyses.

Vi skulle holde møde den 7. september 2020, hvor bankospillet den 8. oktober skulle planlægges. –  Bankospillet blev imidlertid også aflyst, hvilket vi naturligvis var meget kede af. Vores møde den 9. november 2020 blev også aflyst, og først den 21. maj 2021 lykkedes at mødes og planlægge resten af 2021.

De månedlige lodtrækninger er foretaget i lukkede fora af Anders Norup med hjælpere, og det gav heldigvis ikke de store problemer. Nu er det endelig indført normale tilstande, hvilket betyder, at der igen er adgang til politiets lokaler, så der kan afholdes generalforsamling og indbydes til bankospil.

Indkaldelserne til disse lægges på vores egen hjemmeside, og Mette fra Idrætskontoret lægger dem ud på PI´s hjemmeside og på Facebook – Anders sender ud på mail til så mange som muligt, så der bliver gjort så meget som muligt for at gøre opmærksom på aktiviteterne.

Stor tak til Mette for hendes arbejde for foreningen – dejligt med et så godt samarbejde.

Sponsorudvalget arbejder på højtryk for at skaffe nye sponsorer, men det er ikke en let opgave. Det er dog lykkedes at skaffe en enkelt ny sponsor. De gør et stort arbejde – tak til dem.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt. Vi har mailadresser på de fleste, hvilket betyder, at vi kan nå ud til alle – især de som har vundet i lodtrækningerne – dette er en besparelse i frimærker.

Vi vil gerne have nye medlemmer, men det er svært, især i disse tider, hvor politiidrætten stort set har været lukket ned. Den er dog så småt ved at komme i gang igen. Vi kan måske hverve nye medlemmer ved Idrætskontoret deltagelse i velkomsten af nye elever på Politiskolen.

Årets bankospil afholdes den 7. oktober 2021 kl. 1900 på Teglholmen, hvor PI-Københavns formand Gunnar Nørager har sørget for lokalerne. Spændende at se, hvad medlemmerne siger til at bankospillet bliver flyttet til anden lokation. Der kan dog mod betaling parkeres lige uden for døren, og bus 7A kører lige til døren fra Hovedbanegården.

Invitationen ligger som tidligere nævnt på vores og PI-Københavns hjemmeside og Facebook – sidste tilmelding den 1. oktober. Vi glæder os til at se jer, og der er igen i år rigtig flotte præmier.

Det er klar, at der ikke er så meget at berette på generalforsamlingen i år grundet forholdene i 2020 – vi håber, at det næste år bliver lidt mere positivt.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen og udvalg for deres store engagement i 2020.

Formandens beretning taget til efterretning.

  1. 4.       Kassererens beretning

Kassereren fremlagde regnskabet. Han nævnte, at der var et stort overskud, hvilket ikke var positivt. Begravelsesforeningen havde 2 år i træk besluttet at give et tilskud på kr. 15.000,00, og måske kom der yderligere næste år. Da idrætten har været lukket ned, har de ikke været muligt at ”komme af med pengene”. Der har simpelthen ikke været nok ansøgninger, og der har derfor kun været udgifter på ca. kr. 39.000,00. Der havde kun været en enkelt ansøgning – derudover har der kun været udgifter til administration samt lodtrækningspræmier. Håber på flere ansøgninger fremadrettet.

Regnskabet godkendt af de 2 regnskabskontrollanter.

Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning.

  1. 5.       Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.

  1. 6.       Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

  1. 7.       Valg.

Valg af næstformand.

Formanden oplyste, at Vilhelm Jensen ved indkaldelsen havde givet tilsagn om, at han var villig til genvalg.

Han havde siden var indlagt og fået foretaget en større hjerteoperation. Han havde selvfølgelig talt med Vilhelm om hele situationen. Vilhelm havde i den forbindelse udtalt, at han ville stoppe som næstformand og havde tilføjet, at det var på tide, at der kom nye kræfter til.

Formanden tilføjede, at han havde kendt Vilhelm i rigtig mange år – siddet i FU sammen med ham – både som formand og næstformand – havde været til utallige mesterskaber sammen med ham – samt været sammen med ham i Støtteforeningen i mange år. Derudover rent privat haft mange fornøjelige år og timer sammen.

Stor tak fra både Støtteforeningen og PI – København for de mange år, Vilhelm har givet begge afdelinger, og ser selvfølgelig frem til, at han deltager i alle arrangementer både i Støtteforeningen og PI – København.

Tak til Vilhelm.

Formanden foreslog herefter Christine Bertelsen som ny næstformand.

Ikke andre forslag, hvorfor Christine Bertelsen blev valgt.

Kasserer Kurt Gullits Rasmussen villig til genvalg. Ikke andre forslag – Kurt Gullits blev genvalgt.

Sekretær Anders Norup villig til genvalg. Ikke andre forslag – Anders Norup blev genvalgt.

Revisor Poul-Erik Sloth-Andersen villig til genvalg. Ikke andre forslag – Poul-Erik Sloth-Andersen genvalgt.

  1. 8.       Eventuelt.

Intet at bemærke.

Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.

Christine Bertelsen
Referent

2 heldige vindere af gavekort, Annie Voigts, formanden og Eigil Pagter Møller

2 heldige vindere af gavekort, Annie Voigts, formanden og Eigil Pagter Møller

Referat fra ordinær generalforsamlingen for året 2019

Dirigent Søren Dejgaard Sørensen styrer
Dirigent Søren Dejgaard Sørensen styrer
Formand, Mogens Voigts aflægger beretning
Formand, Mogens Voigts aflægger beretning
Kasserer, Kurt Gullits aflægger regnskab
Kasserer, Kurt Gullits aflægger regnskab
Deltagerne
Deltagerne
Deltagerne
Deltagerne

Opdateret 13. marts 2020

Afholdt tirsdag den 10. marts kl. 1700 i Færdselshuset, Valby.

DAGSORDEN:

Punkt 1. valg af dirigent.
Punkt 2. Valg af stemmeudvalg.
Punkt 3.  Formandens beretning.
Punkt 4.  Kassererens beretning.
Punkt 5.  Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6.   Behandling af indkomne forslag.
Punkt 7. Valg af:

Formand, Mogens Voigts, villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem indsættes af PI-København.
Suppleant, Christine Bertelsen, villig til genvalg.
Revisor, Hans Jensen, villig til genvalg.

Punkt 8. Eventuelt.

Der var mødt i alt 26 af foreningens medlemmer.

Ad Punkt 1:  valg af dirigent, formanden foreslog Søren Dejgaard Sørensen. Valgt uden andre forslag. Der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Søren gennemgik derefter generalforsamlingens punkter.

Ad Punkt 2: Valg af stemmeudvalg – foreslået udsat til eventuelt brug af sådant.
Dette blev godkendt.

Ad punkt 3: Formandens beretning:- formanden bød velkommen til de fremmødte, han håbede, at vi fik nogle gode timer sammen.

Han startede med at sige undskyld til Bowling- sejlsports- og kajakafdelingen, som begge havde lagt deres medlemsmøder netop i dag. Det er afdelinger det normalt møder talstærkt op.

Det skal siges, at vi allerede planlagde generalforsamlingen 11. november 2019 og indkaldelse udsendt den 24. januar 2020, om de 2 afdelinger havde planlagt deres medlemsmøder dengang, er ikke til at vide, men vi skal være mere opmærksomme til næste år, at vi ikke får lagt møder på samme datoer, således vi kommer til at holde nogen fra at deltage hos os

Formanden fornemmede, at foreningen fortsat har stor opbakning fra medlemmerne.

I forhold til 2019 har vi kun 4 medlemmer færre, idet vi pt. er 420 der har tegnet 7 lodder færre end i 2019. Vi fastholder vores månedlige lodtrækningen og igen har der været 186 heldige vindere.

Nogen er mere heldige end andre, men ”nogen” har jo også et betydeligt antal lodder, så derfor har de jo også flere chancer.

Sponsorer.
Foreningen har gennem tiden været heldige/dygtige at vi har haft et tæt samarbejde med flere sponsorer, der har givet gavekort til forskellige arrangementer eller indkøb, vi har så til gengæld købt vores gavekort hos vores sponsorer, men har grundet det sparet mange penge til gavn og glæde for de heldige vindere i de månedlige udtrækninger.

Desværre har vi måtte sige farvel til en sponsor, der har været med lige fra foreningen stiftelse i marts måned 1991.

Indehaveren af MATAS i Frederiksberg og Rødovre Centeret, Svend Arne Svendsen, hvis firma har skiftet navn til ”The Touch” mødte i 1991 Kurt Olsen som vi alle kender. De faldt i snak og Kurt omtalte Støtteforeningen.
Den ville Svend Arne Svendsen gerne støtte med nogle gavekort, samtidigt med at Støtteforeningen købte nogle hos ham. Dette samarbejde fortsatte indtil 2019, da Svend A. Svendsen valgte at stoppe samarbejdet.

Hvor mange penge i form af gavekort vi har fået i løbet af årene, har vi ikke helt styr på, men vi valgte i bestyrelsen at vi ville sige ordentligt farvel og tak til Svend Arne Svendsen.
Vi inviterede ham og hans hustru ud på en lille frokost og her sagde vi tak for hans store donationer.

Poul-Erik og jeg deltog, og jeg fornemmede. Svend Arne Svendsen satte pris på dette vores sidste møde.
Stor tak til Svend Arne Svendsen.

En anden storsponsor gennem årene, Restauration Hercegovina, der først lå i Tivoli, og siden på Frederiksberg, har også været et os godt økonomisk bekendtskab, igen noget for noget. Desværre måtte de dreje nøglen om hvorfor vi ikke længere nogle heldige vindere af de månedlige udtrækninger på restauration.

Vi har heldigvis stadig nogle sponsorer, rest. KRETA på Jyllingevej og rest. ”HUMMEREN” i Ishøj Havn.

Vi har igen i 2019 levet op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele støtte til medlemmer af PI., som PI ’Vi-København ikke gav støtte til.

Hvem har fået støtte:
Vi har givet støtte til i alt 20 forskellige aktiviteter.

Vi har sendt 9 gymnastikopvisnings hold til opvisning flere gange i løbet af året.

Vi har været til halvmaraton i Berlin.

Vi har været til politimesterskaber i Bowling i Gråsten.

Vi har haft deltagere med i cykelløbet Sjælsø Rundt.

Vi har været til triatlon i Karrebæksminde.

Vi har været til golf i Kina.

Vi har været til orientering i Norge.

Vi har været til floorball med et hold i Prag.

Vi har været til judotræning på Island.

Vi har været i judotrænings lejr i Japan.

Det er naturligvis mange atleter til gavn og glæde, at vi har kunnet give tilskud til deres arrangementer.

Bankospillet:
Bankospillet var igen velbesøgt, dog ikke så mange som i 2018, men som sædvanligt var der store præmier at spille om, og spillet blev afviklet uden problemer, dog var det sikkert nogen, der mente, at det var uretfærdigt at de ikke havde vundet.

Jeg var selv opråber, min bestyrelse laver så det øvrige arbejde, modtager betaling for plader og spil, kontrollere plader, deler præmier ud, står i baren og betjener deltagerne, og alt forløber helt uden problemer.
Det er en god bestyrelse vi har.

En som, siden vi spillede banko første gang, og som altid har siddet og modtaget penge fra deltagerne, er Annie. Hun har siddet sammen med Jørn Damm og nu med Kurt Gullits Rasmussen i kassen, og kassen har altid stemt når spillet er færdigt. Nogen kender hende som tidligere ansat i Sprogforbundet og nogen som formandens kone, men alligevel til dig Annie tak for din mangeårige deltagelse. Du gør det godt.

Vi skal senere tage stilling til, om vi skal afholde bankospil 2020.
Generalforsamlingen bestemmer.

Kontoret:
Vi har nu mailadresser på hovedparten af vores medlemmer således, at kontingentopkrævning og indkaldelse til generalforsamlingen, kan anvende disse mailadresser og dermed spare en masse frimærkepenge.
Med alle de mailadresser kunne vi i januar sende kontingentopkrævningerne ud.

Desværre gik der lidt ”ged” i mailudsendelserne da computeren ikke var helt opdateret og samarbejdsvillig, så Anders måtte igen på kontoret senere for at at få sendt alle opkrævningerne ud.

Vi har forsat stor glæde af at måtte benytte Idrætskontorets Edb anlæg og printer i vores arbejde, og der skal lyde en stor tak til PI-København for, at vi vederlagsfrit kan bruge kontorets faciliteter.

Igen stor tak til GUNNAR NØRAGER, som genvalgt formand i PI-København.

Christine Bertelsen har nu endeligt meddelt, at hun går på pension. Hun stopper med udgangen af maj måned og PI-København har så været ude på arbejdsmarkedet for at finde en afløser for hende.

Afløseren skulle helst være en, der kendte lidt til PI-København i forvejen, for hvis det var en helt udefra uden kendskab til PI-København, ville det være en enorm arbejdsbyrde at løfte for den nye ansatte.

Heldigvis har vi jo Anders med i vores bestyrelse, og heldigvis har han i sin tid fabrikeret en datter, Mette og netop hun har et vist kendskab til PI-København.
Hun har i mange år været medlem af badmintonafdelingen, og hun bor lige på den anden side af havnen, Islands Brygge, så valgte PI-København at tilbyde hende jobbet på fuld tid.

Hun starter vist til maj måned, og Stine skal så lære hende om de mange opgaver inden hun selv forlader kontoret.

Vi håber naturligvis, at Støtteforeningen får samme flotte samarbejde som vi hidtil har haft med Stine, men vi er fuld af fortrøstning, da Anders jo ofte kommer på kontoret og holde Mette i ørene.

Fra Støtteforeningen skal der lyde en stor tak til Stine for hendes flotte samarbejde med os, og i anledning af hendes fratræden afholdes der en reception for hende torsdag den 18.juni. Indbydelsen komme senere.

Her får vi så mulighed for at sige ordentligt farvel og tak til hende, og vi håber naturligvis, at rigtigt mange vil komme forbi og hilse på hende på dagen.

Allerede nu STOR TAK til Stine, men heldig vi er hun supplant hos os i Støtteforeningen, og måske genvælges hun i dag.

Bestyrelsen:
Vi har fortsat et rigtigt fint samarbejde i bestyrelsen og alle yder, selvom vi alle er gået på pension, bortset fra formanden i PI. Tænk jeg troede, at når man gik på pension fik man masser af tid, men det er lige modsat.

Alle i bestyrelsen har forskellige tillidsposter mange forskellige steder, og det undrer mig at man gider, men alternativet er jo, at man forfalder til sofaen, og langsomt syner hen, hvis man ikke har frivilligt opgaver at arbejde med, og det har alle i stor udstrækning.

Udvalgene:
Også vores sponsorudvalg og revisor deltager aktivt i vores bestyrelsesmøder, så også til dem skal der lyde en stor tak for godt samarbejde, håber det fortsætter mange år endnu.

Formanden beretning blev derefter lagt til debat.
Der var ingen spørgsmål til formanden.

Formandens beretning blev derefter godkendt med akklamation.

Punkt 4: Kasserensen beretning.
Kassereren forlagde det reviderede årsregnskab, der bl.a. viste, at der havde været givet flere tilskud til ansøgerne i forhold til tidligere år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Kassererens beretning blev godkendt med akklamation.

Punkt 5: fastsættelse af kontingent.
Kassereren foreslog at kontingentet fortsat skulle være på 10.00 pr. lod pr. måned.

Forslaget vedtaget.

Punkt 6: behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Punkt 7: valg af:
Formand Mogens Voigts, villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem indsættes af PI-København.
Suppleant Christine Bertelsen, villig til genvalg.
Revisor Hans Jensen, villig til genvalg.

Da der ikke var andre forslag blev følgende genvalgt med akklamation.

Formanden Mogens Voigts genvalgt
Suppleant Christine Bertelsen genvalgt
Revisor Hans Jensen, genvalgt

Bestyrelsesmedlem er indsat af PI-København er Gunnar Nørager.

Punkt 8: Eventuelt:
Jørgen Fischer havde enkelt indlæg der blev modtaget og besvaret.

Dirigenten afsluttede derefter med tak for god ro og orden.

Formanden Mogens Voigts takkede Sørens D. Sørensen for et god gennemført Generalforsamling.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 1805. 

Vilhelm Jensen
Næstformand.

God stemning under generalforsamlingen

God stemning under generalforsamlingen

Opdateret 27. marts 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Støtteforeningen - PI- Københavns Venner, afholdt mandag den 11.marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Formandens beretning
4) Kassererens beretning
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af:
a. Næstformand, Vilhelm Jensen, villig til genvalg
b. Kasserer, Kurt Gullits Rasmussen, villig til genvalg
c. Sekretær, Anders Norup, villig til genvalg
d. Revisor, Poul-Erik Sloth Andersen, villig til genvalg
8) Eventuelt

Formanden bød velkommen til de 40 fremmødte medlemmer, han oplyste at det var det største medlems deltager antal i mands minde, hvilket glæde ham meget.

Punkt 1: Bestyrelsen forslog Søren D. Sørensen som dirigent ingen andre forslag Søren valgt med akklamation.
Punkt 2:  2 kompetente personer blev valgt.
Punkt 3: Velkommen til alle, det var dejligt at se så mange medlemmer bakkede op om foreningen, og deltog i Generalforsamlingen.

Jeg kan konstatere, at foreningen lever i bedste velgående og fortsat har stor opbakning fra medlemmerne. Vi et p.t. 424 medlemmer, der har tegnet ialt 564 lodder og vi har i 2018 udtrukket 186 vindere i vores månedlige trækninger.

Der er sikkert nogle her, der har vundet flere gange i 2018.

Når vi ser, at der til PI-Københavns generalforsamling i torsdags var mødt ca. 70 medlemmer op af de godt 3700 medlemmer, og vi i dag er hele 39 til vores generalforsamling med 424 medlemmer må vi nok konstatere, at vores generalforsamling må være mere populær end PI´s.

Håber vi får et par gode timer sammen.

I året 2018 har vi igen forsøgt at leve op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele støtte til PI-medlemmer, der skulle deltage i en eller anden form for idrætsbegivenhed som PI-København ikke gav støtte til.

Hvem har fået støtte

Vi har givet støtte til i alt 10 forskellige aktivitet med i alt 30.296 kr.
Vi har været i træningslejr med Badmintonafdelingen
Vi har været til maraton i Marseilles
Vi har deltaget i Nordic Race i England
Vi har været til Åbent hus i Golf
Vi har været til maraton i Berlin, halvmaraton i Las Vegas -maraton i Bangkok.
Været til Dans med gymnastikafdelingens dansehold
Været til Vinter Event med PI
Og endelig til De Danske Mesterskaber i judo, hvor vi hjemtog flere danske mesterskaber til PI-København, både individuelle samt holdmesterskabet og Støtteforeningen kan prale lidt af, at vi med vores tilskud været med til at profilere judoafdelingen og dermed PI-København på en rigtig måde.

Vi kan med god samvittighed sige, at vi fortsat her en berettigelse. Jeg ville have skrevet, at vi godt kunne tænke os, nogle flere ansøgninger fra PI-medlemmer, men jeg skal så sandelig sige, at vi allerede nu i 2019 er blevet oversvømmet med mange ansøgninger til forskellige arrangementer, og tak for det.

Vi profilerer foreningen så bredt som vi har mulighed for. Vi har naturligvis vores egen hjemmeside, men lægger også indlæg på PI-Københavns hjemmeside, ligesom vi profilerer os på PI-Københavns Facebookside.

Vi må dog nok konstatere, at aktiviteterne rent idrætsmæssigt blandt politifolk er for nedadgående. Både i politiregi, men også for medlemmerne, der dyrker en eller anden form uden for PI-København.
Hvad nedgangen skyldes kan man kun gisne om, men mon ikke den tiltagende arbejdes mængde i politiet gør, at ikke så mange som tidligere, har overskud til også at dyrke idræt på samme måde som før.
Vi kan dog glæde os over, at vi gennem årene har ydet tilskud til rigtigt mange idrætsarrangementer. Således har vi side 2010 uddelt ca. en kvart million kroner, helt præcis 241,506.

Bankospillet

Heldigvis kan vi ud over yde tilskud også gøre andet for vores medlemmer og deres pårørende, nemlig at afholde det årlige bankospil, som igen i 2018 blev en stor succes med hele 107 deltagere på Station Bellahøj.
Godt nok giver bankospillet ikke overskud, men jeg tror, at medlemmerne syntes godt om initiativet.
Forsamlingen skal her i dag give tilladelse til, om vi fortsat skal afholde det årlige bankospil.

Persondataloven

I maj måned 2018 indførtes nye regler for behandling af personfølsomme oplysninger, og vi besluttede, at fjerne vores data fra den faste computer på Idrætskontoret til fordel for 2 eksterne harddiske således, at vi kun ganske kort er på nettet, når vi opdatere vores medlemmers data, og dermed opfylder kravene.

Vi har nu også fået mailadresser på hovedparten af vores medlemmer således, at vi når vi udsender kontingentopkrævninger og indkaldelse til generalforsamlingen kan anvende disse mailadresser og dermed spare en masse frimærkepenge.

Det er efterhånden så dyrt at sende breve ud, at det er lige før, at det bedre kan betale sig, at bestyrelsen selv kører ud med brevene til de, der ikke har en mailadresse.

Med alle de mailadresser kunne vi også skære lidt ned på personaleanvendelsen, da vi i januar sendte kontingentopkrævningerne ud.

Der desværre gik der lidt "ged" i mailudsendelserne til nogen, der ikke kunne åbne det fremsendte, men det rettede Anders op på senere.
Det vil ikke ske i 2020 siger Anders. Han har en plan, så stem endelig på ham, når vi når dertil i dagsordenen.

Kontoret

Vi har jo mulighed for at benytte Idrætskontorets EDB anlæg og printer i vores arbejde, og der skal lyde en stor tak til PI-København for, at vi vederlagsfrit kan bruge kontorets faciliteter. Uden den mulighed var bestyrelsen nødt til at lave arbejdet hjemmefra, og så kan det godt være, at det kunne give nogle problemer.
Tak til Gunnar Nørager, som jo er formand for PI-København.

En anden vi også skal sige TAK til er Christine Bertelsen, som selvom hun er gået på pension og nu kører Idrætskontoret på halv tid, fortsat har tid til at varetage nogle af de opgaver, som naturligt ligger på Idrætskontoret, nemlig medlemsregistrering, tilmelding til generalforsamling og bankospil i tæt samarbejde med Anders.

Uden Stine og Anders, var vi ilde stedt, så en stor hånd til dem begge.

Bestyrelsen

Udvalgene

Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen og alle yder, selvom vi alle er gået på pension, bortset fra formanden for PI.
Tænk jeg troede, at når man gik på pension fik man masser af tid, men det er lige modsat. Alle i bestyrelsen har mange forskellige tillidsposter mange steder, det er for vidt at komme nærmere ind på dette, men tro mig, alle er dybt engageret og det er derfor de holder sig så godt.

Også vores sponsorudvalg og revisorer deltager aktivt i vores bestyrelsesmøder, så også til dem skal der lyde en stor tak for godt samarbejde, håber det fortsætter mange år endnu.

Da der ikke var nogen der ønskede ordet til formanden beretning, blev den godkendt med akklamation

Punkt 4: Kassereren, Kurt Gullits Rasmussen gennemgik  det fremlagte og revisorunderskrevne regnskab for 2018. Gennemgik de forskellige konti, indtægter og udgifter.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet der godkendt med akklamation.

Punkt 5: Kassereren forslog uændret kontingent, kr. 10.00 pr. måned, der blev vedtaget med stor akklamation.

Punkt 6:  Indkomne forslag, der var ikke indkommet forslag.

Punkt 7: Valg af:

Næstformand, Vilhelm Jensen, genvalgt med akklamation.
Kasser, Kurt Gullits Rasmussen, genvalgt med akklamation.
Sekretær, Anders Norup, genvalgt med akklamation.
Revisor, Poul-Erik Sloth Andersen, genvalgt med akklamation.

Inden vi gik over til Eventuelt, oplyste dirigenten, at generalforsamlingen skulle tage stilling til, om BANKOSPILLET også skulle afholdes i efteråret 2019.

Blev vedtaget med aftenens største akklamation.

Punkt 8: Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen, ved at konstatere, at alt var forløbet i god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl.1730.

Referat:  Vilhelm Jensen, næstformand.

Under den efterfølgende spisning blev der udtrukket 2 stk. gavekort på indgangsbilletten, til forretningen "THE TOUCH på henholdsvis kr. 500 og kr. 1000.

kr.500.-. til Jørgen Lund og kr. 1.000.-.til Jack Christensen