Ordinær generalforsamling 2024

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 11. marts 2024 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.


Der deltog i alt 25 medlemmer – inkl. bestyrelsen.

Formanden, Mogens Voigts bød velkommen.


1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Søren Dejgaard Sørensen, der modtog valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet.


2.Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Poul-Erik Sloth-Andersen og Jørgen Lund.


3. Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, der igen kan byde på positive og mindre positive indlæg.

2023 viste desværre igen en nedgang i medlemstallet. I februar 2024 havde foreningen 360 medlemmer – en nedgang på 15 medlemmer, men det positive er, at der er tegnet 5 ekstra medlemskaber af eksisterende medlemmer, så foreningen nu har 510 lodder.

Det er fordi flere af medlemmerne gerne vil tegne ekstra medlemskaber, hvilket er glædeligt og til gavn for politiidrætten.


Årsagen til det faldende antal medlemmer kan være, at ansatte i politiet automatisk får trukket kontingentet via Sprogforbundet, og når de går på pension, ophører denne ordning.
Sekretæren Anders Norup skriver til disse medlemmer og opfordrer til fortsat medlemskab, hvilket ikke alle vælger.


Man kunne ønske sig, at flere nyansatte meldte sig ind. Mette fra Idrætskontoret møder op på Politiskolen og fortæller om fordele ved at melde sig ind i PI – Kbh. og i den forbindelse også Støtteforeningen, men det kan være svært at fange deres interesse.


Det er nu blevet nemmere at melde sig ind. På både PI´s og Støtteforeningens hjemmeside er der et link, der indeholder en skrivbar pdf-fil, der blot skal udfyldes og sendes til Idrætskontoret.


Trods nedgangen i antallet af medlemmer skal der lyde en stor tak til de eksisterende medlemmer, der støtter op om foreningen.


Støtteforeningen har i 2023 også levet op til formålsparagraffen – at yde økonomisk støtte til PI – Københavns medlemmer, når de er ude til idrætsaktiviteter i den store verden, som PI – København ikke i forvejen yder støtte til.


Ansøgninger

Støtteforeningen har modtaget en del ansøgninger i 2023. Hvor store tilskuddene blev, vil kassereren komme ind på senere.


Der var igen stor aktivitet i Gymnastikafdelingen, der lagde ud med ansøgninger. De mange hold giver opvisninger i det meste af Danmark, og det medfølger selvfølgelig store udgifter særligt til transport.
I foråret modtog Støtteforeningen hele 12 ansøgninger fra gymnastikholdene. For at der skulle være tilskud til andre ansøgere, så måtte 5 ansøgninger afvises fra hold, der allerede havde fået tilskud i løbet af foråret.

Da det drejer sig om rigtig mange forskellige hold, der giver opvisninger forskellige steder, har det været svært at vurdere.


Der er derfor aftalt med Gymnastikafdelingen, at de sender en samlet ansøgning for 2024. Det beløb, der så imødekommes, fordeler de selv til de forskellige hold.


I februar og marts blev der ydet tilskud til 2 padel-spillere, der skulle deltage i stævner. En forholdsvis ny idrætsgren, der nu har vundet indpas i PI – København.


I april fik en løber, der skulle deltage i Hamburg maraton samt 2 deltagere i triatlon, der skulle deltage i et stævne i Herlev, tilskud.


Gymnastikafdelingen fik igen udtaget et medlem til Verdensholdet. Pgl. Søgte om tilskud, hvilket blev bevilliget.


I august blev Ironman Copenhagen afviklet, - her deltog et medlem, og hun fik tilskud, ligesom Badmintonafdelingen fik støtte i forbindelse med et træningsophold i september måned.


I november var Floorballafdelingen i Prag, og i samme måned deltog et medlem i et løb i Dallas, USA.

Støtteforeningen håber, at alle ansøgere har haft en god oplevelse.


Det er ikke altid, foreningen modtager et indlæg med foto til hjemmesiden. Det er frivilligt, men det ville være med til at promovere foreningen og måske skaffe flere medlemmer.


Sponsorer

Begravelsesforeningen har igen sponsoreret et beløb til Støtteforeningen. Det er 6. år i træk.
En stor tak til bestyrelsen i Begravelsesforeningen med formand Henning Aasberg i spidsen samt kasserer Niels Buchbald Olsen, der har været fortaler for, at Støtteforeningen skulle modtage disse flotte beløb.


Sponsorudvalget arbejder fortsat på at skaffe nye sponsorer, men man må erkende, at det ikke er let at skaffe sponsorer i København. Foreningen har fortsat sponsorer som Det lille apotek og Cafe Hummeren i Ishøj, men her må foreningen betale en stor del selv af sponsoratet.


Sponsorudvalget arbejder ufortrødent videre – en stor tak til dem.


Bankospillet

I 2023 blev der igen afholdt bankospil på ”Teglholmen”, hvor der er godt plads i kantinen. Ikke alle er tilfreds med lokaliteten, da flere mener, at det er svært at finde., men mange opdagede dog, at bus nr. 7A går lige til døren. Det var lykkedes for 86 medlemmer med pårørende at finde frem.


Der var som altid styr på spil, uddelinger af præmier, salg af øl, vand, m.m.
En særlig tak til FL-reklame samt PI – København for de flotte købmandskurve. En tak til alle medhjælperne, som vanen tro gør et stort stykke arbejde – og især tak til Gunnar, der har sørget for, at vi må bruge lokalerne og tak til Gunnars hustru, der havde pakket de flotte købmandskurve.


Bankospillet 2024 afholdes torsdag den 24. oktober kl. 1900 på Teglholmen. Generalforsamlingen skal vanen tro give tilladelse til at afholde bankospillet – dette kommer dirigenten ind på senere.


Hjemmesiden

Hjemmesiden samt Facebook fungerer og giver os mulighed for at nå ud til medlemmerne med opdateringer og beskeder. Begge dele er godt besøgt. Så snart nyt lægges ud, kan det ses på PI – Københavns hjemmeside og Facebook, hvilket er Mettes fortjeneste.


Udtrækninger

De månedlige udtrækninger af gevinster forløbet efter planen. Nogle undrer sig over, at de samme vindere går igen, men det har som oftest noget at gøre med, at der er mange medlemmer, der har mange lodder.

Der er mulighed for at købe flere lodder efter generalforsamlingen. Man kan aftale det praktiske med sekretæren. Hvert medlemskab/lod koster kun 120 kr. om året – vinder man én gang i løbet af et år, er udgiften stort set hjemme.


Bestyrelsen

Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er noget høj, men det ses ikke på deres engagement. Alle arbejder ihærdigt, men igen må sekretæren – Anders Norup – fremhæves for hans fantastiske arbejdsindsats i foreningen.
Han har styr på opgaverne – både på Idrætskontoret og derhjemme. Stor tak til Anders – han kan ikke undværes.


Ligeledes en tak til resten af bestyrelsen, sponsorudvalg og revisorer.


En tak til Hans Jensen, der afgår som revisor, hvilket kommer under punktet Valg. Ligeledes en stor tak til Gunnar Nørager for et fantastisk samarbejde i mange år - han er stoppet som formand for PI – København.
Reglerne er, at det er FU, der udpeger en repræsentant til bestyrelsen i Støtteforeningen – dette er endnu ikke sket.


Kontoret

Mette styrer stadig Idrætskontoret – en funktion hun løser perfekt. Tak for det gode samarbejde og tak til PI – København, fordi de giver Støtteforeningen lov til at benytte Mette til flere opgaver fx udsendelse af nyheder, registreringer, m.m.


Spændt på fremtiden med hensyn til at låne lokaler til de mange arrangementer forskellige grupper har benyttet sig af. Station City lukkes ned – personale herfra samt fra station Bellahøj skal flyttes til Valby, så ingen ved, om der bliver plads til diverse arrangementer. Vi håber det bedste og frygter det bedste.


Tak for ordet.


Formandens beretning taget til efterretning.

Generalforsamlingen gav tilladelse til, at der også afholdes bankospil i 2024.


4. Kassererens beretning

Kassereren gennemgik regnskabet.

Regnskabet godkendt af de 2 regnskabskontrollanter.

Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning.


5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.


6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.


7. Valg

Formand Mogens Voigts, villig til genvalg – ikke andre forslag – Mogens Voigts blev valgt.


Bestyrelsesmedlem Gunnar Nørager – netop afgået som formand i PI – København. Villig til genvalg, såfremt han jfr. vedtægterne blev indstillet af FU i PI – Kbh. Taget til efterretning.


Suppleant Nikolaj Kjærsgaard – villig til genvalg – ikke andre forslag – Nikolaj Kjærsgaard valgt.


Revisor Hans Jensen ønskede ikke genvalg – bestyrelsen foreslog Morten Spanier – ikke andre forslag – Morten Spanier blev valgt.


8. Eventuelt

Jesper Larsen, Sponsorudvalget, nævnte, hvor svært det var at skaffe nye sponsorer. Han opfordrede andre til at komme med idéer – måske ”kendte nogen, der kendte nogen”.


Dan Berthelin nævnte, at han – i forbindelse med tidligere gavekort til et byggemarked – havde gjort opmærksom på, at et gavekort – selv på mindre beløb - ville gavne en forretning, da der ofte blev købt for mere.

Intet yderligere at bemærke under punktet evt.


Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.


Christine Bertelsen;
Referent

Referat fra ordinær generalforsamling

Næstformand, Christine og dirigent Søren ser beundret på formanden, medens han 
oplæser sin beretning. 

Foto: Jan Kofoed Nielsen

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 20. marts 2023 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.


Der deltog i alt 38 medlemmer – inkl. bestyrelsen.


Formanden Mogens Voigts bød velkommen.


1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Søren Dejgaard Sørensen, der modtog valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen blev lagt på hjemmesiden den 26. februar 2023


2. Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Ivar Christensen og Ea Busch.


3. Formandens beretning.

Formanden bød endnu en gang velkommen til årets generalforsamling - godt at se den store opbakning - især velkommen til 3 nye medlemmer.


Medlemstallet er desværre lidt for nedadgående.
I februar 2023 var der 375 medlemmer med 505 tegnede medlemskaber – foreningen vil i 2023 forsøge at skaffe nogle flere medlemmer til gavn og glæde for politiidrætten.


Stor tak til de medlemmer, der fortsat støtter op om foreningen.


Støtteforeningens fornemste opgave er at yde økonomisk støtte til PI-Københavns medlemmer, når de er ude til idrætsaktiviteter, som PI-København ikke i forvejen yder støtte til.


I modsætning til år 2021, hvor Corona havde ramt befolkningen og også idrættens aktiviteter, kom der i 2022 heldigvis gang i politiidrætten igen, og foreningen kunne   med glæde konstatere, at der kom mange ansøgninger om økonomisk støtte.


Så mange ansøgninger, at den økonomiske støtte var den største i foreningens historie.
Tilskuddenes størrelse vil fremgå af regnskabet.

 

Året startede med, at judoafdelingen i januar sendte en judokæmper til Rusland for at kæmpe.
Det var inden Putin i februar invaderede Ukraine.


I februar, marts, april og maj blev der givet tilskud til hele 8 forskellige gymnastikhold, der var ude i landet og lave opvisning.


Gymnastikafdelingens hold repræsenterer på fornemste vis PI-København med alle deres flotte opvisninger.


Judoafdelingen deltog i april i de nordiske mesterskaber på Island og senere på sommeren til sommerstævne.
Judoafdelingen er ligesom gymnastikafdelingen en afdeling, der repræsenterer PI-København på fornemste vis, men i modsætning til gymnastik, hjemtager judoafdelingen en masse flotte danske mesterskaber og utroligt mange yderligere medaljer til foreningen i løbet af året.


Ikke fordi gymnastikfolkene ikke kunne vinde medaljer, men man kan ikke få medaljer alene for opvisninger.


I april deltog et medlem i maraton i Hamborg, hvortil han fik tilskud, og golfafdelingen fik tilskud til Åbent Hus arrangement på Værebro Golfbane.

Et medlem har været i USA - et medlem til 100 km gang i Belgien – et til Nordic Race i Aarhus - deltagelse Ultramaraton i Ringkøbing.


Et par af foreningens medlemmer været til orienteringsløb i Schweiz og et medlem til HCA-maraton i Odense.

Der er ydet støtte til badmintonafdelingens træningslejr i september og floorballspillere til stævne i Prag.

Foreningen har ydet støtte til mange forskellig idrætter – i alt er 24 ansøgninger med glæde imødekommet – og på den måde levet op til foreningens  formålsparagraf.


Sponsorer:
Igen i 2022 har begravelsesforeningen sponsoreret et beløb til brug til økonomiske uddelinger til forskellige ansøgere.
I år var beløbet hele 15000 kr., hvilket foreningen sætter stor pris på. Stor tak til bestyrelsen i begravelsesforeningen med formand, Henning Aasberg i spidsen.


Nye sponsorer er ”Det lille Apotek” og ”Lille Bornholm” - 2 sponsorer, som nogle heldige vindere i de månedlige udtrækninger kan få stor glæde af.


En af de nye sponsorer har sponsorudvalget skaffet, og den anden, ”Lille Bornholm” kan vi takke PI-Københavns kontorleder, Mette, for.


Sponsorudvalget arbejder ufortrødent videre for at skaffe nye sponsorer - stor tak til dem. Havde foreningen fx hjemsæde i Middelfart, ville det formentlig have været lettere at skaffe sponsorer.
Der er mange om buddet om sponsorater København.


Bankospillet:

Også i 2022 afholdt vi vores bankospil på ”Teglholmen”, hvor der er god plads i kantinen.
Et vejarbejde med ensretning af gaden til Teglholm Alle kunne give nogle problemer med at finde vej, men dette blev løst ved at sende mails ud til de fleste, så de var opmærksom på det.

86 medlemmer med pårørende havde fundet vej til Teglholmen, og PI-Københavns nyindkøbte bankospillemaskine blev tagets i brug af ”banko Mogens”.


Der var vanen tro fuldstændig styr på spil, uddelinger af præmier, salg af øl og vand m.fl. og som sædvanlig flotte præmier.


En særlig tak skal lyde til FL-reklame - udgiver af bladet Politi Idræt -, og tak til PI-København for de flotte købmandskurve.


Også stor tak til alle medhjælperne, der som altid gør et flot stykke arbejde, og især tak til Gunnar, der har sørget for, at bankospillet kan afvikles på Teglholmen.


Bankospillet afholdes i 2023 torsdag den 12. oktober kl. 19.00 på Teglholmen, så noter allerede nu datoen ned.
Som altid skal generalforsamlingens give tilladelse til at afholde bankospillet – dette plejer ikke at være et problem.
Dirigenten spørger forsamlingen.


Hjemmesiden:
Hjemmesiden blev i slutningen af 2022 overtaget af en ny udbyder ,der meddelte, at hjemmesiden nu skulle ”migreres”?
Hvad det betød, var der ingen i bestyrelsen, der vidste noget om.


Det betød, at hjemmesiden fremadrettet skal redigeres på en helt ny måde, og da det er formandens opgave, blev denne opgave selvfølgelig løst.
Det er lykkes, og siden er nu mere læsevenlig med farver og andre finurligheder, som den gamle ikke magtede.
Det gamle indhold kan ikke rettes, men fremadrettet vil siden blive udfærdiget med de nye muligheder og på den nye måde.


Både hjemmesiden og Facebook er godt besøgt, og lægges nye oplæg ud, kan man kort efter se indlægget på PI-Københavns hjemme- og Facebook, så der prøves at komme så langt ud som muligt til medlemmer og interesserede.


Sidstnævnte udlægninger kan foreningen takke Mette for. Man kan se på tidspunkterne, at hun også arbejder i weekends.


Om bestyrelsen, som pt. består af undertegnede som formand, Christine som næstformand, Kurt som kasserer, Anders som sekretær, og Gunnar som PI´s repræsentant, må konstateres, at ikke alle er helt unge mere.
Kun Gunnar trækker gennemsnitsalderen lidt ned, men for de øvrige ligger gennemsnittet nok omkring de 71 år, og der bør fremadrettet tænkes på en fornyelse – ikke mindst i forhold til hjemmesiden og Facebook, som formanden er alene om at redigere.


Det er sårbart, hvis der skulle ske noget, så skulle der være nogle i forsamlingen, der kunne tænke sig at overtage ”redaktørjobbet” ville det være en stor hjælp.


De månedlige udtrækninger af gevinster til medlemmerne forløber helt efter planen, i hvert fald for nogle af medlemmerne.


Nogle undrer sig over, at mange af de samme navne går igen og igen på udtrækningerne, men når man har tegnet fx 8 medlemskaber er det klart, at chancen for at vinde er 8 gange større end dem, der kun har tegnet et medlemskab.


Skulle der være nogle i forsamlingen, der ”kun” har et medlemskab, kan man sagtens i dag aftale med sekretæren om at tegne flere.
Hvert medlemskab koster kun 120 kr. om året, og vinder man bare en gang om året, er udgiften hjemme.

Dog har det vist sig, at også kun 1 medlemskab kan være nok.


Et nyt medlem meldte sig ind i oktober og har allerede vundet 3 gange, så udgiften må være siges at været betalt.


Bestyrelsen:
Som tidligere nævnt må der konstateres, at gennemsnitsalderen i bestyrelsen er noget høj, men det kan ikke ses på deres engagement.
De arbejder alle som sædvanlig ihærdigt, og igen må Anders Norup fremhæves for hans fantastiske arbejdsindsats for foreningen.
Han har styr på alle arbejdsopgaver og løser dem på sin computer både på idrætskontorer og i kælderen på bopælen.


Stor tak til Anders – han kan ikke undværes, selvom også han bliver ældre, men det kan heldigvis ikke ses på ham.
Men resten af bestyrelsen og revisorerne skal naturligvis også have stor tak for deres arbejde.


Kontoret:
Mette er nu kontorleder på idrætskontoret - en funktion hun løser til UG.
Foreningen sætter stor pris på Mette og samarbejdet med hende. Foreningen sætter ligeledes stor pris på, at PI – København giver lov til, at Mette hjælper med nogle opgaver som fx udsendelse, registrering og lign.


Vores samarbejde PI fungerer med stor tilfredshed, og foreningen er glade for, at der fortsat kan holdes bestyrelsesmøder i KP´s lokaler, hvor PI også holder til.


Selvom der ses lidt nedgang i medlemstallet, ses fremtiden for Støtteforeningen alligevel tryg ud. Foreningen håber på fortsat fremgang i idræt og aktivitet, så der bliver mulighed for at honorere de ansøgninger, der måtte komme.


Tak for ordet.

Formandens beretning taget til efterretning.


4. Kassererens beretning

Kassereren gennemgik regnskabet. Det viste et forventet underskud, da der tidligere grundet corona havde været stilstand i idrætsarrangementer – og derfor ingen ansøgninger.

Regnskabet godkendt af de 2 regnskabskontrollanter.


Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning. 
                 
                                                                             Kassereren aflægger beretning


5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.


6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.


7. Valg

Næstformand Christine Bertelsen, villig til genvalg – ikke andre forslag – Christine Bertelsen blev valgt.

Kasserer Kurt Gullits Rasmussen, villig til genvalg – ikke andre forslag – Kurt Gullits Rasmussen blev valgt.

Sekretær Anders Norup, villig til genvalg – ikke andre forslag – Anders Norup blev valgt.

Revisor Poul-Erik Sloth-Andersen villig til genvalg – ikke andre forslag – Poul-Erik Sloth-Andersen blev valgt.


8. Eventuelt

Tilstedeværende medlem Sonja Nielsen oplyste, at hun var villig til at hjælpe med hjemmesiden.

Formanden takkede for tilbuddet.


Intet yderligere at bemærke under punktet evt.


Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.


Christine Bertelsen, Referent

Udsnit af deltagerne

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 21. marts 2022 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.

Der deltog i alt 26 medlemmer – inkl. bestyrelsen.

Formanden Mogens Voigts bød velkommen.

  1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Poul-Erik Sloth Andersen, der modtog valget.


Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet.


2. Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Dan Berthelin og Niels Buchbald.


3. Formandens beretning.

Formanden glædede sig over, at der var så mange fremmødte.

2021 var præget af corona-pandemien, så idrætsaktiviteten var i lange perioder sat på pause, hvilket resulterede i ganske få ansøgninger om økonomisk støtte.
Der blev kun behandlet 2 ansøgninger. Støtteforeningen var især glad for at kunne honorere Judoafdelingens deltagelse i de danske mesterskaber, hvor de hjemtog flere mesterskaber til PI – København. Beløbene fremgår at regnskabet, som fremlægges senere.


Coronaen er formentlig også grund til, at Støtteforeningen har haft en mindre nedgang i antal medlemmer. Der er dog 400 betalende medlemmer, og foreningen fornemmer fortsat en stor opbakning fra både pensionerede og aktive PI – medlemmer – også mange civile medlemmer.


Tak til de, der stadig støtter til glæde for PI – Københavns medlemmer.


Sponsorudvalget forsøger fortsat at skaffe nye sponsorer, men det er ikke en nem opgave. Nogle har vi sagt farvel til, men nye er kommet til.
Flere af disse sponsorer kan bruges til de månedlige lodtrækningspræmier. Nogle er heldige – andre knap så heldige, men det er klart, at chancerne for at vinde er større, hvis man har flere lodder.


En anden sponsor, som igen i 2021 har begunstiget os, er Begravelsesforeningen Disse penge skal selvfølgelig bruges til uddeling til ansøgere fra PI – Københavns idrætsudøvere.

En stor tak til Begravelsesforeningen – med formanden Henning Aasberg i spidsen.


Det er glædeligt, at ansøgningerne i 2022 er begyndt at komme, og der er allerede uddelt ca. kr. 20.000,00 i år.
Flere ansøgere er på vej, så der leves op til formålsparagraffen – at yde økonomisk støtte til PI – Københavns idrætsudøvere, hvor PI ikke i forvejen yder støtte.


Når der nu tales om økonomiske uddelinger, kan der med glæde oplyses, at der i foreningens 30 års eksistens – er uddelt ca. kr. 820.000,00 til PI´s idrætsudøvere.


Tak til sponsorudvalget, der gør, hvad de kan for at skaffe sponsorere til glæde for medlemmerne og PI´s aktive.


Generalforsamlingen i foråret 2021 blev udsat til september, men det lykkedes at holde bankospillet som vanligt.

Som noget nyt blev det afholdt i kantinen i Efterforskningshuset på Teglholmen med hjælp af PI´s formand Gunnar Nørager.

Det var et godt sted med god plads, men der blev ikke meldt ordentlig ud om muligheder for parkering, hvilket selvfølgelig gøres bedre ved næste bankospil, som holdes den 13. oktober.


Der kom mange medlemmer med pårørende, og bestyrelsen og hjælpere sikrede, at det hele fungerede perfekt, som det plejer – igen med mange flotte præmier.


Forsamlingen skal vanen tro give tilladelse til, at foreningen må afvikle bankospil i 2022.


Invitationen sendes ud i god tid – både på PI´s hjemmeside og Facebook og selvfølgelig på Støtteforeningens hjemmeside og Facebook. Invitationen bliver også sendt ud via mail til de civile medlemmer. Der er plads til rigtig mange mennesker, ligesom der som altid er fantastiske præmier.


Støtteforeningens hjemmeside har eksisteret i 12 år, og der har været ca. 196.000 besøgende, så der er mulighed for nå ud til alle medlemmerne, men også andre, der kunne have interesse i foreningen.


Facebook er ikke så gammel. Den blev oprettet 17. oktober 2021, så der har endnu ikke været så mange besøg.
Der er p.t. 41 følgere. Facebook blev oprettet for at følge med tiden på de elektroniske medier, men der er nok ikke alle af foreningens ældre medlemmer, der er på Facebook.
Der er også blevet talt om andre muligheder, men ind til videre nøjes foreningen med hjemmeside og Facebook.


Man kan uden at genere nogen konstatere, at gennemsnitsalderen i bestyrelsen er forholdsvis høj, men det ses ikke på deres engagement. Der arbejdes ihærdigt, men særligt Anders Norup skal roses for den fantastiske arbejdsindsats for foreningen.
Han har styr på alle opgaver og løser dem henholdsvis på Idrætskontoret eller ved computeren i kælderen på bopælen. Stor tak til Anders – uden ham ville foreningen være ilde stedt. Dog også en stor tak til resten af bestyrelsen og revisorer.


Mette på Idrætskontoret har som alle ved overtaget jobbet efter Stine, der hellere ville bruge tiden på at spille golf. Foreningen nåede at hente Stine ind i bestyrelsen, inden hun tog på golfbanen. Foreningen og Mette har glæde af hendes viden om, hvad der sker på Idrætskontoret.


Der kan kun siges rosende ord om Mette. Som datter af Anders Norup har hun arvet faderens servicegen, som Støtteforeningen nyder stor gavn af.

Samarbejdet med Idrætskontoret og PI – København fungerer med stor tilfredshed, og Mette er en stor hjælp, når der skal holdes bestyrelsesmøde i Københavns Politiforenings lokaler.


Alt i alt ser Støtteforeningens fremtid tryg ud, og forhåbentlig kommer politiidrætten godt i gang igen, så foreningen kan honorere de ansøgninger om støtte, der måtte komme.

Formandens beretning taget til efterretning og forsamlingen godkendte afholdelsen af bankospillet.


4. Kassererens beretning

Kassereren fremlagde regnskabet. Han nævnte i den forbindelse, at begravelsesforeningen igen havde besluttet at give et tilskud, og de havde varslet et tilsvarende beløb til næste budget.

Der havde i 2021 ikke været mange ansøgere.

Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning.


5.Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.


6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.


7. Valg

Valg af formand.

Mogens Voigts villig til genvalg – ikke andre forslag – Mogens Voigts blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlem – Gunnar Nørager villig til genvalg – ikke andre forslag - genvalgt.

Nyvalg af suppleant – Nikolaj Kjærsgaard blev valgt.

Revisor Hans Jensen villig til genvalg. Ikke andre forslag – genvalgt.


8: Eventuelt

Dan Berthelin ville blot gøre opmærksom på indholdet af et tidligere forslag. Han mente, at hvis et medlem havde vundet én gang i et kalenderår, skulle han ”pilles” ud af puljen resten af året – dog ikke til de ekstra trækninger.
På den måde ville chancerne for at vinde blive større.

Gunnar Nørager underrettede medlemmerne om, at formanden Mogens Voigts ved PI – Københavns generalforsamling var blevet udnævnt som æresmedlem i DPIF. Godt gået og et fortjent stort tillykke.

Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.

 

Christine Bertelsen,
Referent