Referat fra ordinært bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 22. maj 2024 kl. 1100 på Hummeren, Ishøj.

Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand 
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer          
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg – AFBUD
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant - AFBUD
Morten Spanier, revisor - AFBUD

Hans Jensen, gæst

          

 1. Valg af dirigent
  Valgt blev Poul-Erik Sloth-Andersen.

 2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 19. februar 2024
  Referatet godkendt.

 3. Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle.

Der var afbud fra Jesper Larsen, sponsorudvalg, PI´s repræsentant, Gunnar Nørager og suppleant Nikolaj Kjærsgaard.

Ligesom sidste år blev PI´s forretningsudvalg inviteret til at deltage i mødet, og PI´s nye formand, Morten Bollesen har sagt ja, hvorimod næstformand, Claus Hansen, kasserer, Kristian Kjær og FU-medlem Ea Busch Nielsen af tjenstlige årsager har måttet melde afbud.

Ærgerligt, da foreningen gerne vil vise, hvordan bestyrelsen fungerer, men tjenesten kommer naturligvis i første række.

Den nye revisor Morten Spanier har d.d. meldt fra ligeledes af tjenestelig årsager.

Siden sidste møde er 6 ansøgninger behandlet. 3 medlemmer har modtaget 1000 kr. for deltagelse i Vasaløbet i Sverige, og Gymnastikafdelingen har – jfr. aftale fra sidste år – sendt en samlet ansøgning, og der blev bevilliget i alt 29.000 kr. til fordeling til alle hold, der har deltaget i forårsopvisninger.

Én, der deltog i 50 km løb på Bornholm, fik tildelt 300 kr., og én deltog i et Hærløb i Søndermarken og fik tildelt 200 kr.

En fornøjelse også at kunne give støtte til andre løb, end de PI arrangerer.

Der er ved tidligere møde taget en beslutning om, at der først tildeles midler, når en ansøger har sendt dokumentation for deltagelse – fx ved indsendelse af resultatlister eller sende et indlæg med tilhørende fotos.

Det har været spændende at se, om denne ændring ville have betydning for ansøgerne, men fremgangsmåden er blevet positivt modtaget.

Støtteforening har modtaget indlæg fra Vasaløbet med fotos, 2 flotte indlæg fra Gymnastikafdelingen med fotos, indlæg fra hærløbet i Søndermarken samt fra 50 km løbet på Bornholm.

Fantastisk at læse om løbet på klipperne på Bornholm, hvor ansøgeren brugte 7 timer på at gennemføre – forståeligt, når man ser fotos derfra.

Alle indlæggene er lagt på hjemmeside og Facebook. Da nogle af aktiviteterne er uden for PI´s regi, vil de nok ikke komme i Poliiidræt.

Stor tak til Mette, for at hun husker at sende indlæggene, så snart hun modtager dem.

Som nævnt ved tidligere møde må der konstateres, at medlemsskaren skrumper, selv om der af og til kommer nye medlemmer.

Et forslag er selv at komme ud til de unge kolleger og forsøge at fortælle dem om Støtteforeningens virke, og på den måde gør dem interesseret.

Her tænkes på DHL-stafetten. Hele bestyrelsen er i forvejen aktive ved stafetten – en del af grill-teamet samt fotografering.
Der deltager ofte mere en 500 politifolk og politiansatte.

En idé kunne være at kontakte deltagerne i teltet, når de kommer retur efter løbet – medbringe indmeldelsesblanketter – tale med dem om foreningens formål, gøre dem opmærksom på, at de ville kunne få glæde af at blive medlem, m.m.

Popermo deltager hvert år. De stiller en bod op med informationer og har en lille konkurrence – kan Støtteforeningen ikke gøre det samme. Lave et skilt – arrangere et lille lotteri, hvor der udloddes nogle præmier – og på den måde få nye medlemmer både udenfor og inde i teltet.

Idéen er god, men da bestyrelsen har andre arbejdsopgaver på dagen, er det vigtigt at finde nogle, som vil påtage sig opgaven.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det var en god idé, og der skulle arbejdes på at finde et medlem eller to til opgaven.

Hjemmeside og Facebook kører fortsat uden problemer. Der er mange, der følger med – specielt når udtrækningslisten bliver lagt på.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen og udvalg for det store engagement.

En særlig tak til PI´s formand for hans deltagelse i mødet.


4. Økonomisk status.
Kassereren gennemgik regnskabet – informerede om bankbeholdning og indtil nu udbetalt støtte, betaling af gevinster, udgifter i forbindelse med administrative møder, generalforsamling, m.m. Ser fornuftigt ud – også i forhold til budget.

5. Medlemstal
Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 361 – fordelt på i alt 527 lodder. Der var sendt rykkere ud til de medlemmer, der ikke havde betalt. 16 medlemmer meldt ud, da de ikke havde reageret på henvendelsen fra sekretæren.

6. Behandling af ansøgninger.
Støtteforeningen har modtaget en ansøgning fra et medlem, der næste år skal løbe Hamburg Halvmaraton – ansøgningen behandlet.

7. Sponsorudvalget
Intet at bemærke siden sidste møde

8. Bankospil – torsdag den 24. oktober på Teglholmen.
Lokalet var bestilt via Gunnar Nørager.
Formanden sørger for, at invitationen kommer i Politiidræt, hjemmeside og Facebook.

Kassereren foreslog, at de, der ønskede at deltage, skulle overføre 100 kr. ved tilmelding – enten via mobilepay eller bank overførsel.
Dette ville lette arbejdet på selve dagen – der ville ikke opstå en kø, som der skete sidste år. Enighed om, at forsøge denne fremgangsmåde.


9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Næste møde planlagt til den 12. september 2024 kl. 1200 på Idrætskontoret.


10. Gevinstudtrækning.
Der blev foretaget udtrækning for maj og juni måned.


11. Eventuelt.
Formanden Mogens Voigts meddelte, at han ved generalforsamlingen i år havde sagt ja til genvalg, men ønskede ikke genvalg i 2026.

Dette meddelte han allerede nu, da det er vigtigt i god til at finde en afløser. Enighed om, at det ville være en fordel med et yngre medlem, der har forbindelse til de yngre politifolk i de forskellige afdelinger, ligesom pgl. har kendskab og interesse for hjemmeside og Facebook.


Christine Bertelsen,
Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde.


Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 19. februar 2024 kl. 1100 på Idrætskontoret.


Mødedeltagere:


Mogens Voigts, formand

Christine Bertelsen, næstformand 
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer - AFBUD         
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København – AFBUD
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant-AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg – AFBUD
Poul-Erik Sloth-Andersen, revisor, sponsorudvalg
Hans Jensen, revisor

               

1: Valg af dirigent
Valgt blev Hans Jensen.


2: Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 14. december 2023

Referatet godkendt.


3: Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til alle og ønskede godt nytår.


Han meddelte, at Nikolaj og Gunnar havde meldt afbud grundet arbejde – afbud fra Kurt og Jesper grundet sygdom.

2024 startede med, at der skulle udsendes opkrævning af kontingent.
Denne opgave blev løst af formanden og sekretæren.


Da der efterhånden er mailadresser på alle medlemmer, tager det ikke så lang tid. Kun enkelte skal have tilsendt opkrævning pr. brev, hvilket begrænser udgiften, da portoen efterhånden er steget voldsomt.


I forbindelse med opkrævningerne sendte medlemmet Kjeld Askvang kr. 1.000 til Støtteforeningen. Begrundede dette med, at han syntes, at Støtteforeningen gjorde det godt for idrætten.

Formanden har henvendt sig og sagt tak. Enighed om, at kontingentet på kr. 120 blev trukket fra og Støtteforeningen kunne beholde resten.

Seneste ansøgning var en kvindelig deltager i Vasaløbet i Sverige den 3. marts, der blev tilkendt et beløb. Denne behandlet ved sidste møde.


Proceduren er som tidligere nævnt ændret en smule.
Ansøgningen behandles, og godkendes den med et beløb, bliver ansøgeren orienteret om dette og underrettet om, at beløbet udbetales efter arrangementet er afholdt mod dokumentation for deltagelse – samt gerne en artikel til Politi Idræt og Støtteforeningen.


Sidstnævnte er dog ikke et krav.


Det kan virke lidt besværligt for ansøgeren, men på den måde er det sikkert, at ansøgeren har deltaget.


Der er tidligere besluttet og aftalt med Gymnastikafdelingens formand, at de enkelte hold ikke skal sende en ansøgning, men at der bliver sendt en samlet ansøgning for samtlige hold på én gang.
Gymnastikafdelingen kan herefter selv stå for uddelingen til de forskellige hold.


Om den metode kommer til at virke, vil tiden vise, men Støtteforeningen håber det, så der fortsat kan ydes støtte til de mange hold.


Det har vist sig, at mange ikke anvender de ansøgningsblanketter, der ligger på hjemmesiden, og erkendelsen af, at måden med at finde den, gemme den, skrive i den og sende den retur ikke fungerede, har gjort, at PI´s kasserer, Kristian Kjær og Mette fra Idrætskontoret har løst problemet sammen med formanden.


Ansøgnings- og indmeldelsesblanketten ligger nu på PI´s hjemmeside, hvor de kan oploades til en skrivbar PDF fil.
Den egenskab findes ikke på Støtteforeningens hjemmeside.


På sidstnævnte er der en instruktion i, hvor de findes, fremgangsmåde samt et link, der leder direkte til de 2 ansøgninger.


Der er ligeledes lagt info om fremgangsmåde på Facebook, og formanden vil på PI – Københavns generalforsamling anmode om ordet og informere om fremgangsmåde - om indmeldelse og ansøgning - og på den måde forhåbentlig vil få flere medlemmer.

Tak til PI – København for denne mulighed.


Sponsorudvalget arbejder fortsat på at skaffe nye sponsorer, men det er ikke nemt at få virksomheder til at yde økonomisk støtte, uden at foreningen selv skal betale en stor del.


Hjemmesiden fungerer – fint med farver og fotos. Har dog endnu ikke fundet en ”suppleant” med henblik på evt. overtagelse af hjemmesiden.


Nikolaj Kjærsgaard foreslog på sidste møde, at Støtteforeningen skulle lave en artikel, der skulle omhandle noget i retning af ”året der gik” – orientering om, hvem der i 2023 har modtaget støtte.
Han påtog sig selv opgaven, og en fin artikel er lagt på hjemmesiden. Tak til Nikolaj for initiativet.


Formanden ser frem til generalforsamlingen den 11. marts i Valby.


Fremadrettet kan det måske blive et problem at afholde arrangementer i Valby, da de skal i gang med en større renovation. Man påtænker at starte med kantinen i maj måned.


Tak til bestyrelse og udvalg for arbejdsindsatsen.


Anders og CB tilføjede til formandens beretning, at det eneste ”ekstra” ansøgere skal gøre, var at sende en dokumentation for deltagelse. Ellers er proceduren ikke ændret, og det burde ikke gøre, at der kommer færre ansøgninger.


4: Økonomisk status.

Kassereren havde fremsendt regnskab 2023 samt budget 2024. Regnskabet var revideret og godkendt samt klar til generalforsamlingen. Intet at bemærke


5: Medlemstal
Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 360 – fordelt på i alt 510 lodder.


6: Behandling af ansøgninger.
Ingen ansøgninger modtaget siden sidste møde.


7: Sponsorudvalget
Intet at bemærke siden sidste møde


8: Info om generalforsamling og dato til evt. bankospil.

Indkaldelsen til generalforsamlingen den 11. marts lagt på Støtteforeningens og PI – Kbh.s hjemmeside og Facebook. Dirigent fundet.


Bestyrelsen mødes kl. 1600 på dagen for at gøre klar.


Menuen er bestemt og kantinen i Valby er underrettet. Mette sørger for at underrette om endeligt antal – CB står ved indgangen og registrerer medlemmerne ved ankomst.


Bankospil foreslået planlagt til 24. oktober 2024. Formanden underretter Gunnar Nørager med henblik på bestilling af kantinen på Teglholmen.


9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Næste møde planlagt til den 22. maj 2024 kl. 1100 i Hummeren, Ishøj Havn.


10: Gevinstudtrækning.

Der blev foretaget udtrækning for februar og marts måned.


11: Eventuelt.

Intet at bemærke.

Christine Bertelsen, Referent

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde.


Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 14. december 2023 kl. 1100 på Idrætskontoret.


Mødedeltagere:


Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand 
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer           
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København – AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg  
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg - AFBUD
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant
Hans Jensen, revisor  

              

1) Valg af dirigent

Valgt blev Nikolaj Kjærsgaard.


2) Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 18. september 2023

Referatet godkendt.


3) Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle og meddelte, at Claus Hansen var inviteret med, men han havde sammen med Gunnar Nørager meldt afbud grundet arbejde.

Igen i år har Støtteforeningen fået mange forskellige ansøgninger om støtte til idrætsgrene, hvor deltagerne af
PI-København ikke altid får alt betalt, eller kun et begrænset beløb.

23 ansøgninger er det blevet til i år, hvoraf vi har været nødt til at give afslag til de 5, da der var tale om arrangementer, som vi allerede en gang havde givet tilskud til.

Vi har efterfølgende aftalt med gymnastikafdelingen, at de må samle deres mange ansøgninger under 1 ansøgning en gang om året gældende for deres mange opvisningshold.
En enkelt ansøgning blev aflyst

Det blev igen til et pænt beløb, som Støtteforeningen havde den glæde at kunne uddele, og igen 2023 blev der levet op til foreningens formålsparagraf, nemlig at uddele økonomiske tilskud til medlemmer af PI-København.

Hvor mange penge, der blev uddelt i 2023, kommer kassereren ind på senere.

Vi beder de, der har modtaget økonomisk støtte fra Støtteforeningen om at levere en artikel fra arrangementet, som kan komme på hjemmesiden, Facebook siden og PI´s hjemmeside og måske også i POLITI-IDRÆT - vi kan ikke kræve artikler, kun opfordre til at skrive et indlæg som tak for den økonomiske hjælp.

På det seneste bestyrelsesmøde blev der talt om, at det ikke var optimalt, at ansøgningsskemaet på hjemmesiden ikke kunne udfyldes og sendes, men må udskrives, udfyldes og derefter scannes og sendes.

Jesper Larsen lovede på sidste møde at forsøge at løse dette problem, så det melder han måske ud om her på mødet.

Næstformanden foreslog også ændring af reglerne omkring en ansøgning. Ansøgerne skulle fremover fremsende ansøgning efter aktiviteten var foregået, og sammen med ansøgningen skulle der fremsendes dokumentation for deltagelse. Hermed kunne vi måske undgå at uddele penge til nogle, som af én eller anden årsag ikke har kunnet deltage.

Formanden har tænkt meget over denne ændring og frygter, at antallet af ansøgninger ville falde markant - ansøgerne håber måske på økonomisk hjælp til deltagelsen, og ikke selv skal lægge alle penge ud og først modtage pengene længe efter arrangementet. Derudover kan der formentlig ikke forventes, at ansøgeren har lyst til at lave en artikel så lang tid efter – og artiklen heller ikke vil være aktuel, når bladet udkommer.

Det vil måske få nogle til ikke at deltage af økonomiske grunde, så formanden foreslog, at nuværende procedure med ansøgning i god tid inden arrangementet fastholdes og så tage et eventuelt økonomisk tab, hvis en deltager af én eller anden grund ikke deltager.
Det er ikke sket tit, at ”nogen” ikke har deltaget – i de tilfælde kunne der forsøges at få pengene retur fra ansøgeren.

Vi har i dag en enkelt ansøger vi skal tage stilling til, og så kan der besluttes, hvilken procedure der skal anvendes fremadrettet.

Bankospillet den 12. oktober forløb som sædvanlig helt efter planen.
92 forventningsfulde deltagere var mødt op til et spil, hvor alt klappede fra første sekund.
Alle hjælpere var klar til at løfte deres forskellige opgaver, og præmierne blev fordelt ”nogenlunde” ligeligt mellem de forskellige borde, men alle deltagerne virkede tilfredse med bankospillet.

Nogle ligefrem opfordrede til, at der skulle holdes 2 bankospil om året.

Især præmierne til bankospillet var deltagerne meget betagede af, og især købmandskurvene var eftertragtede, og vanen tro var det PI’s formand, Gunnar Nørager og hustru, der stod for indkøb og udsmykning.

Stor tak til dem og vores sponsorer, og endnu stor tak til de mange hjælpere, der år efter år får hele arrangementet
til at køre på flotteste vis.

Det ser ud til, at også det kommende bankospil i 2024 kan afholdes på Teglholmen. Folk har fundet ud af, hvordan man kommer derud, og forholdene er rigtig fine - Gunnar har forbindelsen til Teglholmen, hvilket gør det nemmere.

Foreningens medlemstal er fortsat nogenlunde stabilt - dog for nedadgående, men om der kan gøres mere for at skaffe nye medlemmer, er der blevet talt om før.

Hjemmeside og Facebook side bliver hele tiden opdateret og læst af mange, både medlemmer og udefrakommende, men der må konstatere, at flere pensionerede medlemmer ikke ønsker at fortsætte at være medlem, ligesom det er ikke mange nye kolleger, der melder sig ind.

Sidstnævnte kan skyldes flere ting, men det er svært at gøre mere, end det allerede bliver gjort.
Som pensionister er vores tilknytning til de aktive politifolk ikke tilstede på samme måde, som den gang vi var aktive.
Det kan formentlig ændres, hvis der kommer nye yngre medlemmer ind i bestyrelsen.
Det kan nuværende bestyrelse tale om inden næste generalforsamling, hvor bl.a. formanden er på valgt.


Som tidligere nævnt blev hjemmesiden ”migreret” til en ny udbyder, nemlig one.com.
Formanden har efterhånden fundet ud af, hvordan der redigeres og forandrer dens udseende, den er efterhånden blevet læseværdigt og ser godt ud med farver m.v.

Formanden har brugt rigtig mange timer på at lære det nye system at kende, og også her skal der nok tænkes på fornyelse m.h.t. ny administrator på både hjemme- og Facebook side, men hvem mon er klar til at tage over?

Vi har fortsat mulighed for at få vores budskaber ud på PI´s hjemme- og Facebook side, og Mette lægger hurtigt budskaberne ud på deres sider, dejligt med et sådant samarbejde, og igen stor tak til Mette.

Formanden sluttede med at sige stor tak til bestyrelsen, sponsorudvalget og revisoren for året 2023, og især til Claus fra FU, der igen stillede op til stor hjælp ved vores bankospil. Tak til alle.

Der var flere kommentarer til formandens beretning.

Jesper Larsen oplyste, at det endnu ikke var lykkedes at løse problemet med, at ansøgningerne burde kunne udfyldes og sendes direkte. – Han arbejder videre på sagen.

Emnet vedr. udbetaling af tilskud til ansøger efter fremsendelse af dokumentation for deltagelse blev diskuteret.
Der blev enighed om, at fremgangsmåde måtte være, at ansøgeren søger om tilskud inden arrangementet.

Der vil blive taget stilling til, om hvorvidt der skal ydes tilskud, og hvis ja hvor meget – denne besked får ansøgeren inden arrangementet/stævnet.

Når arrangementet er overstået, fremsender ansøger dokumentation for deltagelse – og selvfølgelig gerne en lille beskrivelse samt foto – og herefter fremsendes tilskuddet.

Anders Norup tilføjede i forbindelse med emnet medlemstal, at han altid fulgte op på, om de, der gik på pension, ønskede at forblive medlem. Hvis han ikke fik svar på henvendelserne, meldte han dem ud. Formentlig én af årsagerne til en lille nedgang.

Nikolaj Kjærsgaard foreslog et lave et opslag om ”året der gik”. Et opslag omhandlende de, der har modtaget tilskud i løbet af året, sammen med tekst og fotos. Herefter lægges på hjemmesiderne og Facebook.
Enighed om, at Nikolaj skulle lave det skriftlige indlæg, og formanden ville supplere med fotos

 

4) Økonomisk status.

Kassereren gennemgik budget og regnskab 2023, hvilket var stabilt – viste p.t. kun et mindre underskud. Debat omkring budget 2024 – enighed om at budgettere med brug af formuen i forbindelse med uddelinger fremadrettet.


5) Medlemstal

Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 364 – fordelt på i alt 506 lodder.


6) Behandling af ansøgninger.

En enkelt ansøgning behandlet – enighed om at give tilskud.


7) Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev gennemgået – debat om evt. ny sponsor – enighed om at afvente.


8) Gennemgang af det afviklede bankospil.

Som nævnt i formandens beretning var det igen en succes. Der var en debat om, hvordan regnskabet i forbindelse med bankospillet skulle se ud efter afviklingen.

Enighed om, at der stiles efter, at regnskabet skulle ”gå i nul”, når det var overstået.

Ligeledes debat om hvordan en lang kø ved indgang kunne undgås. Kassereren forslog, at ”grundbeløbet” – de p.t. 100 kr. – kunne betales ved tilmelding. Flere muligheder foreslået. Enige om, at alle går i tænkeboks, og der så ville findes en løsning ved næste møde.


9 + 10) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde og generalforsamling

Bestyrelsesmøde fastsat til den 19. februar 2024 kl. 1100 på Idrætskontoret og generalforsamling til den 11. marts 2024 i Færdselshuset Valby, hvis lokaliteterne stadig kan bruges. Undersøges nærmere.


11) Arbejdsfordeling vedr. udsendelse af girokort for 2024.

Opgaven løses af formand og sekretær.


12) Gevinstudtrækning

Der blev foretaget udtrækning for januar måned


13) Eventuelt.

Der blev her nævnt, at revisor Hans Jensen til generalforsamlingen er valg, men han ønsker ikke genvalg.
Flere emner til afløsning blev nævnt.


Christine Bertelsen, Referent


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde


Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 18. september 2023 kl. 1100 på Idrætskontoret.


Mødedeltagere:


Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand 
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer           
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København – AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg  
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant
Hans Jensen, revisor

               

 1. Valg af dirigent
  Valgt blev Nikolaj Kjærsgaard.
 2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 31. maj 2023
  Referatet godkendt.
 3. Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle.

Der er siden sidste møde behandlet mange ansøgere fra mange forskellige personer og deres idrætsgrene. Det er glædeligt, at foreningen kan give tilskud til PI-medlemmer, så de kan deltage i diverse stævner.
Ikke alle ansøgere har overholdt foreningens bestemmelser omkring ansøgningerne, men fleksibilitet er med til at hjælpe så mange som muligt.

Kassereren kommer senere ind på antal ansøgere og tildeling.
Der er ind til d.d. uddelt ca. kr. 28.000,00.

Sekretæren skriver til ansøgerne hurtigst muligt, efter der er truffet en beslutning. Systemet fungerer til alles tilfredshed. Kassereren overfører tilskud, når arrangementet nærmer sig.
Alle ansøgere lover at sende en artikel, når aktiviteten er overstået, men der er desværre ikke alle, der efterkommer dette.

Diverse informationer lægges på hjemme- og Facebook-side, hvilket resulterer er flere besøg på siderne – særligt når de månedlige lodtrækninger bliver lagt på.

Der er ikke kommet nye ideer med hensyn til mere reklame for Støtteforeningen. Den mest effektive måde p.t. er, når PI´s FU og bestyrelse ved diverse møder og aktiviteter reklamerer for foreningen.

Der skal i dag behandles 3 nye ansøgere. Disse har fået besked om, at de vil blive behandlet ved bestyrelsesmødet.

Det årlige bankospil nærmer sig. Invitationen er sendt til optagelse i bladet, der udkommer den 26. september – 17 dage før bankospillet. Ligeledes er den lagt på både hjemmesiden og Facebook samt på PI´s sider.

Der forventes stor interesse for bankospillet. Der er ikke mange gratis p-pladser, så mange må betale – eller benytte sig af det offentlige.

Foreningen lever op til formålsparagraffen, og medlemstallet er forholdsvis stabilt. Dog kunne man godt ønske flere nye medlemmer, da der desværre er en del af de pensionerede kolleger, der ikke ønsker fortsat medlemskab.
Sekretæren gør alt, hvad han kan for at fastholde de gamle medlemmer.

Der kommer fortsat mange nye politifolk til København, men Støtteforeningen er nok ikke det første, de tænker på, når de starter op i PI – København.

Ved sidste møde blev aldersfordelingen i bestyrelsen nævnt. Der var/er ingen, der har nævnt, at bestyrelsen er for gamle/bør skiftes ud – heller ikke til generalforsamlingen – så den beslutning må bestyrelsen nok selv tage.

Formanden takkede bestyrelsen og udvalg for, at der fortsat arbejdes målrettet for foreningen, som kører uden problemer.

Alle i bestyrelsen kender deres arbejdsopgaver, og alle lever op til forventningerne. En særlig tak til Mette fra Idrætskontoret, der i hverdagen er til stor hjælp.

   4. Økonomisk status.

Kassereren oplyste, at regnskabet er stabilt. Det budgetterede kontingent for 2023 ser ud til at holde. Uddelingerne siden seneste møde blev gennemgået.

   5. Medlemstal

Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 370 – fordelt på i alt 509 lodder.

Medlemstallet er for nedadgående. Der blev aftalt, at der medbringes indmeldelsesblanketter til bankospillet og via den vej forsøges at skaffe nye medlemmer.

  6. Behandling af ansøgninger.

Støtteforeningen har modtaget flere ansøgninger, som bliver behandlet løbende. Under mødet blev 3 forholdsvis nye ansøgninger behandlet, og der blev besluttet, at der gives tilskud til alle 3. Dette vil senere fremgå af regnskabet.

Der blev i den forbindelse nævnt, at det ikke var optimalt, at ansøgningsskemaet på hjemmesiden ikke kan udfyldes og sendes, men må udskrives, udfyldes og derefter scannes og sendes.

Jesper Larsen ville forsøge at løse dette problem.

Næstformanden foreslog ændring af reglerne omkring en ansøgning. Ansøgerne skal fremsende ansøgning efter aktiviteten er foregået – ansøgningen fremsendes sammen med dokumentation for deltagelse. Hermed undgås at uddele penge til nogle, som af én eller anden årsag ikke har kunnet deltage.

Enighed om dette forslag – formanden ville sørge for at ændre ansøgningsskemaet – evt. med en note om, at ansøgningen skal foreligge senest en måned efter aktiviteten.

  7. Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev gennemgået – intet nyt.

  8. – 9. – 10. Bankospil.

Alle detaljer vedr. bankospil gennemgået. En del af gevinsterne var allerede indkøbt – resten blev fordelt. Alle arbejdsopgaver blev gennemgået og uddelt.

     11 - 12. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Fastsat til november/december 2023 kl. 1100 på Idrætskontoret.

  13. Gevinstudtrækning

Der blev foretaget udtrækning for oktober måned.

  14. Eventuelt.

Intet at bemærke

Christine Bertelsen, Referent


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 31. maj 2023 kl. 1000 på Idrætskontoret, Hummeren, Ishøj Havn.

Mødedeltagere:


Mogens Voigts, formand

Christine Bertelsen, næstformand            

Anders Norup, sekretær

Kurt Gullits Rasmussen, kasserer            -    AFBUD

Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København

Jesper Larsen, sponsorudvalg  

Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg

Nikolaj Kjærsgaard, suppleant

Hans Jensen, revisor                - AFBUD

1. Valg af dirigent

Valgt blev Mogens Voigts

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 23. februar 2023

Referatet godkendt.

3. Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle. Afbud fra kassereren samt revisoren. Derudover ville Gunnar Nørager og Jesper Larsen blive forsinket.

Velkommen til PI´s forretningsudvalg, der var inviteret og senere ville deltage i arrangementet.

Der var ikke så mange nyheder siden sidste møde, hvilket kan skyldes, at alt går, som det plejer.
Politiidrætten er kommet godt i gang i 2023, og Støtteforeningen har heldigvis modtaget mange ansøgninger til mange forskellige formål.

I januar måned udsendte sekretæren og formanden de årlige opkrævninger af kontingent, og med sekretærens nye system, gik det forholdsvis smertefrit.
Om alle indtil nu har betalt, bliver nævnt under punkt 5.

Generalforsamlingen blev afholdt i Valby den 20. marts med hele 38 medlemmer inkl. bestyrelsen, og alt gik som forventet.
Deltagerantallet var formentlig rekord.

Der var genvalg af næstformanden Christine Bertelsen, kasserer Kurt Gullits Rasmussen, sekretær Anders Norup og revisor Poul-Erik Sloth Andersen.

Tillykke fra formanden.

Som tidligere nævnt er der kommet gang i politiidrætten, hvilket har medført en lang række ansøgninger om støtte fra foreningen.

Et stort antal er blevet behandlet, og fra gymnastikafdelingen har foreningen modtaget hele 12 ansøgninger. Hvis alle disse ansøgninger skulle imødekommes, ville foreningens kassebeholdning været nærmest på nul, inden første kvartal var omme.

Foreningen har derfor valgt at afvise 5 af ansøgningerne og har aftalt med gymnastikafdelingens formand, at man i 2024 skal sende en samlet ansøgning over alle de hold, der i foråret skal til forskellige opvisninger.
Ud fra denne samlet ansøgning vurderes, hvor stort et tilskud, der kan gives, og gymnastikafdelingen kan så efterfølgende fordele tilskuddene mellem holdene

Ud over gymnastik er der givet tilskud til Paddel stævner, som er en ny idræt i PI, Halvmaraton i Hamburg, Triatlon i Herlev, og i dag skal yderligere 3 ansøgninger behandles.

Et maraton løb i Bukarest 1. oktober blev aflyst af deltageren, der dog ikke havde nået af få de tildelte midler udbetalt af kassereren.

Vi har ofte talt om at komme bredere ud med vores budskaber, men må konstatere, at der ikke er nyheder der.
Foreningen kører fortsat med hjemmesiden, som fik en ny udbyder sidste år.
Formanden skulle i den forbindelse, som webredaktør, først sætte sig ind i, hvordan nye redigeringer skulle foretages.
Hjemmesiden er kommet til at se mere indbydende ud med farver.

Under den afholdte generalforsamling var der et medlem, som tilbød at hjælpe med hjemmesiden, men indtil nu har der ikke været behov herfor, men måske bliver det aktuelt senere.

Facebook-siden bliver flittigt besøgt, når noget nyt lægges op – især når de månedlige trækninger bliver offentliggjort – foreningen har på Facebook 83 følgere.

Mette på Idrætskontoret er fortsat meget hurtig til at lægge indlæg op på PI´s hjemmeside og Facebook-side, så alle medlemmer af både PI – Kbh. og Støtteforeningen har mulighed for at følge med i de forskellige opgaver.

Når der kommer indlæg fra Støtteforeningens medlemmer, der har fået tilskud, bliver disse lagt på PI – Kbh.s hjemmeside, og de bliver videresendt til formanden.
Stor tak til Mette for hjælpen.

Formanden sluttede med at sige tak til bestyrelsen samt udvalg for det store engagement for Støtteforeningen.

4. Økonomisk status.

Da kassereren meldte afbud, oplyste han, at han ikke havde noget at tilføje, udover at regnskabet var stabilt.

5. Medlemstal

Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 373 – fordelt på i alt 519 lodder.

Nogle var meldt ud på grund af manglende betaling – dette skyldes som regel, at nogle medlemmer er gået på pension og derfor automatisk bliver slettet som betaler.
Når de så ikke reagerer på en forespørgsel, bliver de meldt ud.

6. Behandling af ansøgninger.

Støtteforeningen har modtaget flere ansøgninger, som bliver behandlet løbende. Under mødet blev 3 forholdsvis nye ansøgninger behandlet, og der blev besluttet, at der gives tilskud til alle 3.
Dette vil senere fremgå af regnskabet.

7. Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev igen debatteret grundigt. Enighed om at forsøge at være alsidig i præmier i forbindelse med lodtrækningerne.

8. Dato og sted for bankospil.

Dato og sted blev ved sidste møde planlagt til den 12. oktober i Efterforskningshuset Teglholmsgade.
Planlægning og arbejdsfordeling laves ved næste bestyrelsesmøde.

 

9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Fastsat til den 18. september 2023 kl. 1100 på Idrætskontoret.

10. Gevinstudtrækning

Der blev foretaget udtrækning for juni måned.


11. Eventuelt.

Intet at bemærke.

Christine Bertelsen,
Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 23. februar 2023 kl. 1100 på Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.


Mødedeltagere:


Mogens Voigts, formand

Christine Bertelsen, næstformand            

Anders Norup, sekretær

Kurt Gullits Rasmussen, kasserer

Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København


Nikolaj Kjærsgaard, suppleant

Jesper Larsen. sponsorudvalg

Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg


Hans Jensen, revisor

 

1. Valg af dirigent

Valgt blev Nikolaj Kjærsgaard

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 24. november 2022

Referatet godkendt.

 

3. Formandens beretning.

 

Formanden bød velkommen til alle.
Der er ikke indløbet afbud til mødet, hvilket er glædeligt - forstået på den måde, at interessen for Støtteforeningens fortsat er til stede fra bestyrelse og udvalg.

Året 2023 startede med, at der skulle udsendes opkrævning af kontingenter for året til vores medlemmer, og den opgave løste sekretæren vanen tro sammen med formanden på Idrætskontoret og senere hjemme på bopælen - dog uden formandens tilstedeværelse.

Året er også startet med et stort antal ansøgninger - alle sammen fra Gymnastikafdelingen.
Vi har ydet støtte til 7 af ansøgningerne til forskellige hold og skal i dag tage stilling til yderligere 4 ansøgninger fra Gymnastikafdelingen.

Der er konstateret, at flere af de fremsendte ansøgninger ikke opfylder kravene for hvilke informationer, der kræves, når der skal tages stilling til ansøgningerne.

Flere bruger ikke ansøgningsblanketten, og det har derfor været svært at tage stilling til ansøgningerne.

Der skal derfor findes en ordning, så der ikke kun er én afdeling, der drager fordel af Støtteforeningens indestående – der skal findes en ordning, der sikrer muligheden for, at andre ansøgere fra andre idrætsgrene også har mulighed for at få støtte i løbet af året. Støtteforeningen vil gerne ude til så mange PI-medlemmer som muligt


Støtteforeningens sponsor ”Bornholm SPIRITS” havde inviteret bestyrelsen m.fl. på en snapsesmagning i deres event room, Lille Bornholm, Amaliegade 14, 1256 Kbh. K - en invitation, som Støtteforeningen naturligvis tog imod.

Torsdag den 9. februar havde 7 medlemmer fundet tid til at møde i de flotte kælderlokaler, og event Coordinator, Helena Linding, præsenterede et antal forskellige snapse til smagning.


Vi aftalte et nærmere samarbejde, og Bornholm SPIRITS vil tilbyde PI-Københavns og Støtteforeningens medlemmer en rabat på 20% ved køb af varerne fra stedet.


Der vil blive lavet opslag om tilbuddet, og hvordan det skal effektueres på hjemmesiden under sponsorer.

Som nævnt i sidste referat blev hjemmesiden overtaget af en ny udbyder, der samtidig lavede ændringer, hvilket betød, at hjemmesiden skulle layoutes på en anden måde, hvilket gav formanden visse problemer i starten.

Det er nu lykkedes at finde ud af, hvordan det fungerer, og siden bliver nu mere læsevenlig med farver og anderledes opsætninger.


Det, der lå på siden fra gammel tid, kan ikke ændres, men fremadrettet bliver siden lavet med de nye muligheder.

Formanden er i gang med at undersøge, om man kan tilknytte en ekstra person til siden, der kan redigere siden således, at der er sikkerhed for, at siden kan holdes opdateret i fremtiden.


Formanden ser frem til generalforsamlingen den 20. marts i Færdselshuset i Valby.
Indkaldelsen er lagt på hjemme- og Facebook siden og også på PI-Københavns hjemme- og Facebook side.


Tak til bestyrelse og udvalg for deres arbejdsindsats.


4. Økonomisk status.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2022. Der er et mindre underskud, hvilket var forventet grundet corona-perioden. Regnskabet er klar til revision.
Endvidere blev budget for 2023 fremlagt. Dette emne blev diskuteret, og bestyrelsen blev enige om niveauet for budgettet 2023.


5. Medlemstal

Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 375 – fordelt på i alt 505 lodder. Opkrævning for 2023 udsendt i januar. Ikke alle har betalt – der udsendes rykkere omkring 1. marts.


6. Behandling af ansøgninger.

Støtteforeningen har modtaget flere ansøgninger – specielt fra én afdeling. Der blev debatteret, om man kunne finde en løsning, der var nemmere og mere retfærdig for alle.
Diskussionen gik på, at de fleste ansøgninger kom i starten af året, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemskue de økonomiske konsekvenser fremadrettet for resten af året. Svært at vide, hvor mange ansøgninger der kommer, og vigtigt at der også er penge til uddeling resten af året.


7. Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev debatteret grundigt. Diskuteret om visse sponsorer evt. skulle udskiftes med nye. Blev enig om en løsning.


8. Gennemgang af generalforsamlingen – samt dato for afholdelse af bankospil.

Indkaldelsen sendt ud både på hjemmesiden og facebook. Lokaler bestilt i Valby – mad og drikke bliver bestilt v/kontoret. Alle, der er på valg, er villig til genvalg.


Bankospil planlagt til den 12. oktober kl. 1900.


9- Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Fastsat til den 31. maj kl. 1100 på Hummeren, Ishøj Havn.


10. Gevinstudtrækning

Der blev foretaget udtrækning for marts måned.


11. Eventuelt.

Intet at bemærke.


Christine Bertelsen, Referent.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2022


Opdateret 27. november 2022


Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 24. november 2022 kl. 1000 Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.


Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand           
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København – AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg – AFBUD
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant
Hans Jensen, revisor


 1. Valg af dirigent Nikolaj Kjærsgaard
 2. Bestyrelsesreferat fra den 5. september 2022 blev godkendt
 3. Formandens redegørelse.


Formanden bød velkommen til alle.

3 har meldt afbud, hvilket er lidt ærgerligt, men der er fortsat flere arbejdsramte blandt bestyrelsen, så det må forventes.

I modsætning til sidste år har Støtteforeningen i år fået rigtig mange ansøgninger om støtte til forskellige idrætsgrene.
Hele 28 ansøgninger og kun 2 ansøgninger kunne ikke imødekommes, 1 enkelt blev aflyst, og 1 enkelt har sendt de tildelte penge retur, da ansøgeren ikke havde modtaget en opkrævning fra arrangøren af begivenheden.

Det blev til rigtig mange penge, som Støtteforeningen havde den glæde at kunne uddele, og vi har i 2022 kunnet leve op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele økonomisk tilskud til politiidrætsfolk, som ikke i forvejen bliver betalt af PI-København.

Hvor mange penge det i 2022 er blevet til, kommer kassereren ind på.

De, der har modtaget økonomisk støtte, bliver bedt om at levere en artikel fra arrangementet, som kan komme på hjemmesiden og på PI´s hjemmeside og måske også i POLITI-IDRÆT.

Vi modtager flere artikler, men desværre ikke fra alle, hvilket er lidt ærgerligt. Artiklerne kan være med til at gøre opmærksom på Støtteforeningen.

Aftalen med Mette på Idrætskontoret er, at hun sender en kopi af de artikler, der er skrevet af de, der har modtaget støtte. De bliver herefter lagt på hjemmesiden.
Denne ordning er trådt i kraft og virker efter hensigten.

Det var også tydeligt at konstatere, at glæden ved at komme ud blandt folk også var gældende ved vores bankospil torsdag den 13. oktober 2022.
86 medlemmer med pårørende var mødt op til spillet, hvor der sædvanen tro var rigtig flotte præmier, heriblandt flotte sponsorgaver, hvor især købmandskurvene tog sig flot ud.

Indkøb, pakning og udsmykning af kurvene har PI´s formand, Gunnar Nørager, taget sig af.  Stor tak til ham og hans hustru, som formentlig mest har stået for pakningen og udsmykningen.
Vinderne af de 4 kurve så meget tilfredse ud.

En ny sponsor er også kommet til nemlig, ”Lille Bornholm”, som laver forskellige snapse, som de bl.a. også donerede til bankospillet.

Igen havde Støtteforeningen med Gunnars forarbejde fået lov til at holde bankospillet på Teglholmen. Det var med bange anelser, at sekretæren og formanden konstaterede, at tilkørslen ad Teglholmsgade var spærret således, at vejen var ensrettet.
Da det derfor kunne være vanskeligt at finde derud, hvis man ikke kendte området, blev der lavet en kørselsvejledning, der blev sendt ud til alle tilmeldte, så det skabte ikke de store problemer.


Selve bankospillet forløb, som om hele staben aldrig have lavet andet end at afvikle bankospil.
Afkrydsning af deltagerne ved ankomst, uddeling af gæstekort, salg af plader, salg af kaffe, kager, øl og vand, uddeling af gevinster.


Selve afviklingen af bankospillet forløb fuldstændig efter planen, og alle klappede af beundring efter spillet over disse fantastiske hjælpere, ingen nævnt, ingen glemt, men stor tak til alle, der på den ene eller anden måde hjalp til.
Nogle var så imponerede af afviklingen, at de som pårørende meldte sig ind i Støtteforeningen.

Om bankospillet skal holdes på Teglholmen i 2023, bliver besluttet næste år.

Vores medlemstal er nogenlunde stabilt. Om der kan gøres mere for at skaffe nye medlemmer, er blevet diskuteret tidligere.
Hjemmesiden og Facebook siden bliver hele tiden opdateret og læst af mange, både medlemmer og udefrakommende.

Især trækningslisten bliver flittigt besøgt, men nye medlemmer skal nok komme via PI´s 14 idrætsafdelinger. Formændene kan fortælle om Støtteforeningen og de muligheder, deres medlemmer har for at kunne søge økonomisk støtte, og på den måde skaffe nogle nye medlemmer, som måske ikke helt er klar over, at foreningen eksisterer.

Vores ansøgningsblanket er under forandring. Den skal gøres mere anvendelig og lettere, men dette har kassereren mere om.

Hjemmesiden, som har 123hjemmeside som udbyder, har skiftet udbyder til one.com, og det har betydet en forandring af hjemmesiden, når den skal redigeres.

Der blev sendt en besked om, at siden blev ”migreret”, uden at jeg vidste, hvad det betød. Adgangskoder m.m. skulle skiftes, og da det endelig lykkedes at komme ind på den nye hjemmeside, var redigeringsmåden total vanskelig.

Det lykkedes efter utallige forsøg at finde ud af, hvordan den nye redigering fungerede.
Hjemmesiden ser fortsat ud, som den har gjort hele tiden, men redigeringen er som nævnt meget forskellig, og tiden er nok inde til, at der skal findes en suppleant, som også kan redigere i siden, hvis der skulle ske noget.

Vi har fortsat mulighed for at få vores budskaber ud på PI´s hjemme- og Facebook side, og det sørger Mette for - dejligt med et godt samarbejde.

Om der kan gøres mere for at komme ud om Støtteforeningens tilstedeværelse på de sociale medier er blevet diskuteret før uden at have fundet en løsning.

Stor tak til bestyrelsen, sponsorudvalget og revisoren for året 2022, og især til Claus fra FU, der stillede op til stor hjælp ved vores bankospil. Tak til alle.

Særlig tak til Mette på Idrætskontoret, der er til stor hjælp for foreningen.


Økonomisk status.

Kassereren gennemgik regnskabet. Mangler indtægter for 2 mdr. for kontingent trukket via Sprogforbundet, ligesom der mangler udgifter for netop afholdt møde.
Det vil vise sig et underskud, hvilket er forventet, da der i 2022 er uddelt flere penge – større beløb.

Specielt én afdeling har fået tildelt en del penge primært til transport – Kassereren tager kontakt til kassereren PI – København for at drøfte en evt. forhøjelse af årlig tilskud/budget.
Dette for at have mulighed for at kunne fordele udbetalingerne over flere afdelinger.


Medlemstal

Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 390 – fordelt på i alt 515 lodder.


Behandling af ansøgninger.


Gennemgang af en enkelt ansøgning.

Kassereren har udfærdiget et forslag til et nyt og mere overskueligt ansøgningsskema til hjemmesiden. 123 hjemmesiden er imidlertid ikke gearet til, at man kan udfylde skema og sende direkte, hvilket er det optimale – også med hensyn til indmeldelsesblanketten.

Kassereren tager kontakt til kassereren i PI – København for at høre, om muligheden for på én eller anden måde at blive tilkoblet deres nye hjemmeside.


Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev debatteret grundigt. For at undgå misforståelser fremadrettet blev der aftalt, at alle aftaler med sponsorer skal skrives ned i notatform.

Poul-Erik havde via tidligere formand for Golfafdelingen modtaget 5 stk. gavekort til Knud Larsen – QL-Byg.


Gennemgang af bankospillet.
Enighed om, at det var gået rigtig godt.
Der var adskillige, der betalte kontant, så der blev aftalt, at der til næste bankospil skal fremgå af indbydelsen, at der kan betales med mobilepay. Det kan måske også modvirke kødannelse ved indgangen.
Der ses et lille underskud, men meningen er, at regnskabet skal gå i nul. Kan evt. hæve priserne ved næste bankospil.

Henvises ellers til formandens beretning.


Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Fastsat til torsdag den 23. februar kl. 1100 på Idrætskontoret


Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2023

Fastsat til mandag den 20. marts kl. 1700 i Færdselshuset Valby.


Arbejdsfordeling vedr. udsendelse af opkrævning 2023

Aftalt, at formand, sekretær og kasserer mødes på Idrætskontoret i januar og sørger for udsendelse af opkrævning.


Gevinstudtrækning.

Der blev foretaget udtrækning for november og december – samt foretaget juletrækning.


Eventuelt.

Intet at bemærke.


Christine Bertelsen,
Referent