Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 23. februar 2023 kl. 1100 på Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.


Mødedeltagere:


Mogens Voigts, formand

Christine Bertelsen, næstformand            

Anders Norup, sekretær

Kurt Gullits Rasmussen, kasserer

Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København


Nikolaj Kjærsgaard, suppleant

Jesper Larsen. sponsorudvalg

Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg


Hans Jensen, revisor

 

1. Valg af dirigent

Valgt blev Nikolaj Kjærsgaard

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 24. november 2022

Referatet godkendt.

 

3. Formandens beretning.

 

Formanden bød velkommen til alle.
Der er ikke indløbet afbud til mødet, hvilket er glædeligt - forstået på den måde, at interessen for Støtteforeningens fortsat er til stede fra bestyrelse og udvalg.

Året 2023 startede med, at der skulle udsendes opkrævning af kontingenter for året til vores medlemmer, og den opgave løste sekretæren vanen tro sammen med formanden på Idrætskontoret og senere hjemme på bopælen - dog uden formandens tilstedeværelse.

Året er også startet med et stort antal ansøgninger - alle sammen fra Gymnastikafdelingen.
Vi har ydet støtte til 7 af ansøgningerne til forskellige hold og skal i dag tage stilling til yderligere 4 ansøgninger fra Gymnastikafdelingen.

Der er konstateret, at flere af de fremsendte ansøgninger ikke opfylder kravene for hvilke informationer, der kræves, når der skal tages stilling til ansøgningerne.

Flere bruger ikke ansøgningsblanketten, og det har derfor været svært at tage stilling til ansøgningerne.

Der skal derfor findes en ordning, så der ikke kun er én afdeling, der drager fordel af Støtteforeningens indestående – der skal findes en ordning, der sikrer muligheden for, at andre ansøgere fra andre idrætsgrene også har mulighed for at få støtte i løbet af året. Støtteforeningen vil gerne ude til så mange PI-medlemmer som muligt


Støtteforeningens sponsor ”Bornholm SPIRITS” havde inviteret bestyrelsen m.fl. på en snapsesmagning i deres event room, Lille Bornholm, Amaliegade 14, 1256 Kbh. K - en invitation, som Støtteforeningen naturligvis tog imod.

Torsdag den 9. februar havde 7 medlemmer fundet tid til at møde i de flotte kælderlokaler, og event Coordinator, Helena Linding, præsenterede et antal forskellige snapse til smagning.


Vi aftalte et nærmere samarbejde, og Bornholm SPIRITS vil tilbyde PI-Københavns og Støtteforeningens medlemmer en rabat på 20% ved køb af varerne fra stedet.


Der vil blive lavet opslag om tilbuddet, og hvordan det skal effektueres på hjemmesiden under sponsorer.

Som nævnt i sidste referat blev hjemmesiden overtaget af en ny udbyder, der samtidig lavede ændringer, hvilket betød, at hjemmesiden skulle layoutes på en anden måde, hvilket gav formanden visse problemer i starten.

Det er nu lykkedes at finde ud af, hvordan det fungerer, og siden bliver nu mere læsevenlig med farver og anderledes opsætninger.


Det, der lå på siden fra gammel tid, kan ikke ændres, men fremadrettet bliver siden lavet med de nye muligheder.

Formanden er i gang med at undersøge, om man kan tilknytte en ekstra person til siden, der kan redigere siden således, at der er sikkerhed for, at siden kan holdes opdateret i fremtiden.


Formanden ser frem til generalforsamlingen den 20. marts i Færdselshuset i Valby.
Indkaldelsen er lagt på hjemme- og Facebook siden og også på PI-Københavns hjemme- og Facebook side.


Tak til bestyrelse og udvalg for deres arbejdsindsats.


4. Økonomisk status.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2022. Der er et mindre underskud, hvilket var forventet grundet corona-perioden. Regnskabet er klar til revision.
Endvidere blev budget for 2023 fremlagt. Dette emne blev diskuteret, og bestyrelsen blev enige om niveauet for budgettet 2023.


5. Medlemstal

Sekretæren oplyste, at medlemstallet p.t. er 375 – fordelt på i alt 505 lodder. Opkrævning for 2023 udsendt i januar. Ikke alle har betalt – der udsendes rykkere omkring 1. marts.


6. Behandling af ansøgninger.

Støtteforeningen har modtaget flere ansøgninger – specielt fra én afdeling. Der blev debatteret, om man kunne finde en løsning, der var nemmere og mere retfærdig for alle.
Diskussionen gik på, at de fleste ansøgninger kom i starten af året, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemskue de økonomiske konsekvenser fremadrettet for resten af året. Svært at vide, hvor mange ansøgninger der kommer, og vigtigt at der også er penge til uddeling resten af året.


7. Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev debatteret grundigt. Diskuteret om visse sponsorer evt. skulle udskiftes med nye. Blev enig om en løsning.


8. Gennemgang af generalforsamlingen – samt dato for afholdelse af bankospil.

Indkaldelsen sendt ud både på hjemmesiden og facebook. Lokaler bestilt i Valby – mad og drikke bliver bestilt v/kontoret. Alle, der er på valg, er villig til genvalg.


Bankospil planlagt til den 12. oktober kl. 1900.


9- Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Fastsat til den 31. maj kl. 1100 på Hummeren, Ishøj Havn.


10. Gevinstudtrækning

Der blev foretaget udtrækning for marts måned.


11. Eventuelt.

Intet at bemærke.


Christine Bertelsen, Referent.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2022


Opdateret 27. november 2022


Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 24. november 2022 kl. 1000 Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.


Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand           
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København – AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg – AFBUD
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant
Hans Jensen, revisor


 1. Valg af dirigent Nikolaj Kjærsgaard
 2. Bestyrelsesreferat fra den 5. september 2022 blev godkendt
 3. Formandens redegørelse.


Formanden bød velkommen til alle.

3 har meldt afbud, hvilket er lidt ærgerligt, men der er fortsat flere arbejdsramte blandt bestyrelsen, så det må forventes.

I modsætning til sidste år har Støtteforeningen i år fået rigtig mange ansøgninger om støtte til forskellige idrætsgrene.
Hele 28 ansøgninger og kun 2 ansøgninger kunne ikke imødekommes, 1 enkelt blev aflyst, og 1 enkelt har sendt de tildelte penge retur, da ansøgeren ikke havde modtaget en opkrævning fra arrangøren af begivenheden.

Det blev til rigtig mange penge, som Støtteforeningen havde den glæde at kunne uddele, og vi har i 2022 kunnet leve op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele økonomisk tilskud til politiidrætsfolk, som ikke i forvejen bliver betalt af PI-København.

Hvor mange penge det i 2022 er blevet til, kommer kassereren ind på.

De, der har modtaget økonomisk støtte, bliver bedt om at levere en artikel fra arrangementet, som kan komme på hjemmesiden og på PI´s hjemmeside og måske også i POLITI-IDRÆT.

Vi modtager flere artikler, men desværre ikke fra alle, hvilket er lidt ærgerligt. Artiklerne kan være med til at gøre opmærksom på Støtteforeningen.

Aftalen med Mette på Idrætskontoret er, at hun sender en kopi af de artikler, der er skrevet af de, der har modtaget støtte. De bliver herefter lagt på hjemmesiden.
Denne ordning er trådt i kraft og virker efter hensigten.

Det var også tydeligt at konstatere, at glæden ved at komme ud blandt folk også var gældende ved vores bankospil torsdag den 13. oktober 2022.
86 medlemmer med pårørende var mødt op til spillet, hvor der sædvanen tro var rigtig flotte præmier, heriblandt flotte sponsorgaver, hvor især købmandskurvene tog sig flot ud.

Indkøb, pakning og udsmykning af kurvene har PI´s formand, Gunnar Nørager, taget sig af.  Stor tak til ham og hans hustru, som formentlig mest har stået for pakningen og udsmykningen.
Vinderne af de 4 kurve så meget tilfredse ud.

En ny sponsor er også kommet til nemlig, ”Lille Bornholm”, som laver forskellige snapse, som de bl.a. også donerede til bankospillet.

Igen havde Støtteforeningen med Gunnars forarbejde fået lov til at holde bankospillet på Teglholmen. Det var med bange anelser, at sekretæren og formanden konstaterede, at tilkørslen ad Teglholmsgade var spærret således, at vejen var ensrettet.
Da det derfor kunne være vanskeligt at finde derud, hvis man ikke kendte området, blev der lavet en kørselsvejledning, der blev sendt ud til alle tilmeldte, så det skabte ikke de store problemer.


Selve bankospillet forløb, som om hele staben aldrig have lavet andet end at afvikle bankospil.
Afkrydsning af deltagerne ved ankomst, uddeling af gæstekort, salg af plader, salg af kaffe, kager, øl og vand, uddeling af gevinster.


Selve afviklingen af bankospillet forløb fuldstændig efter planen, og alle klappede af beundring efter spillet over disse fantastiske hjælpere, ingen nævnt, ingen glemt, men stor tak til alle, der på den ene eller anden måde hjalp til.
Nogle var så imponerede af afviklingen, at de som pårørende meldte sig ind i Støtteforeningen.

Om bankospillet skal holdes på Teglholmen i 2023, bliver besluttet næste år.

Vores medlemstal er nogenlunde stabilt. Om der kan gøres mere for at skaffe nye medlemmer, er blevet diskuteret tidligere.
Hjemmesiden og Facebook siden bliver hele tiden opdateret og læst af mange, både medlemmer og udefrakommende.

Især trækningslisten bliver flittigt besøgt, men nye medlemmer skal nok komme via PI´s 14 idrætsafdelinger. Formændene kan fortælle om Støtteforeningen og de muligheder, deres medlemmer har for at kunne søge økonomisk støtte, og på den måde skaffe nogle nye medlemmer, som måske ikke helt er klar over, at foreningen eksisterer.

Vores ansøgningsblanket er under forandring. Den skal gøres mere anvendelig og lettere, men dette har kassereren mere om.

Hjemmesiden, som har 123hjemmeside som udbyder, har skiftet udbyder til one.com, og det har betydet en forandring af hjemmesiden, når den skal redigeres.

Der blev sendt en besked om, at siden blev ”migreret”, uden at jeg vidste, hvad det betød. Adgangskoder m.m. skulle skiftes, og da det endelig lykkedes at komme ind på den nye hjemmeside, var redigeringsmåden total vanskelig.

Det lykkedes efter utallige forsøg at finde ud af, hvordan den nye redigering fungerede.
Hjemmesiden ser fortsat ud, som den har gjort hele tiden, men redigeringen er som nævnt meget forskellig, og tiden er nok inde til, at der skal findes en suppleant, som også kan redigere i siden, hvis der skulle ske noget.

Vi har fortsat mulighed for at få vores budskaber ud på PI´s hjemme- og Facebook side, og det sørger Mette for - dejligt med et godt samarbejde.

Om der kan gøres mere for at komme ud om Støtteforeningens tilstedeværelse på de sociale medier er blevet diskuteret før uden at have fundet en løsning.

Stor tak til bestyrelsen, sponsorudvalget og revisoren for året 2022, og især til Claus fra FU, der stillede op til stor hjælp ved vores bankospil. Tak til alle.

Særlig tak til Mette på Idrætskontoret, der er til stor hjælp for foreningen.


Økonomisk status.

Kassereren gennemgik regnskabet. Mangler indtægter for 2 mdr. for kontingent trukket via Sprogforbundet, ligesom der mangler udgifter for netop afholdt møde.
Det vil vise sig et underskud, hvilket er forventet, da der i 2022 er uddelt flere penge – større beløb.

Specielt én afdeling har fået tildelt en del penge primært til transport – Kassereren tager kontakt til kassereren PI – København for at drøfte en evt. forhøjelse af årlig tilskud/budget.
Dette for at have mulighed for at kunne fordele udbetalingerne over flere afdelinger.


Medlemstal

Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 390 – fordelt på i alt 515 lodder.


Behandling af ansøgninger.


Gennemgang af en enkelt ansøgning.

Kassereren har udfærdiget et forslag til et nyt og mere overskueligt ansøgningsskema til hjemmesiden. 123 hjemmesiden er imidlertid ikke gearet til, at man kan udfylde skema og sende direkte, hvilket er det optimale – også med hensyn til indmeldelsesblanketten.

Kassereren tager kontakt til kassereren i PI – København for at høre, om muligheden for på én eller anden måde at blive tilkoblet deres nye hjemmeside.


Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev debatteret grundigt. For at undgå misforståelser fremadrettet blev der aftalt, at alle aftaler med sponsorer skal skrives ned i notatform.

Poul-Erik havde via tidligere formand for Golfafdelingen modtaget 5 stk. gavekort til Knud Larsen – QL-Byg.


Gennemgang af bankospillet.
Enighed om, at det var gået rigtig godt.
Der var adskillige, der betalte kontant, så der blev aftalt, at der til næste bankospil skal fremgå af indbydelsen, at der kan betales med mobilepay. Det kan måske også modvirke kødannelse ved indgangen.
Der ses et lille underskud, men meningen er, at regnskabet skal gå i nul. Kan evt. hæve priserne ved næste bankospil.

Henvises ellers til formandens beretning.


Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Fastsat til torsdag den 23. februar kl. 1100 på Idrætskontoret


Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2023

Fastsat til mandag den 20. marts kl. 1700 i Færdselshuset Valby.


Arbejdsfordeling vedr. udsendelse af opkrævning 2023

Aftalt, at formand, sekretær og kasserer mødes på Idrætskontoret i januar og sørger for udsendelse af opkrævning.


Gevinstudtrækning.

Der blev foretaget udtrækning for november og december – samt foretaget juletrækning.


Eventuelt.

Intet at bemærke.


Christine Bertelsen,
Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 8. september 2022

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 5. september 2022 kl. 1100 Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.

Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand           
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmusser,kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København
Jesper Larsen, sponsorudvalg
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg – AFBUD
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant – AFBUD
Hans Jensen, revisor

 1. Valg af dirigent Mogens Voigts
 2. Bestyrelsesreferat fra den 11. maj 2022 blev godkendt
 3. Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle.

Der er afbud fra suppleanten, Nikolaj Kjærsgaard, der for politiet skulle til fodbold i Tyskland, hvor FCK skal spille CL mod Dortmund i morgen, tirsdag.
Endvidere afbud fra Poul-Erik Sloth Andersen grundet sygdom.

Siden sidste bestyrelsesmøde har Støtteforeningen behandlet rigtig mange ansøgninger fra mange forskellige personer og deres idrætsgrene. Foreningen har kunnet glæde rigtig mange PI-medlemmer således, at de har kunnet komme afsted til deres idrætsgrene med et flot tilskud fra PI´s Venner.

Kassereren kommer senere ind på, hvor mange ansøgere det drejer sig om, og hvor mange penge, der er givet i tilskud. Det drejer sig om – ind til nu – mere end kr. 50.000, og det er igennem de sidste 12 år, det højeste beløb, der er udbetalt – og det er fortsat 5 måneder tilbage af 2022.

Sekretæren, Anders, skriver til ansøgerne hurtigt efter beslutningen er truffet, og det fungerer til alles tilfredshed.
Kassereren overfører de ansøgte penge, når arrangementet nærmer sig.

Ansøgerne lover at sende artikler om aktiviteterne, så de kan lægges på hjemmesiden eller sættes i bladet, men desværre er det ikke alle, der overholder aftalen.
Håbet er, at der kommer flere artikler retur – bl.a. regner vi med en artikel fra Badmintonafdelingen, der netop har været på træningslejr. Jfr. Facebook ser det ud til, at de har haft en god tur.

Der lægges fortsat informationer på hjemme- og Facebook side, og de er godt besøgt, især når de månedlige lodtrækninger bliver offentliggjort.
Bestyrelsen har tidligere diskuteret, hvordan vi kan komme yderligere ud til medlemmerne og måske andre interesserede, men indtil nu fungerer det fornuftigt.

Der skal i dag behandles 2 ansøgninger, og begge ansøgere har fået besked om, at ansøgningerne behandles i dag.

Det årlige bankospil nærmer sig. Invitationen er sendt til optagelse i Politi Idræt, der udkommer den 27. september, 17 dage før bankospillet, og invitationen sættes på hjemme- og Facebook side i god tid inden spillet, ligesom der satses på, at invitationen også kan komme på PI´s hjemme- og facebookside.
Bankospillet skal nok blive godt besøgt, og i forbindelse med invitationen vil der lægges en nærmere forklaring på, hvordan deltagerne kan parkere bag ved Teglholmen uden at skulle betale for parkeringen, samt hvordan man kan komme dertil med det offentlige.

Formanden tilføjede, at han er af den overbevisning om, at foreningen lever op til formålsparagraffen, og medlemstallet er også forholdsvis stabilt.

Formanden tilføjede i den forbindelse, at han var til stede ved årets DHL-stafet sammen med foreningens bestyrelsen, og her konstaterede han, at der var rigtig mange unge politifolk, som man måske kunne gøre interesseret i at melde sig ind.
Måske har nogle i bestyrelsen idéer om, hvordan det skal kunne ske

Det er en konstatering, at kun  FU´s medlem i bestyrelsen fortsat er tjenestegørende. Resten har ikke særlig kontakt med de unge kolleger, og dermed lidt vanskeligt ved at udbrede foreningens formål.
Det er måske noget, der kan gøres bedre.

Ingen tvivl om, at PI´s formand som altid vil reklamere for foreningen, når han holder bestyrelsesmøder og huske afdelingsformændene på, at deres medlemmer også kan få glæde af Støtteforeningen, og deres eventuelle medlemskab af vores forening sikrer dens fremtid.

Bestyrelsen skal måske til at kigge indad. Bestyrelse og udvalg er ikke helt unge mere, - gennemsnitsalderen er godt på vej til 70+, så måske ville en fornyelse med aktive tjenestegørende være en god idé fremadrettet, hvis foreningen fortsat skal bestå.

Der er formentlig ikke mange, der står klar til at overtage bestyrelsesposterne, men måske er det noget, der skal overvejes og arbejdes på fremadrettet.

Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen og udvalg for deres målrettede arbejde for foreningen, hvilket resulterer i, at foreningen kører problemfrit.

Særlig tak til Mette på Idrætskontoret, der er til stor hjælp for foreningen.

4- Økonomisk status.

Kassereren Kurt Gullits redegjorde for regnskabet. I 2022 er der ind til nu udbetalt kr. 59.000,00 i tilskud til diverse ansøgere.

5- Medlemstal

Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 391 – fordelt på i alt 510 lodder

6- Behandling af ansøgninger.

Gennemgang af 2 nye ansøgninger. Bestyrelsen blev enige om tilskud og beløbsstørrelse. I den forbindelse oplyste kassereren, at der var brug for opdatering af ansøgningsskema, som ligger på hjemmesiden. Kassereren ville til næste møde fremlægge forslag.

7- Sponsorudvalget

Jesper Larsen redegjorde for arbejdet i sponsorudvalget. Man arbejder ihærdigt på nye sponsorer, og det ser ud til, at det er ved at lykkes at lave en ny aftale.

8-  9. og 10. Bankospillet den 13. oktober.

Der blev aftalt, at tidligere ”huskelister” bliver sendt ud til hele bestyrelsen, så opgaverne bliver fordelt, som de plejer. Indbydelsen kommer i næste blad – den 27. september, og den bliver sendt ud til diverse kontaktpersoner, på facebook, m.m., når vi nærmer os.
Ligeledes aftalt, at når deltagerantallet kendes, hjælper alle med opgaverne.

Gunnar oplyste, at PI – København giver en ”købmandskurv” værdi kr. 750. Han kontakter Freddy fra FLreklame for at høre, om han – som tidligere år – ville sponsorere en købmandskurv eller flere.

     11. og 12 Fastsættelse af næste møde .

Næste møde holdes den 24. november 2022 kl. 1100 på Idrætskontoret.

      13. Gevinstudtrækning

Der blev foretaget lodtrækning for september måned.

      14. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 16. maj 2022

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 11. maj 2022 kl. 1000 Hummeren, Ishøj Havn.

Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand

Christine Bertelsen, AFBUD

Anders Norup, sekretær

Kurt Gullits Rasmussen, kasserer

Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København

Nikolaj Kjærgaard, suppleant

Jesper Larsen, sponsorudvalg

Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg

Hans Jensen, revisor

Mette Hansen, Idrætskontoret.

 1. 1.      Valg af dirigent Mette Hansen
 1. 2.      Bestyrelsesreferat fra 170222 blev godkendt
 1. 3.      Formandens redegørelse.

Velkommen til alle. Dejligt at se Jer igen.

Efter langs tids nedlukning grundet Corona pandemien, er der endelig kommet gang i idrætsaktiviteterne under PI-København, ligesom vi igen har kunnet afholde vores generalforsamling inden for normal tidsfrist.

I januar måned fik Stine, Anders og jeg udsendt de årlige opkrævninger af kontingent, og med Anders nye system, gik det forholdsvis smertefrit.
Om alle indtil nu har betalt, kan Anders sikkert fortælle mere om.

Generalforsamlingen blev afholdt i Valby den 21. marts med 26 medlemmer inkl. bestyrelsen, og alt foregik i god ro og orden.
Der var genvalg af formanden Mogens Voigts, og PI´s repræsentant Gunnar Nørager, og nyvalg af suppleant, Nikolaj Kjærsgaard.
Velkommen til Nikolaj, som vil glæder os at kunne byde velkommen i vores kreds.

Genvalg til revisor, Hans Jensen.

Den 30. marts fik den triste besked, at foreningens tidligere næstformand, og Æresmedlem i PI-København, Vilhelm Jensen pludselig var gået bort.
Støtteforeningen og PI-København var fornemt repræsenteret ved bisættelsen den 7. april i Christianskirken med kranse og bånd, og hvor formand Gunnar Nørager holdt tale ved kisten.
Stor tak til Mette, der ordnede det praktiske med kranse og bånd.
De 2 hilsner fra vores foreninger havde fået en fornem placering i kirken.
Efterfølgende er der skrevet mindeord både på Støtteforeningens og PI´s hjemme- og Facebook sider.

Som nævnt er der kommet gang i politiidrætten, hvilket har medført en lang række ansøgninger om støtte fra foreningen.
Da det jo også er vores formålsparagraf at yde støtte til PI-Københavns medlemmer, har vi med glæde kunne imødekomme flere af disse ansøgninger.
Vi har allerede uddelt 26.900 kr. til 9 forskellige ansøgere, og vi skal i dag behandle yderligere et antal nye ansøgninger.

De uddelte beløb er indtil nu er gået til henholdsvis judo og de forskellige dansehold og en enkelt til et maratonløb i Hamburg.

Vi har indtil nu modtaget og behandlet 7 ansøgninger fra forskellige gymnastikhold og 2 venter yderligere, så måske bliver vi nødt til at lave nogle regler for, hvor mange gange om året man kan søge.
Vi skulle jo gerne komme bredt ud med vores støtte og ikke kun til en enkelt idrætsgren, men det ser vi på senere i dag.

Og hvordan kommer vi bredt ud med vores informationer om, at PI-medlemmer kan søge støtte hos os til de idrætsarrangementer, som PI-København ikke i forvejen støtter.

Vi har vores hjemmeside, som indtil nu er besøgt 198.000 gange, og vores nyoprettede Facebookside fra oktober 2021 har 55 følgere, og flere kommer til hver gang vi lægger nyt på siderne.

Ellers kan vi glæde os til igen at kunne byde velkommen til vores årlige bankospil, der afholdes torsdag den 13. oktober kl. 19.00 igen på Teglholmen.
Det kunne jo være, at vores sponsorudvalg kunne fremtrylle nogle gratis, eller næsten gratis gaver til spillet, så vi måske kunne få et overskud på bankospillet, men det er jo ikke meningen, at det skal give overskud, men afholdes til glæde for vores medlemmer med pårørende.
Men skulle det give overskud, er der jo lidt flere penge vi kan uddele til de mange ansøgninger.

Ellers vil jeg slutte af med at sige tak til bestyrelse og udvalg. Det er en fornøjelse at være formand for en forening, hvor alle fungerer flot med en stor arbejdsindsats, når der kræves.
Også tak til Mette, der fortsat gør et stort arbejde for foreningen. Alt hvad hun modtager der vedrører vores forening, sender hun straks videre, så intet bliver glemt.
Tak Mette.

 1. 4.      Økonomisk status.

Kurt Gullits redegjorde for regnskabet og orienterede om regnskabet for de første 4 måneder. Der er indtil nu udbetalt tilskud på 26.000,- kr.,  – heraf en stor del til Gymnastikafdelingen (24.200.-).

Der er modtaget 15.000,- kr. fra Begravelsesforeningen.

 1. 5.      Medlemstal

Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er faldet til 387 – med i alt 508 lodder. Der er en del, der ikke har betalt og de er udmeldt pr. 24/4-2022.

 1. 6.      Behandling af ansøgninger.

Morten Bollesen, Judo, tildelt 6.000,- kr. til deltagelse i Nordisk Mesterskab på Island 22. – 24. april 2022.

Anna Kinoshita, Gymnastik – PI-Elite, tildelt 3.000,- kr. til deltagelse i OD-dag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup den 14. maj 2022

Anna Kinoshita, Gymnastik – PI-Elite, tildelt 3.000,- kr. til deltagelse i SMIL Stævnet i Hammel den 21. maj 2022.

Morten Bollesen, Judo, tildelt 2 x 3000,- kr. til deltagelse i Europa Cup i Judo den 28. – 29. maj i Portugal og den 4. – 5. juni i Østrig – mulighed for udtagelse til U 21  -  deltagere er Kalle Friis-Hansen og David Ivanian.

Jesper Bangsgaard, Golf, tildelt 2.500,- kr. til åbent hus arrangement den 21. juni 2022.

Nicklas Sejer Svendsen, tildelt 1.000,- til deltagelse i Dodentocht 100 km march i Belgien den 12. august 2022.

Michael Christiansen, tildelt 1.500,- til deltagelse i VM i forhindringsløb den 23. – 26. september i USA.

Anders Michaelsen, Brasiliansk jiu jitsu har ansøgt om tilskud til rejse til Las Vegas for at se VM stævne den 17. og 18. september 2022. Ansøgning afslået – Kurt svarer.

 1. 7.      Nyt fra sponsorudvalget.

Poul-Erik meddelte at arbejdet på en sponsorkontrakt med Allégade 10 er lagt i bero.

Oplyste at han sammen med Dan Bertelin forsøger at skaffe sponsorpræmier til en ekstra juletrækning for de medlemmer som IKKE har vundet i 2022.

Poul-Erik meddelte, at der ikke kommer flere gavekort fra ”Løjtehus” Indehaveren forsøger at sælge restauranten.

Jesper Larsen arbejder på sponsorkontrakt med ”Det Lille Apotek” og den italienske forretning ”Supermarco”

Mette undersøger omkring evt. køb af ”Bornholmersnaps”

 1. 8.      Info om bankospil.

Bankospillet afholdes torsdag den 13. oktober.

 1. 9.      Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Næste møde holdes mandag den 5. september kl. 1100 på Idrætskontoret. Mette reserverer plads.

 1. 10.  Gevinstudtrækning.

Der blev foretaget lodtrækning for maj og juni måned.

 1. 11.  Eventuelt.   

Formanden meddelte at der er afskedsreception for Lars Haugaard og Ulla Lund den 10. juni i færdselshuset.

Anders Norup, Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 20. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 17. februar 2022 kl. 1000 Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.

Mødedeltagere:
Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand                       
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København

Jesper Larsen, sponsorudvalg - AFBUD
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg
Hans Jensen, revisor - AFBUD

Valg af dirigent Mogens Voigts
2 Bestyrelsesreferat fra 151121 blev godkendt
3 Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle.

Der var afbud fra Jesper Larsen, der netop har fået et nyt knæ, hvilket kræver en lang genoptræningsperiode. Held og lykke til Jesper.

Idrætten kom lidt i gang igen i efteråret, men coronaen har igen været skyld i, at idrætten har ligget stille i en periode. PI – Københavns store DPM stævne, som skulle have være afholdt i marts i år, er udsat igen – denne gang til den 5. og 6. oktober 2022.

Der er stadig langt imellem ansøgningerne, men Judoafdelingen har dog for nylig sendt 2 ansøgninger, hvilket er positivt. Der er blevet givet tilskud til både de individuelle danske mesterskaber i judo, samt til en judokæmper, der skulle på træningslejr i Rusland.

Formanden for Judoafdelingen har takket for tilskuddene og leveret artikler til bladet.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2022


Opdateret 27. november 2022


Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 24. november 2022 kl. 1000 Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.


Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand           
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København – AFBUD
Jesper Larsen, sponsorudvalg – AFBUD
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg
Nikolaj Kjærsgaard, suppleant
Hans Jensen, revisor


 1. Valg af dirigent Nikolaj Kjærsgaard
 2. Bestyrelsesreferat fra den 5. september 2022 blev godkendt
 3. Formandens redegørelse.


Formanden bød velkommen til alle.

3 har meldt afbud, hvilket er lidt ærgerligt, men der er fortsat flere arbejdsramte blandt bestyrelsen, så det må forventes.

I modsætning til sidste år har Støtteforeningen i år fået rigtig mange ansøgninger om støtte til forskellige idrætsgrene.
Hele 28 ansøgninger og kun 2 ansøgninger kunne ikke imødekommes, 1 enkelt blev aflyst, og 1 enkelt har sendt de tildelte penge retur, da ansøgeren ikke havde modtaget en opkrævning fra arrangøren af begivenheden.

Det blev til rigtig mange penge, som Støtteforeningen havde den glæde at kunne uddele, og vi har i 2022 kunnet leve op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele økonomisk tilskud til politiidrætsfolk, som ikke i forvejen bliver betalt af PI-København.

Hvor mange penge det i 2022 er blevet til, kommer kassereren ind på.

De, der har modtaget økonomisk støtte, bliver bedt om at levere en artikel fra arrangementet, som kan komme på hjemmesiden og på PI´s hjemmeside og måske også i POLITI-IDRÆT.

Vi modtager flere artikler, men desværre ikke fra alle, hvilket er lidt ærgerligt. Artiklerne kan være med til at gøre opmærksom på Støtteforeningen.

Aftalen med Mette på Idrætskontoret er, at hun sender en kopi af de artikler, der er skrevet af de, der har modtaget støtte. De bliver herefter lagt på hjemmesiden.
Denne ordning er trådt i kraft og virker efter hensigten.

Det var også tydeligt at konstatere, at glæden ved at komme ud blandt folk også var gældende ved vores bankospil torsdag den 13. oktober 2022.
86 medlemmer med pårørende var mødt op til spillet, hvor der sædvanen tro var rigtig flotte præmier, heriblandt flotte sponsorgaver, hvor især købmandskurvene tog sig flot ud.

Indkøb, pakning og udsmykning af kurvene har PI´s formand, Gunnar Nørager, taget sig af.  Stor tak til ham og hans hustru, som formentlig mest har stået for pakningen og udsmykningen.
Vinderne af de 4 kurve så meget tilfredse ud.

En ny sponsor er også kommet til nemlig, ”Lille Bornholm”, som laver forskellige snapse, som de bl.a. også donerede til bankospillet.

Igen havde Støtteforeningen med Gunnars forarbejde fået lov til at holde bankospillet på Teglholmen. Det var med bange anelser, at sekretæren og formanden konstaterede, at tilkørslen ad Teglholmsgade var spærret således, at vejen var ensrettet.
Da det derfor kunne være vanskeligt at finde derud, hvis man ikke kendte området, blev der lavet en kørselsvejledning, der blev sendt ud til alle tilmeldte, så det skabte ikke de store problemer.


Selve bankospillet forløb, som om hele staben aldrig have lavet andet end at afvikle bankospil.
Afkrydsning af deltagerne ved ankomst, uddeling af gæstekort, salg af plader, salg af kaffe, kager, øl og vand, uddeling af gevinster.
Selve afviklingen af bankospillet forløb fuldstændig efter planen, og alle klappede af beundring efter spillet over disse fantastiske hjælpere, ingen nævnt, ingen glemt, men stor tak til alle, der på den ene eller anden måde hjalp til.
Nogle var så imponerede af afviklingen, at de som pårørende meldte sig ind i Støtteforeningen.

Om bankospillet skal holdes på Teglholmen i 2023, bliver besluttet næste år.

Vores medlemstal er nogenlunde stabilt. Om der kan gøres mere for at skaffe nye medlemmer, er blevet diskuteret tidligere.
Hjemmesiden og Facebook siden bliver hele tiden opdateret og læst af mange, både medlemmer og udefrakommende.

Især trækningslisten bliver flittigt besøgt, men nye medlemmer skal nok komme via PI´s 14 idrætsafdelinger. Formændene kan fortælle om Støtteforeningen og de muligheder, deres medlemmer har for at kunne søge økonomisk støtte, og på den måde skaffe nogle nye medlemmer, som måske ikke helt er klar over, at foreningen eksisterer.

Vores ansøgningsblanket er under forandring. Den skal gøres mere anvendelig og lettere, men dette har kassereren mere om.

Hjemmesiden, som har 123hjemmeside som udbyder, har skiftet udbyder til one.com, og det har betydet en forandring af hjemmesiden, når den skal redigeres.

Der blev sendt en besked om, at siden blev ”migreret”, uden at jeg vidste, hvad det betød. Adgangskoder m.m. skulle skiftes, og da det endelig lykkedes at komme ind på den nye hjemmeside, var redigeringsmåden total vanskelig.

Det lykkedes efter utallige forsøg at finde ud af, hvordan den nye redigering fungerede.
Hjemmesiden ser fortsat ud, som den har gjort hele tiden, men redigeringen er som nævnt meget forskellig, og tiden er nok inde til, at der skal findes en suppleant, som også kan redigere i siden, hvis der skulle ske noget.

Vi har fortsat mulighed for at få vores budskaber ud på PI´s hjemme- og Facebook side, og det sørger Mette for - dejligt med et godt samarbejde.

Om der kan gøres mere for at komme ud om Støtteforeningens tilstedeværelse på de sociale medier er blevet diskuteret før uden at have fundet en løsning.

Stor tak til bestyrelsen, sponsorudvalget og revisoren for året 2022, og især til Claus fra FU, der stillede op til stor hjælp ved vores bankospil. Tak til alle.

Særlig tak til Mette på Idrætskontoret, der er til stor hjælp for foreningen.


Økonomisk status.

Kassereren gennemgik regnskabet. Mangler indtægter for 2 mdr. for kontingent trukket via Sprogforbundet, ligesom der mangler udgifter for netop afholdt møde.
Det vil vise sig et underskud, hvilket er forventet, da der i 2022 er uddelt flere penge – større beløb.

Specielt én afdeling har fået tildelt en del penge primært til transport – Kassereren tager kontakt til kassereren PI – København for at drøfte en evt. forhøjelse af årlig tilskud/budget.
Dette for at have mulighed for at kunne fordele udbetalingerne over flere afdelinger.


Medlemstal

Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 390 – fordelt på i alt 515 lodder.


Behandling af ansøgninger.


Gennemgang af en enkelt ansøgning.

Kassereren har udfærdiget et forslag til et nyt og mere overskueligt ansøgningsskema til hjemmesiden. 123 hjemmesiden er imidlertid ikke gearet til, at man kan udfylde skema og sende direkte, hvilket er det optimale – også med hensyn til indmeldelsesblanketten.

Kassereren tager kontakt til kassereren i PI – København for at høre, om muligheden for på én eller anden måde at blive tilkoblet deres nye hjemmeside.


Sponsorudvalget

Sponsoraftalerne blev debatteret grundigt. For at undgå misforståelser fremadrettet blev der aftalt, at alle aftaler med sponsorer skal skrives ned i notatform.

Poul-Erik havde via tidligere formand for Golfafdelingen modtaget 5 stk. gavekort til Knud Larsen – QL-Byg.


Gennemgang af bankospillet.
Enighed om, at det var gået rigtig godt.
Der var adskillige, der betalte kontant, så der blev aftalt, at der til næste bankospil skal fremgå af indbydelsen, at der kan betales med mobilepay. Det kan måske også modvirke kødannelse ved indgangen.
Der ses et lille underskud, men meningen er, at regnskabet skal gå i nul. Kan evt. hæve priserne ved næste bankospil.

Henvises ellers til formandens beretning.


Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Fastsat til torsdag den 23. februar kl. 1100 på Idrætskontoret


Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2023

Fastsat til mandag den 20. marts kl. 1700 i Færdselshuset Valby.


Arbejdsfordeling vedr. udsendelse af opkrævning 2023

Aftalt, at formand, sekretær og kasserer mødes på Idrætskontoret i januar og sørger for udsendelse af opkrævning.


Gevinstudtrækning.

Der blev foretaget udtrækning for november og december – samt foretaget juletrækning.


Eventuelt.

Intet at bemærke.


Christine Bertelsen,
Referent

Christine Bertelsen, Referent

Udover at Judoafdelingen har vundet flere medaljer til de danske mesterskaber, har de også vundet det danske mesterskab for hold. En afdeling som PI – København kan være stolt af.

Formand, kasserer, sekretær og næstformand mødtes på kontoret den 10. januar 2022, hvor der blev sendt opkrævninger ud for 2022. Det var en nem opgave, da sekretæren igen havde forberedt arbejdet og gjort klar til udsendelse. Der er samlet mailadresser på næsten alle medlemmer. Stor tak til sekretæren for det store arbejde, han udfører.

Del siden

Under dette møde blev der foretaget lodtrækning for januar måned. Derudover blev der aftalt, at generalforsamlingen skulle holdes i Færdselshuset den 21. marts kl. 1700.

Der blev den gang ikke aftalt dato for bankospil, da ingen endnu vidste, hvilke problemer der kunne opstå i. f. m. corona. Talte dog om, at det ville være en fordel, hvis det igen kunne holdes i Efterforskningshuset på Teglholms Allé.

Ved sidste møde blev oplyst, at der er oprettet en Facebook-side, der hedder PI-Venner. Siden den blev oprettet den 17. oktober 2021, er der kun kommet 38 følgere. Den 7. februar blev indkaldelsen til generalforsamlingen lagt på siden, men kun 6 har ”liket” opslaget. Det er ikke mange, men måske er der ikke mange, der ikke er klar over, at Støtteforeningen er på Facebook.

Indkaldelsen er selvfølgelig også lagt på hjemmesiden, så den er udsendt i god tid. Den kunne desværre ikke nå at komme med i bladet.

Igen har Mette på Idrætskontoret været til stor hjælp. Allerede den 8. februar lå indkaldelsen på PI´s hjemmeside og på Facebook. Hele 397 har set indkaldelsen, så der satses på stort fremmøde. Tak til Mette og PI – København for godt samarbejde.

Formanden bragte som ved tidligere møder på bane, om foreningens tilbud om økonomisk støtte kommer ud til PI – Københavns medlemmer. Både Facebook og hjemmeside benyttes, men kan der gøres mere. Formanden vil anmode om at få ordet til PI – Københavns generalforsamling for at gøre opmærksom på Støtteforeningen.

Efter formandens indlæg blev sidstnævnte emne debatteret. Der blev talt om mere økonomi, nytænkning, større præmier, m.m.

4 Økonomisk status.
Kurt Gullits redegjorde for regnskabet, som er stabilt, da der ikke er sket meget siden sidste møde.

5 Medlemstal
Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er er faldet til 398 – med i alt 516 lodder. Der er stadig en del, der ikke har betalt efter udsendelsen af opkrævning. Der vil start marts blive udsendt rykkere.

6 Behandling af ansøgninger.
Se formandens beretning.

7 Nyt fra sponsorudvalget.
Intet nyt, men der arbejdes kraftigt på ny aftale med yderligere en restaurant, ligesom man vil forsøge at fortsætte samarbejdet med Løjtehus på Løjtegårdsvej.
Enighed om, at vinderne af gavekort til restauranter fremadrettet ville blive bedt om en tilbagemelding efter brug af gavekort. Dette til brug for eventuelt senere samarbejde.

8 Info om generalforsamling og dato til evt. bankospil.
Vedr. generalforsamlingen se formandens beretning. Der er bestilt lokaler i Færdselshuset. Aftalt, at Mette sørger for bestilling af mad og drikkevarer som sidste år. Anders sørger for at medbringe 2 gavekort á kr. 250 til Føtex til lodtrækning blandt deltagere.

Med hensyn til det årlige bankospil blev besluttet, at det holdes den 13. oktober. Gunnar Nørager sørger for bestilling af lokaler. Enighed om, at parkeringsmuligheder beskrives udførligt i invitationen.

9 Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes den 11. maj 2022 kl. 1000 på restaurant Hummeren, Ishøj Havn.

10 Gevinstudtrækning – februar 2022.   
Der blev foretaget lodtrækning for februar måned.

11 Eventuelt. 
Intet at bemærke.

Christine Bertelsen,
Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 17. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 15. november 2021
kl. 1000 Idrætskontoret, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv., København V.

Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Christine Bertelsen, næstformand                        
Anders Norup, sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI – København - AFBUD

Jesper Larsen, sponsorudvalg
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg

Hans Jensen, revisor

Claus Hansen, observatør – næstformand PI - København 

 1. Valg af dirigent Mogens Voigts
 2. Bestyrelsesreferat fra 060921 blev godkendt
 3. Formandens redegørelse.

Formanden bød velkommen til alle.

Som ved seneste bestyrelsesmøde var der ikke meget at berette.
Heldigvis var det lykkedes at afvikle bankospil den 7. oktober – bl.a. på grund af at PI – Københavns formand sørgede for, at lokaliteterne på Teglholmen kunne bruges til arrangementet. Der var plads til mange, og betjeningen var rigtig god. Nogle medlemmer syntes, at det var lidt besværligt at komme dertil, selvom der går bus til døren, tæt på S-tog station samt parkeringsmuligheder.

Det har været en meget stille periode, hvor der kun har været én ansøgning.
Denne ansøgning blev ikke godkendt grundet foreningens formålsparagraffer.

Der opstod i den forbindelse en debat omkring denne afgørelse og om foreningens generelle formålsparagraffer. Der blev nævnt, at man skal fastholde, at der ikke gives tilskud til fester eller lignende, og at man ikke burde gå på kompromis.
Der blev modsat også nævnt, at Ea yder et stort stykke arbejde for fællesskabet i PI – København, og at det var en god reklame for foreningen, og en mulighed for at få nye unge medlemmer, som foreningen igen og igen efterlyser.
Konklusionen blev, at foreningen p.t. ikke ændrer på formålsparagrafferne.

Pandemien er blusset lidt op igen, hvilket måske kan betyde, at idrætten ikke når sit højeste så hurtigt, som ønsket, så spændende og se, hvor mange ansøgninger der kommer i fremtiden.

Foreningen kan måske bruge tiden på at finde ud af, hvordan vi får flere medlemmer – lære at være kreative.

Vi skal lære at anvende de sociale medier – det er ikke nok med hjemmesiden. Hvordan får vi fat i de unge idrætsudøvere, der åbenbart ikke har kendskab til vores forening.
Den måde, vi kommunikerer på, kommer ikke ud til PI – Københavns nye medlemmer, så måske kan vi hjælpes ad.

Formanden har oprettet en Facebookside, som er offentlig – pi-venner.dk.
Find den på Facebook – følg den – så får I automatisk de seneste nyheder. Foreløbig er det kun foreningens formål samt en oversigt, der er lagt på.
Fremtidige indlæg fra de/dem, der modtager økonomisk støtte, lægges på i lighed med hjemmesiden.

Der er også lagt et lille indlæg om bankospillet på med et link til hjemmesiden.

Formanden kunne også tænke sig et tættere samarbejde med PI´s Facebookside, hvor han fortsat er administrator. Mette har rigeligt at lave på kontoret, så han er villig til at lægge Støtteforenings relateret materiale op på PI – Københavns facebook med et link til Støtteforeningen.
Dette er selvfølgelig FU´s afgørelse, om det kan lade sig gøre.  Det vil selvfølgelig kun være materiale, der på ingen måde kan skade PI – København.
Et tættere samarbejde vil uden tvivl komme begge parter til gode.

Er der andre der kunne have gode ideer til, hvordan vi kunne anvende denne Facebook side, så sig endelig til.
Næstformanden har sagt ok til at være behjælpelig med opdatering af Facebook siden efter oplæring.

Har vi andre muligheder for at komme ud til PI´s medlemmer via sociale medier?
Der er sikkert flere, men vi er jo en flok ældre mennesker, der måske ikke lige følger med der, hvor de unge færdes.

Der findes et hav af andre apps, som måske kan bruges, men hvordan rammes vores målgruppe.  Appellerer til resten af bestyrelsen om nye ideer til at skaffe nye medlemmer.

Formanden foreslog også, at der også er en mulighed for at ændre på vores formål - hvem/hvad vi giver tilskud til?
Vi favner bredt, men måske har andre i bestyrelsen eller forsamlingen andre tanker/ideer?

Claus nævnte i den forbindelse, at FU vil gå Instagram vejen. Det er det, de unge bruger i dag – ingen går på hjemmesider eller for den sags skyld Facebook.

Efter debat enighed om at ”hægte os på” PI – København, der går med planer om at finde et ihærdigt medlem, der vil hjælpe med at komme på Instagram. Det er vejen frem, hvis foreningen skal have flere unge medlemmer.

Formanden takkede bestyrelsen, sponsorudvalget og revisoren for året 2021, der ikke krævede den store arbejdsindsats, og især til Claus fra FU, der stillede op til stor hjælp ved vores bankospil. Tak til alle
  4. 
Økonomisk status.

Kurt Gullits redegjorde for beholdningen p.t. i Sprogforbundet, Lån & Spar samt Danske Bank. Der mangler stadig opkrævning for ansatte for december måned, ligesom der mangler, at blive bogført nogle få udgifter. Beholdning/regnskab 2021 ser fornuftigt ud, da der i 2021 grundet corona ikke har været de store udgifte

  5.
Medlemstal

Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 412 – der er købt i alt 525 lodder. Enighed om fremadrettet at gøre opmærksom på muligheden for at købe flere lodder pr. person

  6.
Behandling af ansøgninger.

Ea Busch Nielsen, der står for planlægningen af PI – Københavns årlige fælles julefrokost, har ansøgt om tilskud til præmier til festdeltagerne. Grundet ansøgningen ikke levede op til støtteforeningens formålsparagraf, blev ansøgningen afslået. Forsøgt at få omformuleret ansøgningen, så den kunne tages op til vurdering på ny, men ansøgeren tog svaret til efterretning

  7.
Nyt fra sponsorudvalget.

Ingen nye aftaler siden seneste møde.  Der arbejdes stadig på en aftale med Allégade 10, Frederiksberg, men foreløbig intet nyt grundet sygdom

  8.Gennemgang af netop afviklet bankospil.

Enighed om, at det gik godt – ikke mindst på grund af hjælp af Claus Hansen og Gunnar Nørager. Lokaliteten er perfekt – dog nødvendigt at gøre mere ud af at underrette om muligheden for parkering i området. Ligeledes enighed om, at bankospillet også næste år skal holdes på Teglholmen, hvis det er muligt. Kurt oplyste, at bankospillet gav et mindre underskud på ca. kr. 2.000,00

  9Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Næste møde holdes på idrætskontoret mandag den 10. januar 2022 kl. 0900

  10. 
Fastsættelse af ordinær generalforsamling.

Aftalt at Støtteforeningens generalforsamling holdes i Færdselshuset Valby mandag den 21. marts 2022 kl. 1700

11. Arbejdsfordeling i.f.m. opkrævning.

Aftalt, at Anders, Kurt, Mogens og Stine klarer det praktiske i forbindelse med udsendelse af opkrævning 2022

  12. Gevinstudtrækning.

Der blev i forbindelse med mødet udtrukket gevinster for november, december og juletrækning

  13.Eventuelt

Der bliver udleveret en skrivelse vedr. Støtteforeningen til alle nye elever på Politiskolen. Der har tidligere været enighed om, at denne var for omfattende, hvorfor Stine har udfærdiget en kort og mere let læselig skrivelse. Ligeledes er indmeldelsesblanketten også lavet mere enkel.

Formanden takkede Vilhelm Jensen for godt samarbejde igennem mange år.
Han benyttede lejligheden til at sige Vilhelm rigtig mange tak for den store indsats gennem rigtig mange år - både i Støtteforeningen, men også i PI-København, både som formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlem i DPIF og meget tidligt i håndboldudvalget i PI.
De har været sammen i det nævnte i rigtigt mange år, har haft et særdeles tæt samarbejde, oplevet rigtig mange ting sammen i politiidræts regi, og det har altid været en fornøjelse at dele alle de oplevelser, selvom de ofte også måtte tage nogle alvorlige beslutninger.
Formanden er godt klar over, at det må være med vemod, at Vilhelm ikke længere er med i Støtteforeningens bestyrelsen, men vi må se fremad rent aldersmæssigt, og Vilhelm er  heldigvis fortsat med i regi af PI-København som regnskabskontrollant.

Tak for alt Vilhelm, - vi er sikker på, at vi fortsat ses hos os, når vi kalder.

Endnu en gang tak til Claus Hansen for hjælpen til bankospillet.

Stor tak til Mette Hansen-Hersnap, der som administrativ medarbejder i PI – København altid er til stor hjælp for Støtteforeningen.

Christine Bertelsen,
Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 8. sepember 2021

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 6 september 2021 kl. 1000 Teglholmsgade 1-3, 2450 København S.

Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Vilhelm Jensen, næstformand - AFBUD
Anders Norup , sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI - København

Jesper Larsen, sponsorudvalg
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg

Hans Jensen, revisor

Christine Bertelsen, suppleant

Mette Hansen-Hersnap, administrativ medarbejder PI - København
Claus Hansen, observatør – næstformand PI - København 

Punkt 1: Valg af dirigent Mogens Voigt
Punkt 2: Bestyrelsesreferat fra 210521 blev godkend
Punkt 3: Formandens redegørelse.

Den 18. marts 2021 fyldte foreningen 30 år, men det blev som så meget andet - ikke fejret grundet Corona.

Mange af restriktionerne er imidlertid ophævet nu, hvilket betyder, at vi igen kan holde generalforsamlingen og vores bankospil.

Da indkaldelsen til generalforsamlingen blev lagt på vores hjemmeside, lå den allerede samme dag på PI´s facebook side og dagen efter på PI -Københavns hjemmeside.

Tak for godt samarbejde til Mette, der uopfordret lægger indkaldelserne på diverse sider.

Siden seneste møde i maj måned har der kun været én ansøgning, som blev imødekommet, så det er kun sekretæren, der løbende har haft arbejdsopgaver.

Idrætten er så småt kommet tilbage, - flere politimesterskaber er allerede afviklet, og flere er på vej. Man forsøger at afvikle alle DPM´er i 2021, og starter forfra i 2022 – medmindre vi rammes af en ny bølge af Corona.

Individuelle idrætsgrene starter også op, og måske dukker der flere ansøgninger op.

Sponsorudvalget arbejder på højtryk. En stor tak til dem for det store arbejde.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt. De flestes mailadresser er opdateret, hvilket gør det nemmere at kontakte dem – særligt når de skal underrettes om, at de har vundet en lodtrækningspræmie.

Opfordring til bestyrelsen om idéer til at skaffe nye medlemmer. Diverse sociale medier benyttes, men måske er det ikke nok. Opfordring til formanden for PI – København om at nævne Støtteforeningen i beretningen til generalforsamlingen.

Der foretages månedlige trækninger som sædvanligt, og det giver ikke anledning til problemer takket været Anders.

Tak til hele bestyrelsen og udvalg for deres store arbejde

Punkt. 4: Økonomisk status.

Kurt Gullits oplyste, at regnskabet netop var blevet kontrolleret og godkendt. Der var i år kun udbetalt til en enkelt ansøgning. Udgifterne i alt ca. 16.000,00 var primært brugt på præmier, gavekort, m.m.

Punkt 5: Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 398 – og i alt 527 lodder. 

Punkt 6: Behandling af ansøgninger. – P.t. ingen ansøgninger

Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget.

Poul-Erik oplyste, at han havde skaffet Løjtehus på Løjtegårdsvej som sponsor. De havde aftalt, at de ville levere gavekort til kr. 500 pr. stk., hvor vi skal betale de kr. 250,00.

Jesper havde haft kontakt med Gerlev Kro, der ville give 100 kr. pr. gavekort – uanset gavekortets størrelse. Der blev besluttet, at vi ikke ville benytte os af tilbuddet.

Punkt 8: Gennemgang af generalforsamlingen den 20. september.

Tilmeldingsfristen er 150921, hvorefter Mette vil underrette formand og sekretær om antallet.

De tilmeldte møder i stueetagen i Valby, hvor Anders og evt. én mere tager i mod og udleverer gæstekort.

Mette sørger for bestilling af mad, drikkevarer, kaffe og kage i kantinen.

Med hensyn til dirigent enighed om at spørge Søren Dejgård – såfremt han ikke møder op, foreslås Stine. Anders medbringer dagsordner og love – Kurt medbringer regnskaber. Anders medbringer indgangsbilletter samt præmier (2 stk. gavekort a kr. 250,00 til Føtex), der udloddes på disse.

Gunnar oplyste, at PI – København har modtaget DPIF´s jubilæumskrus. Disse skal udleveres til samtlige deltagere.

Punkt 10 og 11: Gennemgang bankospil den 7. oktober.

For første gang forsøges bankospillet afviklet på Teglholmsgade 1-3. Formanden vil med hjælp fra sekretæren udfærdige en indbydelse, hvoraf der bl.a. vil fremgå transport- og parkeringsmuligheder i området. Anders og Stine vil tage imod gæsterne via ekspeditionen. Gunnar vil kontakte kokken og lave aftale omkring køb af wienerbrød, øl, vand, kaffe og te. Gunnar og Jesper vil stå for salg af nævnte. Med hensyn til vin bestilles det sammen med den vin, der bruges som præmier. Kurt og Anders kontakter Tommy Keil med hensyn til levering af vin. Kurt og evt. Annie vil stå for salg af bankoplader samt udlevering af indgangsbilletter. Aftalt, at der skal udloddes præmier (vin og gavekort til Føtex) på indgangsbilletterne. Anders køber indgangsbilletterne, og Hans indkøber ”de små plader” som benyttes til bankonumrene. På grund af 30-års fødselsdagen blev der besluttet, at der skal uddeles en præmie, når bankonummeret 30 blev trukket. Enighed om, at der skulle – via Tommy Keil – indkøbes 5 flasker portvin. Vin og portvin bestilles af Kurt og Anders, ligesom de sørger for indkøb af resten af gevinsterne som kaffe, snaps og gavekort.

Der spilles som sædvanlig 10 spil samt 3 ekstra spil. Gunnar sørger for 3 kurve fra henholdsvis Flreklame samt PI – København. Der vil også her blive udleveret DPIF-krus til alle. Mogens sørger for skilte. Alle mødes kl. 1700, og alle hjælper med opstilling af borde, lægge brikker frem, m.m. Mogens er som altid ”opråber”. Anders, Poul-Erik samt andre, der er tilgængelige kontrollerer bankonumre samt udleverer gevinster. Betaling via mobilepay v/Kurt. Alle bliver og hjælper med oprydning.

Punkt 12. og 13: Dato for næste bestyrelsesmøde og julefrokost den 15. november på idrætskontoret.

Punkt 14: Trækning af gevinster for september måned foretaget.

Punkt 15: Eventuelt. Intet til dette punkt.

Christine Bertelsen
Referent

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 1. juni 2021

Afholdt fredag den 21. Maj kl. 11.00 i ISHØJ.

Med følgende dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat af møde 17. februar 2020

Punkt 3: Siden sidst – formanden

Punkt 4: Økonomisk status

Punkt 5: Medlemstal

Punkt 6: Behandling af ansøgningen om tilskud

Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget

Punkt 8: Datoer for eventuel generalforsamling og bankospil

Punkt 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Punkt 10: Gevinstudtrækning – maj og juni 2021

Punkt 11: Eventuelt

Ad punkt 1: valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

Ad punkt 2: godkendelse af sidste referat:
Blev godkendt uden kommentarer

Ad punkt 3: siden sidst ved formanden:
Formanden startede sin beretning med, at han syntes, at godt det sidste år har været et mærkeligt år, hvor Corona pandemien har lagt Danmark ned og især politiidrætten.

Kun ganske få idrætsarrangementer har været afholdt i 2020 -2021, og især politimesterskaberne er det gået ud over.

Heldigvis ser det ud til, at der igen er kommet gang i politiidrætten, og idræt hvor PI-Københavns medlemmer vil deltage, og derfor kan vi nok forvente, at der kommer gang i ansøgninger om økonomisk støtte til Støtteforeningen.

PI-København har også været hårdt ramt af alle disse aflysninger, og især foreningens 100 års jubilæumsfest måtte aflyses ligesom de stort planlagte politimesterskaber i marts 2020 måtte lide samme skæbne

I Støtteforeningen nåede vi lige i 2020 at få afholdt vores ordinære generalforsamling, inden vi også måtte lukke ned for vores mødeaktivitet.

Vores bestyrelsesmøde den 8. juni var blot et orienteringsmøde, hvor vi skulle træffe beslutninger om, hvilke møder og eventuelt bankospillet vi måtte aflyse.

Mødet den 7. september. Hvor vi skulle planlægge bankospillet den 8 oktober der desværre blev aflyst, hvilket vi naturligvis var meget kede af.

Vores møde den 9. november blev også aflyst, og først nu den 21. maj er det muligt at mødes og planlægge resten af 2021, heldigvis.

Vi har netop fået at vide, at forsamlingsloftet indendørs fra i dag den 21. maj. er forhøjet indendørs til 50 personer. Så jeg mener godt at vi i dag kan planlægge generalforsamlingen 2021.

Hvor vi kan/skal afholde den, taler vi nærmere om.

Hvis forsamlingsloftet hæves yderligere indendørs til fx 100 personer må vi tale om vi skal afholde bankospillet, men hvis der fortsat skal være 1-2 meter mellem deltagerne, bliver det nok vanskeligt at finde et egnet sted at afholde bankospillet, men lad os se.

Ansøgninger:
I 2020 har vi udbetalt omkring 9.200 kr. med det ved kassereren meget mere om.

I 2021 har vi indtil nu kun modtaget 2 ansøgninger, 1 fra Brasiliansk Jiu jitsu afdelingen, som ville ud og rejse, men som ikke blev til noget. og 1 fra en kvindelig cyklist, der skulle deltage i et jubilæumsløb, arrangeret af DPIF.

Ansøgningen blev henvist til cykelafdelingen, tjenestestedet eller PI-København, da den lå uden for vores bestemmelser.

Hvordan har foreningen så kunnet køre
Det har været svært, med alle disse aflysninger som har været en stor hæmsko for møder m.v.

Jeg kan henvise til vores sekretær, Anders Norup. Han har gjort og gør et fantastisk stykke arbejde med at holde styr på vort medlemskartotek, ind- og udmeldelser, opkrævninger m.v.

I januar 2021 mødtes jeg med Stine og Anders på idrætskontoret, hvor vi fik sendt opkrævninger for 2021 ud, og dem vi ikke på stedet kunne udsende tog Anders med hjem, hvor han fortsatte arbejdet der hjemme.

De månedlige lodtrækninger har Anders også taget sig af, nogle gange på kontoret ved hjælp af PI´s nyansatte kontormedarbejder, Mette, som har afløst Stine, og Mette fortsætter heldigvis med det arbejde for Støtteforeningen som Stine gjorde.

Tak til Mette.

I 2020 og 2021 har lodtrækningerne flere gange fundet sted hos mig i kolonihaven. Hvor Anders og Stine har deltaget.

Stor tak til Anders, Stine og Mette for deres arbejde for Støtteforeningen. Men naturligvis tak til den øvrige bestyrelse, sponsorudvalg og revisor.

Tak fordi i holder fast.

Nu håber jeg bare, at normale tilstande igen vil indfinde sig i Danmark så vi kan slippe af med mundbind, kan kramme, kysse og hilse på hinanden igen på normal måde.

Punkt 4: økonomisk status:
Kassereren forlagde årsregnskab for 2020, der viste at regnskabet var noget bedre en tidligere år, idet de mange restriktioner der var i forbindelse med Corona pandemien gjorde, at der ikke havde været de samme ansøgninger som tidligere år.

Der var givet tilskud/uddelinger til ansøgere på ca. 9.200, samt der var ikke afholdt bankospil.

Det gør at foreningen har en sund økonomi. Håber også at der kan komme gang i idrætten, således, at vores aktive kan komme ud til div. Stævner, hvortil de kan søge tilskud.

Punkt 5: medlemstal:
Sekretæren oplyste ar der var 402 medlemmer med i alt 534 lodder.

Punkt 6:  ansøgninger om tilskud
Der var ikke givet tilskud til aktiviteter, som anført i Formandens beretning.

Punkt 7: nyt fra sponsorudvalget
Udvalget arbejdede på at skaffe nye sponsorer, idet MATAS har afhændet sin forretning i Frederiksbergcenteret, og nu kun har forretning i Haslev.

Der var forslag at rette henvendelse til nogle dagligvarekæder, som ville være interesserede.

Er der medlemmer i foreningen der kunne have emner til sponsorer, så hører udvalget gerne fra jer.

Punkt 8: Eventuelle datatoer for Generalforsamling og eventuelt Bankospil.

Forslag til afholdelse af generalforsamling mandag den 20. september 2021 kl. 1700 i Valby

Forslag til afholdelse af bankospil torsdag den 7. oktober kl. 1900 i Valby/Bellahøj.

Punkt 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Afholdes mandag den 6. september 2021 kl. 1100 på PI-s kontor.

Punkt 10: lodtrækning
Lodtrækning for maj og juni måneder er foretaget.
Henviser til hjemmeside, hvor maj mdr, er offentliggjort.

Punkt 11: Eventuelt
Julemøde foreslået til mandag den 15. november kl. 1100 på PI-s kontor.

                               Vilhelm Jensen, referant

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. februar 2020

Opdateret 21. februar 2020

Referat af ordinært

B E S T Y R E L S ES M Ø D E

Afholdt mandag den 17. februar kl. 1100 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
Punkt 1:  Valg ag dirigent
Punkt 2:  Godkendelse af bestyrelsesreferat af 11. november 2019
Punkt 3:  Siden sidst – formanden
Punkt 4:  Økonomisk status
Punkt 5:  Medlemstal
Punkt 6:  Behandlinger af ansøgninger om tilskud
Punkt 7:  Nyt fra sponsorudvalget
Punkt 8:  Gennemgang af dagsorden m.v. af Generalforsamlingen tirsdag 10. marts 2020 kl.  1700 på Færdselshuset i Valby
Punkt 9:  Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 10: Gevinstudtrækning – februar
Punkt 11: Eventuelt.

I mødet deltog: Mogens Voigts, Kurt Gullits, Anders Norup, Christine Bertelsen, Poul-Erik Sloth og undertegnede.

Afbud: Gunnar Nørager, Jesper Larsen og Hans Jensen.

Ad Punkt 1: valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

Ad Punkt 2: godkendelse af sidste referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad Punkt 3: Siden sidst – formanden

Usendelse af opkrævninger
Formanden oplyste, at Anders, Kurt og formanden var mødt den 13. januar 2020 på Idrætskontoret for der at udsende opkrævninger til vores civile medlemmer.

Vi har efterhånden mailadresser på alle vores civile medlemmer men der var fortsat enkelte der skulle have tilsendt girokort, hvilket Kurt tog sig af.

De drøftede og blev enige om, at tiden var inde til, at man ikke skulle være afhængig af kontorets Computer, men at vi fik vores egen G-mailkonto. 
Denne skulle hele bestyrelsen have adgang.

Kurt påtog sig opgaven, hvilket han har gjort. Anders er nu i gang med at a’jourføre medlemsregisteret samt opdatere hvem der har betalt kontingent for 2020 og hvem der evt. mangler.

Sponsorer
Vores mangeårige sponsor fra Matas nu ”THE TOUCH” ser sig ikke længere i stand til at være sponsor for Støtteforeningen, han har faktisk været sponsor for Støtteforeningen siden foreningen stiftelse.
Hvor mange støttekroner han har doneret gennem alle årene vides ikke helt bestemt, men det drejer sig om mange tusinde kroner.

Bestyrelsen ville gerne sige pæn tak til indehaveren af ”THE TOUCH”, og hustru blev derfor inviteret på en lille frokost på i Jenners Seaside i Greve. 
Der blev sagt pænt tak samt overrakt et lille gavekort for på den måde at slutte pænt tak. Matas manden og hustru blev faktisk meget glad. Stor tak til dem.
Vi har fortsat gavekort til ”THE TOUCH” men fremover skal vi selv købe dem alle.

En anden af vores sponsorer er heller ikke mere, er Hercegovina, der ikke har kunnet finde egnede lokaler. Vi har fået refunderet de gavekort vi havde købt via Jesper Larsen, der var kontaktmand til ejeren.

Ansøgninger:
Hvis formanden har regnet rigtigt, har vi uddelt kr. 35.200 til idrætsaktiviteter i 2019, hvilket er helt i tråd med vores formålsparagraf.

Vi har allerede i år modtaget ansøgninger og tildelt 1.000 til en deltager i Vasaløbet, og yderligere 2 ansøgninger vi skal tage stilling til.

Kontoret:
Stine har nu gjort alvor af sine trusler om at stoppe, hvilket formentlig sker i løbet af foråret.
Der er muligvis fundet en afløser, men det er der ikke helt styr på endnu, men uanset kommer vi til at savne Stine på kontoret.

Anders vil fortsat komme på kontoret hvor han sammen med formanden laver forskellig ting. Mest i forbindelse med udsendelse af opkrævninger og udtrækninger.
Vi må fortsat bruge kontoret til vores arbejde.

Ad Punkt 4: Økonomisk status:
Kurt oplyste, at der pr. 31/12-2019 var et fornuftigt indestående.

Ad Punkt 5: Medlemstal:
Anders oplyste, at der 420 medlemmer, der har i alt 557 lodder.

Ad Punkt 6: behandling af ansøgninger:
Der blev behandlet 3 ansøgninger, en vedr. Ironmand i Estland samt 2 fra Gymnastikafdelingen. Der blev bevilliget 1.000 kr til deltagelse i Ironmand.
Gymnastik URBAN 1.000 til deltagelse i stævne, PI-piger gymnastik 2.500 til deltagelse i 2 opvisninger.
Bestyrelsen vedtog, at sende skrivelse til formanden for Gymnastikafdelingen, om at sørge for at ansøgninger skal fremsendes til bestyrelsen efter gældende regler.

Ad Punkt 7. Sponserudvalget:
P.T har vi 4 sponsorer, men udvalget arbejder ihærdigt på at skaffe flere.

Ad Punkt 8: generalforsamlingen:
Bestyrelsens opgaver ved Generalforsamlingen blev gennemgået, alt var på plads.

Ad Punkt 9: næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 8. juni kl. 1100 på idrætskontoret.

Ad Punkt 10: gevinstlodtrækning for februar:
Lodtrækningen fortaget – gevinstliste udsendes snarest på hjemmesiden.

Ad Punkt 11: Eventuelt:
Intet eventuelt.

Vilhelm Jensen
Næstformand.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11. november 2019

Opdateret 15. november 2019

 Referat af ordinært

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Afholdt mandag den 11. november kl. 10:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat af 30. september 2019
Punkt 3: Siden sidst – formanden
Punkt 4: Økonomisk status
Punkt 5: Medlemstal
Punkt 6: Behandling af ansøgninger om tilskud
Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget
Punkt 8: Gennemgang af det afviklede bankospil, bl.a. regnskab og priser
Punkt 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 10: Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2020
Punkt 11: Gevinstudtrækning – november – december og juletrækning
Punkt 12: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 13: Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Hans Jensen, Jesper Larsen, Poul-Erik Sloth, Kurt Gullits og undertegnede.
Afbud fra: Gunnar Nørager, Vilhelm Jensen og Christine Bertelsen.

AD PUNKT 1: Valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

AD PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

AD PUNKT 3: Siden sidst – formanden:
Der er jo ikke sket det store siden sidst. Bankospillet gik jo planmæssigt, men det vender vi tilbage til.

Vi har siden sidst fået et par ansøgninger som vi har behandlet. Vi har fået ansøgninger fra Judoafdelingen på 4 forskellige personer, der skulle ud i Europa og dyrke judo, og de har hver fået kr. 1000,- til deres aktiviteter.
Den ene er dog trukket tilbage igen, da pgl. ikke kunne få fri, og kassereren har fået pengene tilbage.
Vi i år udbetalt kr. 35.200 i støtte til 22 forskellige aktiviteter.


Herudover havde vi afsat kr. 3500 kr. til Orienteringsafdelingen til deres stævne på Bornholm den 25. oktober, hvis det gav underskud, men jeg har intet hørt derfra endnu.

Vi har fået 4 indlæg til hjemmesiden i 2019.
Bangkok Maraton – Berlin Halvmaraton - Cykelløbet Sjælsø Rundt og senest World Police and Fires Games i Kina med golf og svømning. Dorte Bo Jensen vandt guld i sin aldersklasse. Var i øvrigt eneste deltager.

En meget anderledes og velskrevet artikel fra Jesper Bangsgaard.

Vi har naturligvis også mange indlæg fra gymnastikafdelingen, dem lægger jeg på PI´s hjemmeside, i øvrigt sammen med de andre, men syntes I jeg skal lægge dem også på vores hjemmeside? Enighed om at de også skal på vores hjemmeside.

Sponsorer
Det ser ud til, at restaurant Hercegovina på Frederiksberg nu er overtaget af andre, og deres planer om en restaurant igen i Tivoli er indtil nu ikke indfriet.

Vi har fortsat nogle ubrugte gavekort, som vi har lagt penge ud til, og dem vil Jesper forsøge at få inddraget fra de tidligere ejere.
Så vidt jeg er orienteret var de villige til at tilbagebetale vores udlæg.

Også vores storsponsor fra Matas er måske fortid, det ved Poul-Erik noget mere om, men er det tilfældet kommer vi til at mangle rigtig mange sponsorpenge i fremtiden, men måske har sponsorudvalget nogle nye ideer?

Idrætskontoret:
Stine stopper formentlig midt i 2020 og der er opslået stillingsopslag op på PI´s hjemmeside og på Facebooksiden.

Som jeg er orienteret er der nogle der har reageret på opslagene, men hvor langt PI er nået med stillingsbeskrivelse ved jeg ikke nærmere om. Skal der være tale om en hel- eller halvdagsstilling, og hvordan skal den aflønnes, og kommer der en udefra, eller måske en intern.

Jeg kommer fortsat engang imellem på kontoret og hjælper Anders med lodtrækning m.v. men det er ham der laver det store arbejde, og uden ham ville det se sort ud.
Stor tak til Anders.

Udsendelse af opkrævninger til 2020
Vi har efterhånden fået mailadresser på næsten alle vores civile medlemmer, så opkrævninger sender vi ud ad den vej.

Det er derfor begrænset hvor mange opkrævninger der skal sendes ud med post, og dermed hvor mange der er behov for til den opgave.

Anders og jeg sendte i januar opkrævningerne på mail til dem der havde, og resten fik brev som Kurt og Vilhelm stod for.
 
AD PUNKT 4: Økonomisk status:
Kassereren meddelte at pengebeholdningen er passende-.

AD PUNKT 5: 
Anders oplyste at medlemstallet er 423 med 566 lodder.

AD PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:
Morten Bollesen, Judoafdelingen har ansøgt om tilskud til 1 judokæmper, der er udtaget til, sammen med et Østrigske ungdomslandhold, at deltage i en træningssamling i Japan fra 1. til 14. december 2019. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 1.000,- kr.

AD PUNKT 7: Nyt fra sponsorudvalget:
Poul-Erik har afholdt møde med Svend Arne Svendsen, ”The Touch”, tidligere MATAS om fortsættelse af sponsoratet. Svend Arne Svendsen har meddelt tilbage at han ikke fortrsætter sponsoratet. Det blev aftalt at vi finder en eller anden måde at takke for det mangeårige sponsorat.

Jesper Larsen arbejder fortsat på at skaffe et sponsorat fra Italiensk supermarked i Sydhavnen.
Jesper tager også kontakt til Hercegovina for at få penge tilbage for 9 gavekort.

Bestyrelsen besluttede at man fra foreningen vil sponsorere et gavekort på 2.500,- til udlodning på PI-Københavns 100 års fødselsdagsfest den 20. maj næste år. Festudvalget kontaktes.

AD PUNKT 8: Gennemgang af det afviklede bankospil.:
Bankospillet forløb udmærket.

Der var indkøbt for mange snegle.
De aftalte priser OK.
Alle løste deres opgave til UG.
Kassereren meddelte, at havde givet et underskud på 400,- kr.

AD PUNKT 9: Næste bestyrelsesmøde:
Næste møde afholdes mandag den 17. februar 2020 kl. 11:00 på Idrætskontoret.

AD PUNKT 10: Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2020:
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2020 kl. 1700 på politistationen i Valby.
Stine sørger for reservering af lokal.

AD PUNKT 11: Arbejdsfordeling vedrørende udsendelse af girokort:
Arbejdet med udsendelse er sat til mandag den 13. januar 2020 kl. 1000 på Idrætskontoret.
Nødvendig arbejdskraft kommer senere.

AD PUNKT 12: Gevinstudtrækning:
Trukket november, december og ekstra juletrækning..

AD PUNKT 15: Eventuelt:
Intet.

Anders Norup
sekretær

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. september 2019

Opdateret 9. oktober 2019

Referat af ordinært

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Afholdt mandag den 30. september kl. 11:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat af 18. juni 2019
Punkt 3: Siden sidst – formanden
Punkt 4: Økonomisk status
Punkt 5: Medlemstal
Punkt 6: Behandling af ansøgninger om tilskud
Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget
Punkt 8: Gennemgang af det kommende bankospil
Punkt 9: Huskeliste – banko
Punkt 10: Gevinstoversigt – banko
Punkt 11: Arbejdsfordeling - banko
Punkt 12: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 13: Gevinstudtrækning – oktober trækning
Punkt 14: Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Hans Jensen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen, Poul-Erik Sloth Andersen og undertegnede.
Afbud fra: Gunnar Nørager, Vilhelm Jensen og Kurt Gullits.

AD PUNKT 1: Valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

AD PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

AD PUNKT 3: Siden sidst – formanden:
Bestyrelsesmødet 30. september 2019

Siden vores møde i juni er der ikke sket ret så meget, men det er vel forventeligt.
Ansøgninger: Vi har heldigvis fået mange nye ansøgninger, og nogle helt nye, hvilket er glædeligt og viser, at Støtteforeningen fortsat har sin berettigelse.
Tilskuddet til et Biathlonstævne kom ikke i brug, da det blev aflyst, og orienteringsløbet på Bornholm, hvor vi gav tilsagn om 5000 her jeg ikke hørt nærmere om?
Ellers har vi givet 1000 kr. til VM i forhindringsløb, 2x1000 kr. til 2 deltagere, der skulle til Kina og spille golf, 500 kr. til en deltager i orientering i Norge, og senest 5000 kr. til 10 deltagere der skal deltage i et floorball stævne i Prag i november.

Der er således behandlet og tildelt kr. 32.200 indtil nu, allerede 2000 kr. flere end sidste år, hvilket jo er vores målsætning.

Senest har vi modtaget 2 ansøgninger fra judoafdelingen, som vi skal behandle i dag.
Det skal bemærkes, at judoafdelingen er flittige til at melde deres aktive ind i Støtteforeningen, således har vi fået hele 8 indmeldelser fra dem i år.

Til gengæld kniber det lidt med at få artikler fra dem, der modtager vores støtte som de har lovet, men det håber vi bliver bedre.

Idrætskontoret
Stine er fortsat på nedsat tid og jo ikke længere ansat i politiet men yder fortsat en stor hjælp for Støtteforeningen

Hun barsler med, at hun vil holde op på jobbet efter PI-Københavns 100 års fødselsdagsfest og 5x politimesterskaber, og hvad der sker herefter bliver jo meget spændende for os.
Hvad gør vi, hvis vi ikke kan forvente den samme service efter hendes opsigelse??
Indtil videre kører det dog, men vi er nødt til at tænke fremtiden ind i vores tanker, hvis der er plads.

Vi håber, at vores afgørelse om, at tilmeldinger til bankospillet og generalforsamlingen kun kan ske på mail til hende, har taget lidt af presset fra hende, nu når hun ikke skal besvare telefonsamtaler om tilmeldinger.

Gevinstudtrækning
Anders og Stine foretager gevinstudtrækningerne, og jeg deltager en gang imellem, når jeg kan nå det.

AD PUNKT 4: Økonomisk status:
Kassereren holder ferie i London – intet regnskab.

AD PUNKT 5:
Anders oplyste at medlemstallet er 422 med 564 lodder.

AD PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:
Ea Nielsen har ansøgt om støtte til deltagelse i Norsk Politimesterskab i Orienteringsløb den 26. august – 2. september 2019. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 500,- kr.

Lasse Kallehauge, Floorballafdelingen, har ansøgt om tilskud til deltagelse i ”Prag Masters” i Prag den 7. – 9. september 2019. Der deltager 10 medlemmer fra Floorballafdelingen. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 500,- kr. til hver deltager.

Morten Bollesen, Judoafdelingen har ansøgt om tilskud til 2 judokæmpere, der skal deltage i erfaringsudvikling med politifolk fra England og Island. Mødet finder sted i uge 42.

Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 2000,- kr.

Morten Bollesen, Judoafdelingen har ansøgt om tilskud til 1 judokæmper der i uge 41 skal deltage i Verdensmesterskaberne for veteraner i Marokko. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 1000,- kr.

AD PUNKT 7: Nyt fra sponsorudvalget:
Poul-Erik Sloth kom med forslag om at Støtteforeningen sponsorer en præmie til udlodning ved PI-Københavns 100 års jubilæumsfest næste år i maj måned. Bestyrelsen enig og Poul-Erik undersøger nærmere.

Poul-Erik aftalte møde med Svend Arne Svendsen, ”The Touch” om eventuel sponsorering af nye gavekort. Køber 12 x 500 kr. til de månedlige udtrækninger.

Jesper Larsen forsøger at skaffe et sponsorat fra Italiensk supermarked i Sydhavnen.

AD PUNKT 8: Gennemgang af det kommende bankospil:
Bankospillet afholdes torsdag den 10. oktober 2019 kl. 1900 på Station Bellahøj.
Bestyrelsen møder kl. 1700.

AD PUNKT 9: Huskeliste – Banko
Huskelisten gennemgået og tilrettet – Formanden udsender:

AD PUNKT 10: Gevinstoversigt – Banko
Gevinstoversigten gennemgået og tilrettet – Formanden udsender:

AD PUNKT 11: Arbejdsfordeling – Banko
Arbejdsfordelingen gennemgået og tilrettet – Formanden udsender:

AD PUNKT 12 : Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. november 2019 kl. 1000 på Idrætskontoret.

AD PUNKT 13: Gevinstudtrækning:
Trukket oktober måned.

AD PUNKT 14: Eventuelt:
Intet.

Anders Norup
sekretær

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019

Opdateret 1. juli 2019

Referat af ordinært 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

 

Afholdt mandag den 18. juni kl. 11:00.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2019
3) Siden sidst - formanden
4) Økonomisk status
5) Medlemstal
6) Behandling af ansøgninger om tilskud
7) Nyt fra sponsorudvalget
8) Fastsættelse af dato for bankospillet
9) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
10) Gevinstudtrækning - juli – sommertrækning
11) Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Anders Norup, Kurt Gullits Rasmussen, Hans Jensen, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen, og undertegnede.

Afbud fra: Gunnar Nørager.

Ad punkt 1:Valg af dirigent: Hans Jensen valgt uden modkandidat.

Ad punkt 2: Godkendelse af sidste referat: referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad punkt 3: Siden sidst - formanden:

Formanden nævnte at undertegnede tidligere på året havde tilbudt at skrive referater fra vores bestyrelsesmøder og generalforsamling, tak for det.

Siden sidste bestyrelsesmøde for 4 mdr. siden, var der sket en del, bl.a. har vi allerede modtaget en del flere ansøgninger om tilskud. men igen fra de medlemmer, der ved, at de kan få støtte hos os.

Opkrævninger af manglende betalinger.

Anders og jeg har holdte flere møder på kontoret flere gange for at se, hvem der af en eller anden grund endnu ikke har betalt kontingent, og sendt "rykkere" ud til dem.
De som vi efter flere "rykkere" var i tvivl om, ville fortsætte som medlem har vi slettet.

Kontoret

Vanen tro arbejde Anders flittigt på kontoret med lodtrækninger, á jourføring af medlemsregisteret, indkøb og udsendelse af gevinster m.v. godt hjulpet at Stine, som altid er meget behjælpelig.
Jeg deltager da også i nogle af gevinstlodtrækningerne, men igen stor tak til både Anders og Stine.

Generalforsamlingen

Den 11. marts var hele 40 medlemmer mødt op til generalforsamlingen hvilket er rekord og formentlig betyder, at vi forsat er en velfungerende forening, som medlemmerne sætter pris på.

Vi havde fået Søren Dejgaard til at lede generalforsamlingen, og alt gik som smurt.

Formandens og kassererens beretning blev godkendt uden kommentarer. Alle der var på valg blev genvalgt.

Generalforsamlingen var så hurtigt overstået, at både dirigenten og formanden måtte fortælle vittigheder for at tiden til at gå inden spisningen.

God mad og et par fornøjelige med bestyrelsen, Sponsorudvalget og medlemmerne var med til at gøre generalforsamlingen til en god oplevelse.

Donationer fra Begravelsesforeningen

I april måned fik jeg den glædelige nyhed om, at Begravelsesforening mente, at vores arbejde var så vigtigt politiidrætten i København, at de ville donere kr. 10.000 til vores arbejde med at støtte idrætsudøverne i København.

Jeg skrev naturligvis en takkemail til formanden for Begravelsesforeningen, Henning Aasberg.

Donationen indgår naturligvis i vores drift og skal anvendes til de ansøgninger, der løbende forhåbentlig modtages i Støtteforeningen.

Ansøgninger

Ved sidste bestyrelsesmøde efterlyste jeg flere ansøgninger fra "nye" ansøgere, vi har da fået mange ansøgninger, men ikke fra ret mange nye ansøgere. Det ville jo være lidt bedre, hvis ansøgningerne blev bredt ud over nogle flere ansøgninger, men vi kan vel ikke gøre ret meget mere, end vi allerede gør med hensyn til information om Støtteforeningen.

Vi har allerede i år givet 20.000 kr. i støtte alene til Gymnastikafdelingen, og det er dem vel undt, da de repræsentere PI flot ude i det ganske land.

Formanden og Anders havde talt om, at man muligt skal opstille krav om, at man evt. kun kunne søge en gang om året. Det blev aftalt, at der skulle tales med formanden for Gymnastikafdelingen vedr. de mange ansøgninger fra gymnastikafdelingen.

Bestyrelsen vedtog også, at ansøgninger der blev sendt for sent ind til Støtteforeningen (efter deltagelsen har fundet sted), ikke skulle have tilskud.

Ved sidste møde gav vi afslag til et medlem der ikke var medlem af PI, der skulle løbe halvmaraton i Berlin. Har nu meldt sig ind, da hun ikke viste, at man skulle være medlem af PI. Har nu fået tilskud på kr. 500.00.Hun var jo netop en ny ansøger.

Så har vi givet tilsagn til et antal bowlingspillere, der skal skulle deltage i DPM i bowling i Kruså, et Biatlonstævne for hunde, cykelløbet Sjælsø Rundt og et Triathlonløb i Karrebæksminde, og givet tilsagn til Orienteringsafdelingen på kr. 3500 til stævne på Bornholm, til dækning af eventuelt underskud.

Også til åbent hus i golf gav vi et tilskud på kr. 2500, men det er netop blevet aflyst, så de penge bliver ikke udbetalt.

Ad punkt 4: Økonomisk status:

Kasseren oplyste at der p.t. er balance i foreningens kasse.

Ad punkt 5: Medlemstal:

Kasseren oplyste, at der var 421medlemmer der havde i alt 540 lodder.

Ad punkt 6):   Behandlinger af ansøgninger:

En ansøger skal deltage i Verdensmesterskabet i forhindringsløb i dagene d.11 -13, oktober i England. Der vil være deltagere fra hele verden, formodes deltager i alt ca.5000. har udgifter på ca. 6000 kr.
Der blev bevilliget kr. 1000,- i støtte til ansøgeren

Ad punkt 7): Nyt fra sponserudvalget:

Jesper og Poul-Erik vil indkøbe yderligere gavekort fra vores sponsorer, så lageret er klar til lodtrækning.

Ad punkt 8): Fastsættelse af dato for bankospillet:

Bankospillet vil blive afviklet torsdag den 10. oktober 2019 kl. 1900, på station Bellahøj.

Ad punkt 9): Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde:

Næste møde mandag den 30. september 2019 kl. 1100 på Idrætskontoret.

Ad punkt 10): Gevinstudtrækning:

Der blev foretaget lodtrækning for juli måned samt den årlige sommerudtrækning

Ad punkt 11):Eventuelt:

Der var intet under eventuelt.

Mødt afsluttet kl. 1215.

Vilhelm Jensen

næstformand.

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2019

Opdateret 25. februar 2019

Referat af ordinært

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Afholdt mandag den 18. februar kl. 11:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2018
3) Siden sidst - formanden
4) Økonomisk status
5) Medlemstal
6) Behandling af ansøgninger om tilskud
7) Nyt fra sponsorudvalget
8) Gennemgang af dagsorden m.v. af generalforsamlingen den 11. marts 2019  kl. 1700 på Station Bellahøj
9) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
10) Gevinstudtrækning - februar
11) Eventuelt

I mødet deltog:  Mogens Voigts, Anders Norup, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen og undertegnede

Afbud fra: Kurt Gullits Rasmussen, Gunnar Nørager

Ad PUNKT 1: Valg af dirigent:

Formanden valgt uden modkandidat.

Ad PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad PUNKT 3: Siden sidst- formanden:

Ansøgninger:
Formanden ønske ved sidste bestyrelsesmøde om, at der ville komme flere ansøgninger i det nye år, var gået i opfyldelse, der var til mødet kommet syv ansøgning ind. Ønskedes dog, at det var fra flere afdelinger.

Manglende indlæg fra modtagere af tilskud:

Formanden oplyste, at han manglede indlæg til Støtteforeningens hjemmeside, fra modtagere af tilskud til diverse arrangementer.
Følger op på det.

Idrætskontoret:

Stine gør fortsat et stort arbejde for Støtteforeningen. Ligesom Anders N er en uundværlig hånd med forskelligt arbejde for Støtteforeningen.

Udsendelser af opkrævninger for 2019:

Dette var sket ved at, to mand havde opdateret og udsendt opkrævninger via mails, mens to havde sørget for, at dem med post blev pakket og frankeret.

Ad PUNKT 4: økonomisk status.:

I Kurt Gullits fravær, (sygdom) oplyste formanden, at foreningen har en sund og solid økonomi.

Ad PUNKT 5: Medlemstal:

Anders oplyste at der p.t. er 424 medlemmer med i alt 564 lodder.

Ad PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:

Gymnastik hold PI Urban til Gymnastik opvisning i Ollerup , den 2. februar, bestyrelsen besluttede et tilskud på 1.000.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger til opvisning i Ollerup 2. februar, bestyrelsen besluttede et tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen PI. dansehold til opvisning i Ollerup den 2. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen PI Dansehold til opvisning på Vejstrup Efterskole den 22. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger til opvisning i Vejstrup gym- og danse event den 22. februar samt Dejbjerglund stævnet den 23. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 3.500.00 kr.

Gynmastikafdelingens hold PI-piger søger om tilskud til deltagelse i stævne i Dejbjerglund den 23. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.000.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger søger om tilskud til opvisninger i Sorø Gymnastikefterskole og Dejbjerglund Efterskole i dagene 22 - 24 februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 5.000.00 kr.

Ansøgning om tilskud til deltagelse i Berlin Halvmaraton afvist, da ansøgere ikke er medlem af PI-København.


ad Punkt 7: nyt fra sponsorudvalget:
Beholdningen af div,.  gavekort m.m. OK, intet endeligt om Hercegovina, om nyt sted samt hvornår åbner.

ad PUNKT 8: Genemmegang af dagsorden m.v. af generalforsamlingen den 11. marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj:
Alt var i orden med lokaler samt bespisning.

ad punkt 9: Fastsættelse af næstebestyrelsesmøde:
mødet fastlagt til den 18. juni 2019.

ad PUNKT 10: Gevinstudtrækning:

Februar - trukket.

ad Punkt 11: Eventuelt:

Intet under punktet. 

Vilhelm Jensen, næstformand